The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IV. CÍM

AZ EGYEDI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

(Kánon 35 – 93)

 

I. FEJEZET (Kánon 35 - 47)

 KÖZÖS SZABÁLYOK

35. kán. - Egyedi közigazgatási intézkedést, akár határozatot, akár parancsot, akár leiratot, az adhat ki illetékességének körén belül, akinek végrehajtói hatalma van, fenntartva a 76. kán. 1. §-ának előírását.

36. kán. - 1. §. A közigazgatási intézkedést a szavak sajátos jelentésének és az általános szóhasználtnak megfeleloen kell értelmezni; kétség esetén azok, amelyek perre vonatkoznak, büntetés kilátásba helyezésével vagy büntetés kiszabásával kapcsolatosak, a személy jogait korlátozzák, mások szerzett jogait sértik, vagy a törvénnyel szemben magánszemélyek javára intézkednek, szorosan értelmezendők; a többiek tágan.

2. §. A közigazgatási intézkedést a benne kifejezetten megjelölteken kívül más esetekre kiterjeszteni nem szabad.

37. kán. - A külső fórumra vonatkozó közigazgatási intézkedést írásba kell foglalni; ha pedig közvetítést igénylő formában adták ki, ugyanezt kell tenni a végrehajtását kimondó intézkedéssel is.

38. kán. - A közigazgatási intézkedés, még a saját kezdeményezésre kiadott leirat is, hatálytalan, ha sérti más szerzett jogát, vagy ellentétes a törvénnyel, illetve a jóváhagyott szokásjoggal, kivéve, ha az illetékes hatóság ezeket kifejezetten módosító záradékot fűzött hozzá.

39. kán. - A közigazgatási intézkedésekben foglalt feltételek csak akkor tekinthetők az érvényességhez szükségesnek, ha a ha, hacsak nem, hacsak szócska fejezi ki őket.

40. kán. - A közigazgatási intézkedés végrehajtója érvénytelenül tesz eleget feladatának, amíg nem kapta meg az írást, s nem győződött meg hitelességéről és épségéről, kivéve, ha az intézkedést kiadó hatóságtól már előzőleg értesítést kapott róla.

41. kán. - A közigazgatási intézkedés végrehajtója, akire csak a végrehajtás feladatát bízták, nem tagadhatja meg az intézkedés végrehajtását, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az intézkedés semmis vagy más súlyos okból nem tartható, vagy hogy a közigazgatási intézkedésben magában kikötött feltételek nem teljesültek; ha pedig a közigazgatási intézkedés végrehajtása a személyi vagy helyi adottságok miatt nem látszik helyénvalónak, a végrehajtó függessze fel a végrehajtást; mindezekben az esetekben azonnal értesítse az intézkedést kibocsátó hatóságot.

42. kán. - A közigazgatási intézkedés végrehajtójának a megbízásban előírtak szerint kell eljárnia, és érvénytelen a végrehajtás, ha nem tartja meg az iratban kikötött lényeges feltételeket, valamint a lényeges eljárási formát.

43. kán. - A közigazgatási intézkedés végrehajtója józan belátása szerint helyettest állíthat magának, kivéve, ha a helyettesítést megtiltották, vagy személyi adottságaira való tekintettel választották ki őt, vagy előre meghatározták a helyettes személyét; ám a végrehajtó ezekben az esetekben is másra bízhatja az előkészítő lépéseket.

44. kán. - A közigazgatási intézkedést végrehajthatja a végrehajtó hivatali utóda is, kivéve, ha a végrehajtót személyes adottságaira való tekintettel választották ki.

45. kán. - Ha a végrehajtó a közigazgatási intézkedés végrehajtásában valamiképpen tévedett, meg szabad ismételnie a végrehajtást.

46. kán. - A közigazgatási intézkedés nem szűnik meg kibocsátója jogának megszűntével, hacsak a jog kifejezetten másként nem rendelkezik.

47. kán. - A közigazgatási intézkedésnek az illetékes hatóság másik közigazgatási intézkedése útján történő visszavonása csak attól a pillanattól kezdve hatályos, amikor törvényesen értesítik róla azt a személyt, akinek számára az intézkedést hozták.

top