The Holy See
back up
Search
riga
CODEX IURIS CANONICI
AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

TARTALOM

BEVEZETÉS
ELŐSZÓ AZ ÖTÖDIK KIADÁSHOZ
A „SACRAE DISCIPLINAE LEGES” KEZDETŰ APOSTOLI RENDELKEZÉS (1983)
A PASCITE GREGEM DEI KEZDETŰ APOSTOLI RENDELKEZÉS (2021)
ELŐSZÓ

I. KÖNYV
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1-203

I. cím - AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYEK 7-22
II. cím - A SZOKÁSJOG 23-28
III. cím - AZ ÁLTALÁNOS HATÁROZATOK ÉS AZ UTASÍTÁSOK 29-34
IV. cím - AZ EGYEDI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK 35-93
    I. fejezet - Közös szabályok 35-47
    II. fejezet - Az egyedi határozatok és parancsok 48-58
    III. fejezet - A leiratok 59-75
    IV. fejezet - A kiváltságok 76-84
    V. fejezet - A felmentések 85-93
V. cím - A SZABÁLYZATOK ÉS A RENDTARTÁSOK 94-95
VI. cím - A TERMÉSZETES ÉS A JOGI SZEMÉLYEK 96-123
    I. fejezet - A természetes személyek kánoni jogállása 96-112
    II. fejezet - A jogi személyek 113-123
VII. cím - A JOGCSELEKMÉNYEK 124-128
VIII. cím - A KORMÁNYZATI HATALOM 129-144
IX. cím - AZ EGYHÁZI HIVATALOK 145-196
    I. fejezet - Az egyházi hivatal betöltése 146-183
        1. cikkely - A szabad adományozás 157
        2. cikkely - A bemutatás 158-163
        3. cikkely - A választás 164-179
        4. cikkely - A felmentéskéréssel egybekötött választás 180-183
    II. fejezet - Az egyházi hivatal elvesztése 184-196
        1. cikkely - A lemondás 187-189
        2. cikkely - Az áthelyezés 190-191
        3. cikkely - Az elmozdítás 192-195
        4. cikkely - A megfosztás 196
X. cím - AZ ELÉVÜLÉS 197-199
XI. cím - AZ IDŐSZÁMÍTÁS 200-203


II. KÖNYV
AZ ISTEN NÉPE
204-746

I. RÉSZ
A KRISZTUSHÍVŐK 204-329

I. cím - AZ ÖSSZES KRISZTUSHÍVŐK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 208-223
II. cím - A VILÁGI KRISZTUSHÍVŐK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 224-231
III. cím - A SZENT SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐK, VAGYIS A KLERIKUSOK 232-293
    I. fejezet - A klerikusok képzése 232-264
    II. fejezet - A klerikusok hovatartozása, vagyis inkardinációja 265-272
    III. fejezet - A klerikusok kötelezettségei és jogai 273-289
    IV. fejezet - A klerikusi állapot elvesztése 290-293
IV. cím - A SZEMÉLYI PRELATÚRÁK 294-297
V. cím - A KRISZTUSHÍVŐK TÁRSULÁSAI 298-329
    I. fejezet - Közös szabályok 298-311
    II. fejezet - A krisztushívők hivatalos társulásai 312-320
    III. fejezet - A krisztushívők magán társulásai 321-326
    IV. fejezet - Külön szabályok a világiak társulásairól 327-329

II. RÉSZ
AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE 330-572


I. szakasz
AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA 330-367

    I. fejezet - A római pápa és a püspökök testülete 330-341
        1. cikkely - A római pápa 331-335
        2. cikkely - A püspökök testülete 336-341
    II. fejezet - A püspöki szinódus 342-348
    III. fejezet - A Római Szent Egyház bíborosai 349-359
    IV. fejezet - A Római Kúria 360-361
    V. fejezet - A római pápa követei 362-367


II. szakasz
A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK 368-572

I. cím - A RÉSZEGYHÁZAK ÉS A BENNÜK LEVŐ HATÓSÁG 368-430
    I. fejezet - A részegyházak 368-374
    II. fejezet - A püspökök (375-411)
        1. cikkely - A püspökök általában 375-380
        2. cikkely - A megyéspüspökök 381-402
        3. cikkely - A koadjutorok és a segédpüspökök 403-411
    III. fejezet - A szék akadályoztatása és megüresedése 412-430
        1. cikkely - A szék akadályoztatása 412-415
        2. cikkely - A szék megüresedése 416-430
II. cím - A RÉSZEGYHÁZAK CSOPORTJAI 431-459
    I. fejezet - Az egyháztartományok és az egyházi régiók 431-434
    II. fejezet - A metropoliták 435-438
    III. fejezet - A részleges zsinatok 439-446
    IV. fejezet - A püspöki konferenciák 447-459
III. cím - A RÉSZEGYHÁZAK BELSŐ RENDJE 460-572
    I. fejezet - Az egyházmegyei zsinat 460-468
    II. fejezet - Az egyházmegyei hivatal 469-494
        1. cikkely - Az általános helynökök és a püspöki helynökök 475-481
        2. cikkely - Az irodaigazgató, a többi jegyzok és a levéltárak 482-491
        3. cikkely - A gazdasági tanács és a vagyonkezelő 492-494
    III. fejezet - A papi szenátus és a tanácsosok testülete 495-502
    IV. fejezet - A káptalanok 503-510
    V. fejezet - A pasztorális tanács 511-514
    VI. fejezet - A plébániák, a plébánosok és a káplánok 515-552
    VII. fejezet - Az esperesek 553-555
    VIII. fejezet - A templomigazgatók és a lelkészek 556-572
        1. cikkely - A templomigazgatók 556-563
        2. cikkely - A lelkészek 564-572


III. RÉSZ
A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
573-746

I. szakasz
A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI 573-730

I. cím - A MEGSZENTELT ÉLET ÖSSZES INTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 573-606
II. cím - A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 607-709
    I. fejezet - A szerzetesházak, létesítésük és megszüntetésük 608-616
    II. fejezet - Az intézmények kormányzása 617-640
        1. cikkely - Az elöljárók és a tanácsok 617-630
        2. cikkely - A káptalanok 631-633
        3. cikkely - Az anyagi javak és kezelésük 634-640
    III. fejezet - A jelentkezők felvétele és a tagok képzése 641-661
        1. cikkely - Felvétel a noviciátusba 641-645
        2. cikkely - A noviciátus és a novíciusok képzése 646-653
        3. cikkely - A szerzetesi fogadalomtétel 654-658
        4. cikkely - A szerzetesek képzése 659-661
    IV. fejezet - Az intézmények és tagjaik kötelességei és jogai 662-672
    V. fejezet - Az intézmények apostoli tevékenysége 673-683
    VI. fejezet - A tagok kiválása az intézményből 684-704
        1. cikkely - Átlépés más intézménybe 684-685
        2. cikkely - Az intézményből való kilépés 686-693
        3. cikkely - A tagok elbocsátása 694-704
    VII. fejezet - A püspökségre emelt szerzetesek 705-707
    VIII. fejezet - A nagyobb elöljárók konferenciái 708-709
III. cím - A VILÁGI INTÉZMÉNYEK 710-730

II. szakasz
AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI 731-746

III. KÖNYV
AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA 747-833

I. cím - AZ ISTENI IGE SZOLGÁLATA 756-780
    I. fejezet - Isten igéjének hirdetése 762-772
    II. fejezet - A hitoktatás 773-780
II. cím - AZ EGYHÁZ MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGE 781-792
III. cím - A KATOLIKUS NEVELÉS 793-821
    I. fejezet - Az iskolák 796-806
    II. fejezet - A katolikus egyetemek és más felsőoktatási intézmények 807-814
    III. fejezet - Az egyházi egyetemek és fakultások 815-821
IV. cím - A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖK, KÜLÖNÖSEN A KÖNYVEK 822-832
V. cím - A HITVALLÁS 833


IV. KÖNYV
AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA 834-1253

I. rész
A SZENTSÉGEK 840-1165

I. cím - A KERESZTSÉG 849-878
    I. fejezet - A keresztség kiszolgáltatása 850-860
    II. fejezet - A keresztség kiszolgáltatója 861-863
    III. fejezet - A keresztelendők 864-871
    IV. fejezet - A keresztszülők 872-874
    V. fejezet - A keresztség kiszolgáltatásának bizonyítása és bejegyzése 875-878
II. cím - A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE 879-896
    I. fejezet - A bérmálás kiszolgáltatása 880-881
    II. fejezet - A bérmálás kiszolgáltatója 882-888
    III. fejezet - A bérmálandók 889-891
    IV. fejezet - A bérmaszülők 892-893
    V. fejezet - A bérmálás kiszolgáltatásának bizonyítása és bejegyzése 894-896
III. cím - A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA 897-958
    I. fejezet - Az eucharisztia ünneplése 899
        1. cikkely - A legszentebb eucharisztia kiszolgáltatója 900-911
        2. cikkely - A legszentebb eucharisztiában való részesedés 912-923
        3. cikkely - Az eucharisztikus ünneplés rítusai és szertartásai 924-930
        4. cikkely - Az eucharisztikus ünneplés ideje és helye 931-933
    II. fejezet - A legszentebb eucharisztia őrzése és tisztelete 934-944
    III. fejezet - A mise bemutatásával kapcsolatban felajánlott adomány 945-958
IV. cím - A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE 959-997
    I. fejezet - A szentség kiszolgáltatása 960-964
    II. fejezet - A bűnbánat szentségének kiszolgáltatója 965-986
    III. fejezet - A gyónó 987-991
    IV. fejezet - A búcsúk 992-997
V. cím - A BETEGEK KENETÉNEK SZENTSÉGE 998-1007
    I. fejezet - A szentség kiszolgáltatása 999-1002
    II. fejezet - A betegek kenetének kiszolgáltatója 1003
    III. fejezet - A betegek kenetének felvevője 1004-1007
VI. cím - AZ EGYHÁZI REND 1008-1054
    I. fejezet - A felszentelés és a szentelő 1010-1023
    II. fejezet - A szentelendők 1024-1052
        1. cikkely - A szentelendőktől megkövetelt tulajdonságok 1026-1032
        2. cikkely - Előzetes követelmények a szenteléshez 1033-1039
        3. cikkely - A szabálytalanságok és más akadályok 1040-1049
        4. cikkely - A szükséges okmányok és a vizsgálat 1050-1052
    III. fejezet - A felszentelés megtörténtének bejegyzése és igazolása 1053-1054
VII. cím - A HÁZASSÁG 1055-1165
    I. fejezet - A lelkipásztori gondoskodás és a házasság megkötését megelőző teendők 1063-1072
    II. fejezet - Az érvénytelenítő akadályok általában 1073-1082
    III. fejezet - Az egyes érvénytelenítő akadályok 1083-1094
    IV. fejezet - A házassági beleegyezés 1095-1107
    V. fejezet - A házasság megkötésének formája 1108-1123
    VI. fejezet - A vegyes házasságok 1124-1129
    VII. fejezet - A titkos házasságkötés 1130-1133
    VIII. fejezet - A házasság jogi következményei 1134-1140
    IX. fejezet - A házastársak különválása 1141-1155
        1. cikkely - A kötelék felbontása 1141-1150
        2. cikkely - Különválás a kötelék fennmaradása mellett 1151-1155
    X. fejezet - A házasság érvényesítése 1156-1165
        1. cikkely - Az egyszerű érvényesítés 1156-1160
        2. cikkely - A gyökeres orvoslás 1161-1165


II. RÉSZ
A TÖBBI ISTENTISZTELETI CSELEKMÉNY 1166-1204

I. cím - A SZENTELMÉNYEK 1166-1172
II. cím - A ZSOLOZSMA 1173-1175
III. cím - AZ EGYHÁZI TEMETÉS 1176-1185
    I. fejezet - A temetési szertartás végzése 1177-1182
    II. fejezet - Kiknek kell megadni és kiktől kell megtagadni az egyházi temetést 1183-1185
IV. cím - A SZENTEK, A SZENTKÉPEK ÉS AZ EREKLYÉK TISZTELETE 1186-1190
V. cím - A FOGADALOM ÉS AZ ESKÜ 1191-1204
    I. fejezet - A fogadalom 1191-1198
    II. fejezet - Az eskü 1199-1204


III. RÉSZ
A SZENT HELYEK ÉS A SZENT IDŐK 1205-1253

I. cím - A SZENT HELYEK 1205-1243
    I. fejezet - A templomok 1214-1222
    II. fejezet - A kápolnák és a magán-házikápolnák 1223-1229
    III. fejezet - A kegyhelyek 1230-1234
    IV. fejezet - Az oltárok 1235-1239
    V. fejezet - A temetők 1240-1243
II. cím - A SZENT IDŐK 1244-1253
    I. fejezet - Az ünnepek 1246-1248
    II. fejezet - A bűnbánati napok 1249-1253


V. KÖNYV

AZ EGYHÁZ ANYAGI JAVAI 1254-1310

I. cím - A JAVAK SZERZÉSE 1259-1272
II. cím - A JAVAK KEZELÉSE 1273-1289
III. cím - A SZERZŐDÉSEK, KÜLÖNÖSEN AZ ELIDEGENÍTÉS 1290-1298
IV. cím - A KEGYES INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁBAN ÉS A KEGYES ALAPÍTVÁNYOK 1299-1310

VI. KÖNYV
BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN 1311-1399

I. RÉSZ
A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN 1311-1363

I. cím - A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSE ÁLTALÁNOSSÁGBAN 1311-1312
II. cím - A BÜNTETŐ TÖRVÉNY ÉS A BÜNTETŐ PARANCS 1313-1320
III. cím - A BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEKNEK ALÁRENDELT ALANY 1321-1330
IV. cím - A BÜNTETÉSEK ÉS MÁS BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK 1331-1340
    I. fejezet - A cenzúrák 1331-1335
    II. fejezet - A jóvátevő büntetések 1336-1338
    III. fejezet - A büntető óvintézkedések és a vezeklések 1339-1340
V. cím - A BÜNTETÉSEK ALKALMAZÁSA 1341-1353
VI. cím - A BÜNTETÉSEK ELENGEDÉSE ÉS A KERESETEK ELÉVÜLÉSE 1354-1363


II. RÉSZ
AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKÉNYEK ÉS AZ ÉRTÜK RENDELT BÜNTETÉSEK 1364-1399

I. cím - BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK A HIT ELLEN ÉS AZ EGYHÁZ EGYSÉGE ELLEN 1364-1369
II. cím - BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK AZ EGYHÁZI HATÓSÁG ELLEN ÉS A TISZTSÉGEK GYAKORLÁSA ELLEN 1370-1378
III. cím - BÜNTETENDO CSELEKMÉNYEK A SZENTSÉGEK ELLEN 1379-1389
IV. cím - BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK MÁS JÓ HÍRE ELLEN ÉS A HAMISÍTÁS BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYE 1390-1391
V. cím - BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK KÜLÖNLEGES KÖTELEZETTSÉGEK ELLEN 1392-1396
VI. cím - BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK AZ EMBERI ÉLET, MÉLTÓSÁG ÉS SZABADSÁG ELLEN 1397-1398
VII. cím - ÁLTALÁNOS SZABÁLY 1399


VII. KÖNYV
AZ ELJÁRÁSOK
1400-1752

I. RÉSZ
A PEREK ÁLTALÁBAN 1400-1500

I. cím - AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG 1404-1416
II. cím - A BÍRÓSÁGOK KÜLÖNBÖZŐ FOKOZATAI ÉS FAJTÁI 1417-1445
    I. fejezet - Az elsőfokú bíróság 1419-1437
        1. cikkely - A bíró 1419-1427
        2. cikkely - Az ügyhallgatók és az előadóbírók 1428-1429
        3. cikkely - Az ügyész, a kötelékvédő és a jegyző 1430-1437
    II. fejezet - A másodfokú bíróság 1438-1441
    III. fejezet - Az Apostoli Szentszék bíróságai 1442-1445
III. cím - A BÍRÓSÁGOK FEGYELME 1446-1475
    I. fejezet - A bírók és a bírósági segédszemélyzet feladata 1446-1457
    II. fejezet - A tárgyalás sorrendje 1458-1464
    III. fejezet - A határidők és a haladékok 1465-1467
    IV. fejezet - A bíráskodás helye 1468-1469
    V. fejezet - A tárgyalóterembe beengedhető személyek; az iratok kiállítása és megőrzése 1470-1475
IV. cím - A PERES FELEK 1476-1490
    I. fejezet - A felperes és az alperes 1476-1480
    II. fejezet - A perbeli képviselők és az ügyvédek 1481-1490
V. cím - A KERESETEK ÉS A KIFOGÁSOK 1491-1500
    I. fejezet - A keresetek és a kifogások általában 1491-1495
    II. fejezet - Az egyes keresetek és kifogások 1496-1500


II. RÉSZ
AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS 1501-1670


I. szakasz
A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS 1501-1655

I. cím - A PERALAPÍTÁS 1501-1512
    I. fejezet - A keresetlevél 1501-1506
    II. fejezet - Az idézés és a perbeli cselekmények közlése 1507-1512
II. cím - A PERFELVÉTEL 1513-1516
III. cím - A PER FOLYAMATA 1517-1525
IV. cím - A BIZONYÍTÉKOK 1526-1586
    I. fejezet - A felek nyilatkozatai 1530-1538
    II. fejezet - Az okirati bizonyítás 1539-1546
        1. cikkely - Az okiratok természete és hitele 1540-1543
        2. cikkely - Az okiratok felmutatása 1544-1546
    III. fejezet - A tanúk és a tanúvallomások 1547-1573
        1. cikkely - Kik lehetnek tanúk 1549-1550
        2. cikkely - A tanúk megnevezése és kizárása 1551-1557
        3. cikkely - A tanúk kihallgatása 1558-1571
        4. cikkely - A tanúvallomások hitele 1572-1573
    IV. fejezet - A szakértők 1574-1581
    V. fejezet - A bírói kiszállás és a bírói szemle 1582-1583
    VI. fejezet - A vélelmek 1584-1586
V. cím - A MELLÉKES ÜGYEK 1587-1597
    I. fejezet - A felek távolmaradása 1592-1595
    II. fejezet - Harmadik személy közbelépése az ügyben 1596-1597
VI. cím - A PERIRATOK KÖZZÉTÉTELE, A PER BEZÁRÁSA ÉS A TÁRGYALÁS 1598-1606
VII. cím - A BÍRÓ DÖNTÉSEI 1607-1618
VIII. cím - AZ ÍTÉLET MEGTÁMADÁSA 1619-1640
    I. fejezet - Semmisségi panasz az ítélet ellen 1619-1627
    II. fejezet - A fellebbezés 1628-1640
IX. cím - A JOGERŐ ÉS AZ ELŐBBI ÁLLAPOTBA VALÓ VISSZAHELYEZÉS 1641-1648
    I. fejezet - A jogerő 1641-1644
    II. fejezet - Az előbbi állapotba való visszahelyezés 1645-1648
X. cím - A PERKÖLTSÉGEK ÉS AZ INGYENES JOGVÉDELEM 1649
XI. cím - AZ ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSA 1650-1655


II. szakasz
A SZÓBELI EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS 1656-1670

III. RÉSZ
EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 1671-1716
I. cím - A HÁZASSÁGI ELJÁRÁSOK 1671-1707
    I. fejezet - A házasság semmisségének kinyilvánításáért folyó perek 1671-1691
        1. cikkely - Az illetékes fórum és a bíróságok 1671-1673
        2. cikkely - A házasság megtámadásának joga 1674
        3. cikkely - A peralapítás és a vizsgálat 1675-1678
        4. cikkely - Az ítélet, annak megtámadása és végrehajtása 1679-1682
        5. cikkely - A püspök előtt folyó rövidebb házassági eljárás 1683-1687
        6. cikkely - Az okirati eljárás 1688-1690
        7. cikkely - Általános szabályok 1691
    II. fejezet - A házastársak különválásáról folyó perek 1692-1696
    III. fejezet - A megkötött és el nem hált házasság alóli felmentésért folyó eljárás 1697-1706
    IV. fejezet - A házastárs holtnak nyilvánításáért folyó eljárás 1707
II. cím - A FELSZENTELÉS SEMMISSÉGÉNEK KINYILVÁNÍTÁSÁÉRT FOLYÓ PEREK 1708-1712
III. cím - A PEREK ELKERÜLÉSÉNEK MÓDJAI 1713-1716


IV. RÉSZ
A BÜNTETŐELJÁRÁS 1717-1731
    I. fejezet - Az előzetes vizsgálat 1717-1719
    II. fejezet - Az eljárás lefolyása 1720-1728
    III. fejezet - A károk helyrehozatala iránti kereset 1729-1731


V. RÉSZ
ELJÁRÁSI MÓD KÖZIGAZGATÁSI FELFOLYAMODÁSOK ÉS PLÉBÁNOSOK ELMOZDÍTÁSA VAGY ÁTHELYEZÉSE ESETÉN 1732-1752

I. szakasz
FELFOLYAMODÁS KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK ELLEN 1732-1739

II. szakasz
A PLÉBÁNOSOK ELMOZDÍTÁSÁNAK VAGY ÁTHELYEZÉSÉNEK ELJÁRÁSA 1740-1752
    

I. fejezet - Eljárási mód a plébánosok elmozdítására 1740-1747
    II. fejezet - Eljárási mód a plébánosok áthelyezésére 1748-1752

RÖVIDÍTÉSEK

I. FÜGGELÉK
A Pápai Törvénymagyarázó Tanács válaszai

II. FÜGGELÉK
A Magyar Püspöki Konferencia Kiegészítő Szabályai Az Egyházi Törvénykönyvhöz

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT
A HÁZASSÁG SEMMISNEK NYILVÁNÍTÁSÁÉRT FOLYÓ ÜGYEKBEN


TÁRGYMUTATÓ


Hivatalos lain szöveg magyar fordítással és magyarázattal
Szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta: ERDŐ PÉTER

ÖTÖDIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
SZENT ISTVÁN TÁRSULAT
AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA
BUDAPEST 2015
© 1983 BY
LIBRERIA EDITRICE VATICANA, VATICAN CITY
AZ ÖSSZES LATIN SZÖVEGEKRE
„SANCTA SEDES OMNIA SIBI VINDICAT IURA.
NEMINI LICEAT, SINE VENIA SANCTAE SEDIS,
HUNC CODICEM DENUO IMPRIMERE AUT
IN ALIAM LINGUAM VERTERE.”

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR
AZ ELŐÍRT ENGEDÉLYT MEGADTA
BUDAPEST, 1984

HUNGARIAN TRANSLATION © PÉTER ERDŐ, 2015
HUNGARIAN EDITION © SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, 2015

ISBN 978 963 277 527 2 (műbőr kötés)
ISBN 978 963 277 542 5 (vászonkötés)

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT
1053 BUDAPEST, VERES PÁLNÉ UTCA 24.
WWW.SZIT.KATOLIKUS.HU
FELELŐS KIADÓ: DR. RÓZSA HUBA ALELNÖK
FELELŐS KIADÓVEZETŐ: FARKAS OLIVÉR IGAZGATÓ
KÉSZÜLT A BUDAPESTI PAUKER NYOMDÁBAN
FELELŐS VEZETŐ: VÉRTES GÁBOR ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

 

top