The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

V. KÖNYV

AZ EGYHÁZ ANYAGI JAVAI

 

I. CÍM

A JAVAK SZERZÉSE

 (Kánon 1259 – 1272)

 

1259. kán. - Az egyház anyagi javakat szerezhet minden olyan akár a természetjog, akár a tételes jog alapján jogos módon, ahogyan mások szerezhetnek.

1260. kán. - Az egyház született joga, hogy a krisztushívőktől megkívánja azt, ami sajátos céljaihoz szükséges.

1261. kán. - 1. §. A krisztushívőknek jogában áll, hogy anyagi javakat az egyház javára átadjanak.

2. §. A megyéspüspök köteles a hívőket a 222. kán. 1. §-ában foglalt kötelezettségekre figyelmeztetni és annak teljesítését alkalmas módon sürgetni is.

1262. kán. - A hívők járuljanak hozzá az egyház szükségleteinek fedezéséhez a kért támogatással és a püspöki konferencia által kiadott szabályok szerint.

1263. kán. - A megyéspüspöknek joga van gazdasági tanács és a papi szenátus meghallgatásával az egyházmegye szükségleteinek fedezésére, az irányítása alá tartozó hivatalos jogi személyekre mérsékelt, bevételeikkel arányos adót kivetni; a többi természetes és jogi személyekre csak súlyos szükség esetén és az említett feltételekkel róhat ki rendkívüli és mérsékelt hozzájárulást, azoknak a részleges törvényeknek és jogszokásoknak a fenntartásával, melyek többre jogosítják fel.

1264. kán. - Hacsak a jog másként nem rendelkezik, a tartomány püspökeinek gyűlésére tartozik:

1. illetéket megállapítani a kegyosztó végrehajtó hatalom intézkedéseiért vagy az Apostoli Szentszék leiratainak végrehajtásáért; ez utóbbit magának az Apostoli Szentszéknek kell jóváhagynia;

2. meghatározni a szentségek és szentelmények kiszolgáltatása alkalmából felajánlandó adományokat.

1265. kán. - 1. §. A kolduló szerzetesek jogának fenntartásával, tilos bármely természetes vagy jogi magánszemélynek saját ordináriusa és a helyi ordinárius írásbeli engedélye nélkül bármilyen vallásos vagy egyházi célra vagy ilyen intézmény számára gyűjtést rendeznie.

2. §. A püspöki konferencia szabályokat állapíthat meg a gyűjtésekkel kapcsolatban; ezeket mindenkinek meg kell tartania, még azoknak is, akiket alapításuknál fogva koldulónak neveznek, és ténylegesen is azok.

1266. kán. - Minden olyan templomban és kápolnában, amely ténylegesen általában nyitva áll a hívők számára, még ha szerzetes intézményhez tartozik is, a helyi ordinárius elrendelheti, hogy különleges gyűjtést rendezzenek meghatározott plébániai, egyházmegyei, országos vagy egyetemes vállalkozások számára; ennek összegét azután gondosan be kell küldeni az egyházmegyei hivatalba.

1267. kán. - 1. §. Hacsak az ellenkezője nem nyilvánvaló, a bármely - akár magánjellegű - egyházi jogi személy elöljárójának vagy vagyonkezelőjének adott adományokról az a jogvélelem, hogy azokat magának a jogi személynek adták.

2. §. Az 1. §-ban említett adományokat nem lehet visszautasítani, hacsak nem megfelelő okból és - nagyobb jelentőségű dolgok esetén - az ordinárius engedélyével, ha hivatalos jogi személyről van szó; ugyanennek az ordináriusnak az engedélye szükséges a meghagyással vagy feltétellel megterhelt adományok elfogadásához, az 1295. kán. előírásának fenntartásával.

3. §. A hívőktől meghatározott célra adott adományokat csakis erre a célra lehet felhasználni.

1268. kán. - Az elévülést, mint a szerzés és a terhektől való megszabadulás módját az egyház anyagi javak vonatkozásában elfogadja a 197-199. kán. szerint.

1269. kán. - Ha valamely szent dolog magánszemély birtokában van, elbirtoklás útján magánszemély megszerezheti, de közönséges célra nem szabad használnia, hacsak a dolog felszenteltségét vagy megáldottságát el nem veszítette, ha azonban a szent dolog hivatalos egyházi jogi személyé, csak másik hivatalos egyházi jogi személy szerezheti meg.

1270. kán. - Az Apostoli Szentszékhez tartozó ingatlanok, értékes ingóságok, jogok és akár személyi, akár dologi keresetek száz év alatt birtokolhatók el, illetve évülnek el; a más hivatalos egyházi jogi személyhez tartozók harminc év alatt.

1271. kán. - A püspökök az egység és a szeretet kötelékére való tekintettel egyházmegyéjük lehetőségeihez mérten járuljanak hozzá azoknak az eszközöknek az előteremtéséhez, melyekre az Apostoli Szentszéknek a kor körülményeinek megfelelően szüksége van ahhoz, hogy az egyetemes egyházat kellőképpen szolgálhassa.

1272. kán. - Azokon a vidékeken, ahol még léteznek a szó szoros értelmében vett javadalmak, a püspöki konferenciára tartozik, hogy az Apostoli Szentszékkel egyeztetett és általa jóváhagyott megfelelő előírásokkal szabályozza ezeknek a javadalmaknak az igazgatását oly módon, hogy a jövedelem, sőt - amennyire lehetséges - maga a javadalom alapja fokozatosan átszálljon az 1274. kán. 1. §-ában említett intézményre.


top