The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

I. RÉSZ

A PEREK ÁLTALÁBAN

(Kánon 1400 – 1500)

 

I. CÍM

AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG

(Kánon 1404 – 1416)

 

1404. kán. – Az Első Szék fölött senki sem ítélkezhet.

1405. kán. – 1. §. Csak a római pápának van joga az 1401. kán.-ban említett ügyekben ítélkezni:

1. az államfőkről;

2. a bíboros atyákról;

3. az Apostoli Szentszék követeiről és bűnügyekben a püspökökről;

4. azokban az ügyekben, amelyeket a saját ítélőszéke elé vont.

2. §. A római pápa által különleges jelleggel megerősített intézkedésről vagy okmányról a bíró nem ítélkezhetik, kivéve, ha ezzel a pápa előzetesen megbízta.

3. §. A Rota Romanának van fenntartva az ítélkezés:

1. püspökök fölött egyházi peres ügyekben, az 1419. kán. 2. §-ának érintetlenül hagyásával;

2. prímás apát, monasztikus kongregációk legfőbb apátja és pápai jogú szerzetes intézmények legfőbb elöljárója fölött;

3. az egyházmegyék és mindazon egyházi akár természetes, akár jogi személyek ügyeiben, akiknek a római pápán kívül nincs más elöljárójuk.

1406. kán. – 1. §. Az 1404. kán. előírásának megsértésével végzett cselekmények és döntések meg nem történtnek számítanak.

2. §. Az 1405. kán.-ban említett ügyekben más bírók illetéktelensége abszolút.

1407. kán. – 1. §. Első fokon ki-ki csakis az előtt az egyházi bíró előtt fogható perbe, aki az 1408-1414. kán.-ban felsorolt jogcímek valamelyike alapján illetékes.

2. §. Annak a bírónak, akire a fenti jogcímek egyike sem alkalmazható, viszonylagos az illetéktelensége.

3. §. A felperes ahhoz a bírósághoz tartozik, amely az alperes szempontjából illetékes; ha az alperesnek több illetékes bírósága is van, ezek közül a felperes választhat.

1408. kán. – Ki-ki perbe fogható lakóhelyének vagy pótlakóhelyének bírósága előtt.

1409. kán. – 1. §. A lakóhely nélküli annak a helynek a bíróságához tartozik, ahol éppen tartózkodik.

2. §. Akinek sem lakóhelye, sem pótlakóhelye, sem tartózkodási helye nem ismeretes, a felperes bírósága előtt fogható perbe, hacsak a törvény szerint más bírósághoz nem tartozik.

1410. kán. – A dolog fekvése címén azon hely bírósága előtt vonható perbe a fél, ahol a per tárgyát képező dolog fekszik, valahányszor a kereset a dologra irányul, vagy ha birtokelvonásról van szó.

1411. kán. – 1. §. Szerződés címén a fél annak a helynek a bírósága előtt vonható perbe, ahol a szerződést kötötték, vagy ahol teljesíteni kell, kivéve, ha a felek megegyeztek abban, hogy más bíróságot választanak.

2. §. Ha a per egyéb jogcímen fennálló kötelezettségekről folyik, a fél az előtt a bíróság előtt vonható perbe, amelyiknek területén a kötelezettség keletkezett, vagy ahol teljesíteni kell.

1412. kán. – Akit bűnügyben vádolnak, még ha távol van is, perbe fogható annak a helynek a bírósága előtt, ahol a büntetendő cselekményt elkövették.

1413. kán. – A fél perbe fogható:

1. a vagyonkezelésről folytatott perekben annak a helynek a bírósága előtt, ahol a vagyonkezelést végezték;

2. az örökségről vagy kegyes célú hagyományról folyó perekben az örökhagyónak vagy a kegyes célú hagyományt tevőnek az 1408-1409. kán. szerinti utolsó lakóhelye, pótlakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt, kivéve, ha pusztán a hagyomány végrehajtásáról van szó, mert erről az illetékesség rendes szabályai szerint kell dönteni.

1414. kán. – Összefüggés címén ugyanazon bíróság előtt és ugyanazon perben kell ítélkezni az egymással összefüggő ügyekben, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

1415. kán. – Megelőzés címén, ha két vagy több bíróság egyaránt illetékes, annak van joga a perben eljárni, aki az alperest előbb idézte meg törvényesen.

1416. kán. – Azonos fellebbviteli bíróság alá tartozó bíróságok illetékességi vitáját ez a bíróság dönti el, a közös fellebbviteli bíróság alá nem tartozókét pedig az Apostoli Signatura.

 

top