The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VI. CÍM

AZ EGYHÁZI REND

(Kánon 1008 - 1054)

 

II. FEJEZET (Kánon 1024 - 1052)

A SZENTELENDŐK

 

3. CIKKELY (Kánon 1040 - 1049)

A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS MÁS AKADÁLYOK

1040. kán. - Ne engedjék a rendek felvételére azokat, akiket bármilyen akadály köt, legyen az akár örökös, azaz szabálytalanság, akár egyszerű akadály; a következő kánonokban felsoroltakon kívül más akadály nincsen.

1041. kán. - Szabálytalanság miatt nem vehetik fel a rendeket:

1. aki valamilyen fajta elmebetegségben vagy más pszichés betegségben szenved, melyről szakértők meghallgatása után úgy ítélik, hogy az alkalmatlanná teszi őt a szolgálat megfelelő ellátására;

2. aki a hitehagyás, az eretnekség vagy a szakadárság büntetendő cselekményét követte el;

3. aki - akár csak polgárilag is - házasságot kísérelt meg, akár úgy, hogy őt magát házassági kötelék, szent rend vagy nyilvános, örök tisztasági fogadalom akadályozta a házasságkötésben, akár úgy, hogy az asszonyt kötötte érvényes házasság vagy ugyanilyen fogadalom;

4. aki szándékos emberölést követett el, vagy sikeresen magzatelhajtást végzett, és mindaz, aki ebben pozitívan közreműködött;

5. aki magát vagy mást súlyosan és szándékosan megcsonkított, vagy öngyilkosságot kísérelt meg;

6. aki püspököknek vagy áldozópapoknak fenntartott, a szent rend gyakorlásával járó cselekményt végzett akár úgy, hogy nem vette fel az illető rendet, akár úgy, hogy annak gyakorlásától valamilyen kinyilvánított vagy kiszabott kánoni büntetéssel el volt tiltva.

1042. kán. - Egyszerű akadály miatt nem vehetik fel a rendeket:

1. a házas férfi, kivéve, ha törvényesen az állandó diakonátusra rendelik;

2. aki a 285. és 286. kán. szerint klerikusok számára tilos hivatalt vagy vagyonkezelést lát el, melyről számadással tartozik, amíg a hivatal és a vagyonkezelés letétele és a számadás megtörténte után szabaddá nem válik;

3. az újonnan megkeresztelt, hacsak az ordinárius megítélése szerint nem eléggé kipróbált.

1043. kán. - A krisztushívők kötelesek az általuk ismert szentelési akadályokat a szentelés előtt az ordináriusnak vagy a plébánosnak jelenteni.

1044. kán. - 1. §. Szabálytalanság miatt nem gyakorolhatják a felvett rendeket:

1. aki, noha szabálytalanság miatt nem vehette volna fel a rendeket, törvénytelenül mégis felvette őket;

2. aki az 1041. kán. 2. sz.-ában említett büntetendő cselekményt elkövette, ha a büntetendő cselekmény nyilvános;

3. aki az 1041. kán. 3., 4., 5., 6. sz.-ában említett büntetendő cselekmények valamelyikét elkövette.

2. §. Akadály miatt nem gyakorolhatják a rendeket:

1. aki, noha akadály miatt nem vehette volna fel a rendeket, törvénytelenül mégis felvette őket;

2. aki elmebetegségben vagy az 1041. kán. 1. sz.-ában említett más pszichés betegségben szenved, amíg az ordinárius, szakértő meghallgatása után, az illető rend gyakorlását meg nem engedi neki.

1045. kán. - A szabálytalanságok vagy az akadályok nem tudása nem mentesít alóluk.

1046. kán. - A szabálytalanságok és az akadályok megsokszorozódnak, ha különböző okokból fakadnak, de nem sokszorozódnak meg akkor, ha ugyanaz az ok merült fel ismételten, kivéve, ha szándékos emberölésből vagy sikeres magzatelhajtás végzéséből származó szabálytalanságról van szó.

1047. kán. - 1. §. Kizárólag az Apostoli Szentszéknek van fenntartva a felmentés minden szabálytalanság alól, ha a szabálytalanság alapját képező tényt már bíróság elé vitték.

2. §. Neki van fenntartva a felmentés a rendek felvételét akadályozó következő szabálytalanságok és akadályok alól is:

1. az 1041. kán. 2. és 3. sz.-ában említett nyilvános büntetendő cselekményekből fakadó szabálytalanság alól;

2. az 1041. kán. 4. sz.-ában említett akár nyilvános, akár titkos büntetendő cselekményből eredő szabálytalanság alól;

3. az 1042. kán. 1. sz.-ában említett akadály alól.

3. §. Az Apostoli Szentszéknek van fenntartva a felmentés a felvett rend gyakorlását akadályozó szabálytalanság alól is az 1041. kán. 3. sz.-ában említett esetben, feltéve, hogy az eset nyilvános, valamint az ugyanazon kánon 4. sz.-ában említett esetben, ám itt akkor is, ha az eset titkos.

4. §. A Szentszéknek fenn nem tartott szabálytalanságok és akadályok alól az ordinárius adhat felmentést.

1048. kán. - Az igen sürgős titkos esetekben, ha nem lehet az ordináriushoz, vagy ha az 1041. kán. 3. és 4. sz.-ában említett szabálytalanságokról van szó, a Penitenciáriához fordulni, és súlyos kár vagy becsületvesztés veszélye fenyeget, gyakorolhatja a rendet az, akit szabálytalanság gátol rendjének gyakorlásában, de megmarad az a kötelessége, hogy nevének elhallgatásával, a gyóntató útján mielőbb az ordináriushoz vagy a Penitenciáriához folyamodjon.

1049. kán. - 1. §. A szabálytalanságok és akadályok alóli felmentés iránti kérelemben minden szabálytalanságot és akadályt meg kell jelölni; mégis az általános felmentés érvényes arra is, amit jóhiszeműen hallgattak el, kivéve az 1041. kán. 4. sz.-ában említett vagy más, már bíróság elé vitt szabálytalanságokat; de nem érvényes a felmentés arra, amit rosszhiszeműen hallgattak el.

2. §. Ha szándékos emberölésből vagy magzatelhajtás végzéséből fakadó szabálytalanságról van szó, meg kell jelölni a büntetendő cselekmények számát is, különben a felmentés nem érvényes.

3. §. A rendek felvételét gátló szabálytalanságok és akadályok alóli általános felmentés az összes rendekre érvényes.

top