The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

III. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK BELSŐ RENDJE

(Kánon 460 – 572)

 

VIII. FEJEZET

A TEMPLOMIGAZGATÓK ÉS A LELKÉSZEK

 

1. CIKKELY (Kánon 556 - 563)

A TEMPLOMIGAZGATÓK

556. kán. - Templomigazgatónak itt azokat a papokat nevezzük, akikre olyan templom gondját bízták, amely se nem plébániai, se nem káptalani, és nincs hozzákötve valamely szerzetes közösség vagy az apostoli élet valamely társasága házához sem úgy, hogy ott ők végeznék a liturgikus szolgálatot.

557. kán. - 1. §. A templomigazgatót a megyéspüspök szabadon nevezi ki, a választási vagy bemutatási jog tiszteletben tartásával, ha ez valakit törvényesen megillet; ebben az esetben a megyéspüspök joga a templomigazgató megerősítése vagy beiktatása.

2. §. Még ha a templom valamely pápai jogú, klerikusi szerzetes intézményhez tartozik is, a megyéspüspök joga, hogy az elöljáró által bemutatott templomigazgatót beiktassa.

3. §. Annak a templomnak, mely szemináriummal vagy más klerikusok által vezetett kollégiummal van összekötve, igazgatója a szeminárium vagy a kollégium rektora, hacsak a megyéspüspök másként nem rendelkezett.

558. kán. - A 262. kán. előírásának fenntartásával, a templomigazgatónak a rábízott templomban nem szabad az 530. kán. 1-6. sz.-ában említett plébániai tevékenységeket végeznie, kivéve, ha a plébános megengedi vagy - ha szükséges - megbízást ad rá.

559. kán. - A templomigazgató a rábízott templomban még ünnepélyes liturgikus szertartásokat is végezhet, tiszteletben tartva a jogszerű alapító rendelkezéseket, és feltéve, hogy a helyi ordinárius megítélése szerint ezek semmiképpen sem ártanak a plébániai szolgálatnak.

560. kán. - Ahol a helyi ordinárius megfelelőnek ítéli, utasíthatja a templomigazgatót, hogy templomában a nép javára szent szertartásokat végezzen, még plébániaiakat is, valamint hogy a templom álljon nyitva a krisztushívők bizonyos csoportjai számára, akik ott liturgikus szertartásokat kívánnak végezni.

561. kán. - A templomigazgató vagy más törvényes elöljáró engedélye nélkül senkinek sem szabad a templomban eucharisztiát bemutatni, szentségeket kiszolgáltatni vagy más szent cselekményeket végezni; ezekre az engedélyt a jog előírásai szerint kell megadni vagy megtagadni.

562. kán. - A templomigazgató a helyi ordinárius felügyelete alatt, a törvényes szabályzatok és a szerzett jogok tiszteletben tartásával köteles ügyelni arra, hogy a szent cselekményeket a templomban a liturgikus szabályok és a kánonok előírása szerint, méltóképpen végezzék, a kötelezettségeket híven teljesítsék, a javakat gondosan kezeljék, a szent felszerelések és szent épületek fenntartásáról és szépségéről gondoskodjanak, és semmi olyasmi ne történjék, ami a hely szentségével és az Isten házának kijáró tisztelettel bármi módon is ellenkezik.

563. kán. - A templomigazgatót, még ha mások választották vagy mutatták is be, a helyi ordinárius megfelelő okból, józan megítélése szerint elmozdíthatja hivatalából, a 682. kán. 2. §-a előírásának fenntartásával.

top