The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

I. RÉSZ

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN

 

IV. CÍM

A BÜNTETÉSEK ÉS MÁS BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK

(Kánon 1331 – 1340)

 

I. FEJEZET (Kánon 1331 - 1335)

A CENZÚRÁK  

1331. kán. - 1. §. A kiközösítettnek tilos:

1. bármilyen szolgálati részvételt vállalni az eucharisztia áldozatának ünneplésében vagy bármely más istentiszteleti szertartásban;

2. szentségeket vagy szentelményeket végezni és szentségeket felvenni;

3. bármiféle egyházi hivatalokat, szolgálatokat vagy tisztségeket gyakorolni, vagy kormányzati intézkedést végezni.

2. §. Ha a kiközösítést kimondták vagy kinyilvánították, a tettes:

1. ha az 1. § 1. sz.-ának előírása ellenére akar cselekedni, el kell utasítani, vagy a liturgikus cselekményt meg kell szakítani, hacsak ezt súlyos ok nem gátolja;

2. érvénytelenül végzi azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek az 1. § 3. sz.-a szerint tilosak;

3. el van tiltva attól, hogy éljen a korábban engedélyezett kiváltságokkal;

4. nem nyerhet el érvényesen méltóságot, hivatalt vagy más tisztséget az egyházban;

5. nem lesz övé a jövedelme annak a méltóságnak, hivatalnak, bármilyen tisztségnek, díjazásnak, amivel az egyházban rendelkezik.

1332. kán. - Akit egyházi tilalom sújt, arra vonatkoznak az 1331. kán. 1. § 1. és 2. sz.-ában felsorolt tilalmak; ha az egyházi tilalmat kimondták vagy kinyilvánították, meg kell tartani az 1331. kán. 2. § 1. sz.-ának előírását.

1333. kán. - 1. §. A felfüggesztés, mely csak klerikusokat sújthat, eltilt:

1. a rendi hatalom összes vagy bizonyos cselekményeitől;

2. a kormányzati hatalom összes vagy bizonyos cselekményeitől;

3. a hivatallal járó összes vagy bizonyos jogok vagy feladatok gyakorlásától.

2. §. A törvényben vagy a parancsban el lehet rendelni, hogy a büntető vagy kinyilvánító ítélet után a felfüggesztett személy érvényesen ne hozhasson kormányzati intézkedéseket.

3. §. Az eltiltás sohasem érinti:

1. az olyan hivatalokat vagy kormányzati hatalmat, amely nincs alávetve a büntetést rendelő elöljáró hatalmának;

2. a tettest hivatalánál fogva megillető lakhatási jogot;

3. a felfüggesztett személy hivatalához esetleg hozzá tartozó javak kezelési jogát, ha a büntetés önmagától beálló.

4. §. A jövedelem, fizetés, díjazás vagy más hasonló feltételtől eltiltó felfüggesztés maga után vonja mindannak a visszatérítési kötelezettségét, amit az illető, még ha jóhiszeműen is, törvénytelenül felvett.

1334. kán. - 1. §. A felfüggesztés terjedelmét, az előző kánonban megszabott határok közt, vagy maga a törvény vagy parancs határozza meg, vagy az az ítélet vagy határozat, mellyel a büntetést kimondják.

2. §. A törvény, de nem a parancs, elrendelhet önmagától beálló felfüggesztést minden meghatározás vagy korlátozás hozzáfűzése nélkül; az ilyen büntetés pedig mindazokkal a hatásokkal rendelkezik, melyek az 1333. kán. 1. §-ában vannak felsorolva.

1335. kán. - Ha a cenzúra eltilt a szentségek vagy a szentelmények végzésétől vagy kormányzati intézkedések hozatalától, a tilalom felfüggesztődik, valahányszor ez szükséges a halálveszélyben levő hívők ellátásához; ha az önmagától beálló cenzúrát nem nyilvánították ki, felfüggesztődik a tilalom ezenkívül akkor is, ha egy hívő kéri a szentséget, a szentelményt vagy a kormányzati intézkedést; ezt pedig bármely megfelelő okból szabad kérnie.

 

top