The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

III. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK BELSŐ RENDJE

(Kánon 460 – 572)

 

VIII. FEJEZET

A TEMPLOMIGAZGATÓK ÉS A LELKÉSZEK

 

2. CIKKELY (Kánon 564 - 572)

A LELKÉSZEK

564. kán. - A lelkész olyan pap, akire állandó jelleggel bízzák rá - legalább részben - a krisztushívők valamely közösségének vagy külön csoportjának lelkipásztori gondozását, melyet az egyetemes és a részleges jog szerint kell gyakorolnia.

565. kán. - Hacsak a jog másként nem rendelkezik, vagy valakit törvényesen különleges jogok nem illetnek, a lelkészt a helyi ordinárius nevezi ki; ő illetékes arra is, hogy a bemutatott személyt beiktassa vagy a megválasztottat megerősítse.

566. kán. - 1. §. A lelkésznek rendelkeznie kell mindazokkal a felhatalmazásokkal, amelyeket a szabályszerű lelkipásztori gondozás megkíván. Azon kívül, amire a részleges jog értelmében vagy külön megbízás alapján jogosult, a lelkész hivatalánál fogva felhatalmazással rendelkezik a gondjára bízott hívők gyóntatására, Isten igéjének számukra való hirdetésére, a szent útravaló és a betegek kenete kiszolgáltatására, valamint azok megbérmálására, akik halálveszélyben vannak.

2. §. Kórházakban, börtönökben és tengeri úton a lelkésznek csak ezeken a helyeken gyakorolható felhatalmazása van arra is, hogy feloldozást adjon a maguktól beálló, fönn nem tartott és hivatalosan ki nem nyilvánított cenzúrák alól, de a 976. kán. előírásának fenntartásával.

567. kán. - 1. §. A laikus szerzetes intézmény házilelkészének kinevezését a helyi ordinárius csakis annak az elöljárónak a megkérdezése után végezze el, akinek joga, hogy a közösség meghallgatásával egy papot javasoljon.

2. §. A lelkész feladata, hogy liturgikus szolgálatokat végezzen és vezessen; de az intézmény belső irányításába nem szabad beleavatkoznia.

568. kán. - Azok számára, akik életkörülményeik miatt a plébánosok rendes lelkipásztori gondozásában nem részesülhetnek, mint pl. a vándorlók, a hazájuktól távol élők, a menekültek, a nomádok, a hajózók, amennyire lehetséges, nevezzenek ki lelkészeket.

569. kán. - A tábori lelkészekre sajátos törvények vonatkoznak.

570. kán. - Ha a közösség vagy a csoport székhelyéhez nem plébániai templom tartozik, a lelkész legyen magának a templomnak az igazgatója, hacsak a közösség vagy a templom gondozása mást nem kíván.

571. kán. - Lelkipásztori feladatának gyakorlása során a lelkész tartsa meg a plébánossal a kellő összeköttetést.

572. kán. - A lelkész elmozdítását illetően az 563. kán. előírását kell megtartani.

top