The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

III. CÍM

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA

(Kánon 897 - 958)

 

III. FEJEZET (Kánon 945 - 958)

A MISE BEMUTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELAJÁNLOTT ADOMÁNY

945. kán. - 1. §. Az egyház jóváhagyott szokása szerint minden misét bemutató vagy koncelebráló papnak szabad adományt elfogadnia azért, hogy a misét egy bizonyos szándékra ajánlja fel.

2. §. Nagyon ajánlatos, hogy a papok akkor is mutassák be a szentmisét a krisztushívők, különösen a szegények szándékára, ha semmi adományt sem kaptak.

946. kán. - Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek fenntartása terén.

947. kán. - A miseadományoktól teljesen távol kell tartani mindenfajta alkudozásnak vagy kereskedésnek még a látszatát is.

948. kán. - Külön-külön misét kell felajánlani azokra a szándékokra, amelyekért az adományt, ha mégoly csekélyet is, külön-külön adták és fogadták el.

949. kán. - Aki köteles misét bemutatni és felajánlani azok szándékára, akik miseadományt adtak, köteles erre akkor is, ha a kapott adományok hibáján kívül elvesztek.

950. kán. - Ha misék felajánlására egy bizonyos összeget adományoznak a bemutatandó misék számának megjelölése nélkül, akkor a misék számát az adományozó tartózkodási helyén megállapított miseadomány alapján kell számítani, hacsak törvényesen nem kell vélelmezni, hogy más volt az adományozó szándéka.

951. kán. - 1. §. Az a pap, aki ugyanazon a napon több misét mutat be, mindegyiket felajánlhatja arra a szándékra, amiért miseadományt adtak, azzal a feltétellel azonban, hogy karácsony napját kivéve, csak egy miséért tartja meg a miseadományt, a többit pedig az ordinárius által előírt célra fizeti be; meg van azonban engedve, hogy külső jogcímen valamilyen ellenszolgáltatást kapjon.

2. §. Az a pap, aki ugyanazon a napon második miséjét koncelebrálja, ezért semmilyen címen nem fogadhat el miseadományt.

952. kán. - 1. §. A tartományi zsinatra vagy a tartomány püspökeinek gyűlésére tartozik, hogy az egész tartomány számára határozatilag megszabja a mise bemutatásáért és felajánlásáért adandó miseadomány mértékét, és a papnak nem szabad nagyobb összeget kérnie; el szabad azonban fogadnia a meghatározottnál nagyobb önkéntesen adott miseadományt és a meghatározottnál kisebb adományt is a mise felajánlásáért.

2. §. Ahol ilyen határozat nincs, az egyházmegyében érvényes szokást kell megtartani.

3. §. Az összes szerzetes intézmények tagjainak is alkalmazkodniuk kell az

1. és 2. §-ban említett határozathoz vagy helyi szokáshoz.

953. kán. - Senkinek sem szabad annyi személyesen felajánlandó misére miseadományt elfogadnia, amennyit egy éven belül nem tud teljesíteni.

954. kán. - Ha valamely templomban vagy kápolnában több mise bemutatását kérik, mint amennyit ott be lehet mutatni, szabad máshol bemutatni őket, hacsak az adományozók kifejezetten ki nem nyilvánították ezzel ellenkező szándékukat.

955. kán. - 1. §. Aki a felajánlandó misék bemutatását másokra kívánja bízni, mielőbb bízzon meg ezzel olyan papokat, akiket ő maga elfogadhatónak tart, feltéve, hogy biztos abban, hogy teljesen kifogástalanok; át kell adnia a teljes kapott miseadományt, hacsak nem biztos, hogy az egyházmegyében járó összegen felüli részt személyére való tekintettel adták; köteles gondoskodni a misék elvégzéséről is mindaddig, amíg nem kapta meg a kötelezettség vállalásáról és a miseadomány átvételéről az igazolást.

2. §. Az az idő, melyen belül a miséket el kell végezni, attól a naptól kezdődik, amelyen a pap bemutatásukat elvállalta, hacsak az ellenkezője nem bizonyos.

3. §. Akik misék elvégzését másokra bízzák, haladéktalanul jegyezzék be a könyvbe mindazokat a miséket, amelyeket kaptak, mindazokat, amelyeket másoknak adtak át, s tüntessék fel a misék miseadományát is.

4. §. Minden papnak pontosan fel kell jegyeznie azokat a miséket, amelyek bemutatását elvállalta, és amelyeket elvégzett.

956. kán. - Mindazok, akik kegyes célú adományokat kezelnek, vagy bármi módon kötelesek misék végzéséről gondoskodni, akár klerikusok, akár világiak, adják át ordináriusuknak az általa meghatározandó módon azokat a misekötelezettségeket, melyeknek egy éven belül nem tettek eleget.

957. kán. - A misekötelezettségek teljesítésére felügyelni a világi klérus templomaiban a helyi ordinárius kötelessége és joga, a szerzetes intézmények vagy az apostoli élet társaságai templomaiban pedig a saját elöljáróiké.

958. kán. - 1. §. A plébánosnak, valamint a templomok és más olyan vallásos helyek igazgatójának, ahol miseadományokat szoktak kapni, legyen külön könyve, amelybe gondosan jegyezze fel az elvégzendő misék számát, szándékát, a kapott miseadományt, valamint a mise elvégzését.

2. §. Az ordinárius köteles ezeket a könyveket évente személyesen vagy más által átvizsgálni.

top