The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

VI. FEJEZET (Kánon 684 - 685)

A TAGOK KIVÁLÁSA AZ INTÉZMÉNYBŐL

 

2. CIKKELY

AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ KILÉPÉS

686. kán. - 1. §. Örök fogadalmasnak a legfőbb elöljáró engedélyezheti az exklausztrációt tanácsának beleegyezésével, súlyos okból, de legfeljebb öt évre, és ha klerikusról van szó, annak a helyi ordináriusnak az előzetes beleegyezésével, akinek a területén az illetőnek tartózkodnia kell. Az engedély meghosszabbítása vagy öt évnél hosszabb időre szóló engedély megadása a Szentszéknek, vagy egyházmegyei jogú intézmény esetén a megyéspüspöknek van fenntartva.

2. §. Monasztikus apácák számára exklausztrációra vonatkozó engedélyt egyedül az Apostoli Szentszék adhat.

3. §. Pápai jogú intézmény tagjára a Szentszék, egyházmegyei jogú intézmény tagjára a megyéspüspök súlyos okból, a méltányosság és a szeretet megtartásával ki is róhatja az exklausztrációt, ha a legfőbb elöljáró - tanácsának beleegyezésével - kéri.

687. kán. - Az exklausztrált tag mentesül az új életkörülményeivel összeegyeztethetetlen kötelezettségeitől, de elöljáróitól, sőt - különösen ha klerikus az illető - a helyi ordináriustól is függő viszonyban és az ő gondozásuk alatt marad. Az intézmény ruháját viselheti, hacsak az engedély másként nem rendelkezik. Aktív és passzív szavazati joga azonban nincs.

688. kán. - 1. §. Aki fogadalma idejének leteltekor ki akar lépni, elhagyhatja az intézményt.

2. §. Aki ideiglenes fogadalmának lejárta előtt súlyos okból kéri, hogy az intézményt elhagyhassa, a legfőbb elöljáró - tanácsának beleegyezésével adott - engedélye alapján teheti ezt; a 615. kán.-ban említett monostorokban az engedély érvényességéhez szükséges, hogy megerősítse annak a háznak a püspöke, amelyhez az illető tartozik.

689. kán. - 1. §. Azt a tagot, akinek ideiglenes fogadalma éppen lejárt, megfelelő okok fennállása esetén az illetékes nagyobb elöljáró - tanácsa meghallgatásával - kizárhatja a következő fogadalomtételből.

2. §. Az a fizikai vagy pszichikai betegség, amely - még ha a fogadalomtétel után lépett is fel - az 1. §-ban említett tagot, a szakértők megítélése szerint alkalmatlanná teszi az intézményben való életre, okot ad arra, hogy az illetőt ne engedjék a fogadalom megújulására vagy örök fogadalom letételére, hacsak a betegség nem az intézmény hanyagságából vagy az intézményben végzett munka következtében lépett fel.

3. §. Ha pedig a szerzetes az ideiglenes fogadalom érvényességi ideje alatt elmebetegségbe esett, nem bocsátható el az intézményből még akkor sem, ha új fogadalom letételére nem képes.

690. kán. - 1. §. Aki a noviciátus elteltével vagy fogadalomtétel után törvényesen kilépett az intézményből, azt a legfőbb elöljáró - tanácsának beleegyezésével - visszaveheti a noviciátus megismétlésének kötelezettsége nélkül; ugyanazon elöljáró feladata lesz, hogy az ideiglenes fogadalomtételt megelőző megfelelő próbát és az örök fogadalom letételét megelőző fogadalmas időt a 655. és 657. kán. szerint meghatározza.

2. §. Ugyanilyen felhatalmazással rendelkezik az önálló monostor elöljárója is, tanácsának beleegyezésével.

691. kán. - 1. §. Örök fogadalmas, csakis az Úr előtt mérlegelt nagyon súlyos okokból kérjen engedélyt az intézményből való távozásra; kérését az intézmény legfőbb elöljárójának nyújtsa be, aki azt a maga és tanácsa véleményével együtt terjessze az illetékes hatóság elé.

2. §. Az ilyen engedély megadása pápai jogú intézményekben az Apostoli Szentszéknek van fenntartva, egyházmegyei jogú intézményekben pedig megadhatja annak az egyházmegyének a püspöke is, amelyben az a ház áll, ahová az illető tartozik.

692. kán. - A törvényesen megadott és a taggal közölt távozási engedély, hacsak a közlés alkalmával maga a tag vissza nem utasítja, magánál a jognál fogva magával hozza a fogadalmak, valamint a fogadalomtételből származó összes kötelezettségek alóli felmentést.

693. kán. - Ha a tag klerikus, ne adják meg az engedélyt, amíg nem talál olyan püspököt, aki őt egyházmegyéjébe inkardinálja, vagy legalábbis próbaképpen befogadja. Ha próbaképpen fogadták be, öt év elteltével, magánál a jognál fogva inkardinálódik az egyházmegyébe, hacsak a püspök nem ellenzi.

top