The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

VI. CÍM

A TERMÉSZETES ÉS A JOGI SZEMÉLYEK

(Kánon 96 – 123)

 

II. FEJEZET (Kánon 113 - 123)

A JOGI SZEMÉLYEK

113. kán. - 1. §. A katolikus egyház és az Apostoli Szentszék isteni rendelkezés folytán erkölcsi személy jellegével rendelkezik.

2. §. Az egyházban vannak a természetes személyeken kívül jogi személyek is, amelyek a kánoni jogban jellegüknek megfelelő kötelességek és jogok alanyai.

114. kán. - 1. §. A személyeknek vagy dolgoknak olyan együttesei, melyek az egyház küldetésének megfelelő és az egyesek célját meghaladó célra irányulnak, vagy magának a jognak az előírása folytán vagy az illetékes hatóság határozatilag adott külön engedélye révén válnak jogi személyekké.

2. §. Az 1. §-ban említett célnak számítanak azok a célok, amelyek a vallásosság, az apostoli tevékenység vagy az akár lelki, akár anyagi vonatkozású irgalmas szeretet tetteivel kapcsolatosak.

3. §. Az illetékes egyházi hatóság csakis személyek vagy dolgok olyan együtteseinek adja meg a jogi személyiséget, melyeknek célja valóban hasznos, és amelyek - mindent figyelembe véve - előreláthatólag elégséges eszközökkel rendelkeznek kitűzött céljuk szolgálatára.

115. kán. - 1. §. Az egyházban a jogi személyek vagy személyeknek. vagy dolgoknak az együttesei.

2. §. A személyek együttese, melynek legalább három személyből kell állnia, akkor testületi, ha tevékenységét a döntéshozatalban - akár egyenlő, akár nem egyenlő joggal - együttműködő tagok határozzák meg a jog és a szabályzat szerint; egyébként nem testületi.

3. §. A dolgok együttese, vagyis az önálló alapítvány lelki vagy anyagi javakból, vagyis dolgokból áll, és a jog meg a szabályzat szerint egy vagy több természetes személy vagy egy testület vezeti.

116. kán. - 1. §. A hivatalos jogi személyek személyeknek vagy dolgoknak olyan együttesei, melyeket az illetékes egyházi hatóság alapít, hogy a számukra kijelölt határok között az egyház nevében, a jog előírásai szerint töltsék be a közérdekre való tekintettel rájuk bízott sajátos feladatot; a többi jogi személyek magán jogi személyek.

2. §. A hivatalos jogi személyeknek ezt a személyiséget vagy maga a jog adja meg, vagy az illetékes hatóság olyan külön határozata, mely ezt kifejezetten engedélyezi; a magán jogi személyek ezt a személyiséget csakis az illetékes hatóság külön határozatával kapják, mely ezt kifejezetten megadja.

117. kán. - Személyeknek vagy dolgoknak azok az együttesei, amelyek jogi személyiség elnyeréséért folyamodnak, ezt csakis akkor kaphatják meg, ha szabályzatukat az illetékes hatóság jóváhagyja.

118. kán. - A hivatalos jogi személyt, annak nevében cselekedve azok képviselik, akiknek erre való illetékességét az egyetemes vagy a részleges jog vagy az illető jogi személy saját szabályzata elismeri; a magán jogi személyt azok képviselik, akiket erre a szabályzat felhatalmaz.

119. kán. - A testületi cselekedeteket illetően, hacsak a jog vagy a szabályzat másként nem rendelkezik:

1. ha választásokról van szó: az rendelkezik jogerővel, amit az összehívandók többségének jelenlétében a jelenlévők abszolút többsége elfogadott; két eredménytelen szavazás után a legtöbb szavazatot elért két jelölt közül válasszanak szavazással, vagy ha ezt többen érték el, akkor a közül a kettő közül, akik közülük legidősebbek; ha a harmadik szavazás után a szavazatok egyenlően oszlanak meg, azt kell megválasztottnak tekinteni, aki az idősebb;

2. ha egyéb ügyletekről van szó: az rendelkezik jogerővel, amit az összehívandók többségének jelenlétében a jelenlévők abszolút többsége elfogadott; ha pedig két szavazás után a szavazatok egyenlően oszlanak meg, az elnök szavazatával eldöntheti az egyenlőséget;

3. ami pedig mindenkit egyénileg érint, azt mindenkinek jóvá kell hagynia.

120. kán. - 1. §. A jogi személy természeténél fogva örök; mégis megszűnik, ha az illetékes hatóság törvényesen megszünteti, vagy ha száz éven keresztül nem működik; a magán jogi személy ezenkívül megszűnik akkor is, ha maga a társulás a szabályzat szerint feloszlik, vagy ha az illetékes hatóság megítélése szerint maga az alapítvány a szabályzat értelmében megszűnt létezni.

2. §. Ha a testületi jogi személy tagjai közül csak egy is életben van, és a személyek összessége a szabályzat szerint nem szűnt meg, ez az egy személy illetékes az összesség minden jogának gyakorlására.

121. kán. - Ha a személyek vagy dolgok olyan összességei, melyek hivatalos jogi személyek, úgy kapcsolódnak össze, hogy belőlük egyetlen összesség keletkezik, mely maga is jogi személyiséggel rendelkezik, ez az új jogi személy elnyeri az előzők javait és vagyoni jogait, és ráhárulnak azok terhei is; ami pedig főként a javak rendeltetését és a terhek viselését illeti, az alapítók és az adományozók akaratát, valamint a szerzett jogokat tiszteletben kell tartani.

122. kán. - Ha egy hivatalos jogi személyiséggel rendelkező összességet úgy osztanak fel, hogy annak egy része más jogi személlyel egyesül, vagy a leválasztott részből külön hivatalos jogi személyt hoznak létre, akkor annak az egyházi hatóságnak, amely a felosztásra jogosult, közvetlenül vagy végrehajtó útján, elsősorban az alapítók és adományozók akaratának, a szerzett jogoknak és a jóváhagyott szabályzatoknak tiszteletben tartásával gondoskodnia kell arról:

1. hogy a megosztható közös javakat és vagyoni jogokat, valamint az adósságokat és egyéb terheket megosszák az illető jogi személyek között, mégpedig méltányos arányban, az összes körülmények és mindkét jogi személy szükségletei figyelembevételével;

2. hogy a feloszthatatlan közös javak használatában és haszonélvezetében mindkét jogi személynek része legyen, s az ezekhez tartozó terheket mindketten viseljék a méltányosság alapján megállapítandó arányban.

123. kán. - A hivatalos jogi személy megszűntével javainak, vagyoni jogainak és terheinek sorsát a jog és a szabályzat határozza meg; ha ezek nem rendelkeznek a kérdésről, akkor a közvetlenül fölé rendelt jogi személyt illetik, mindig tiszteletben tartva az alapítók vagy adományozók akaratát és a szerzett jogokat; ha a magán jogi személy szűnik meg, javainak és terheinek sorsáról saját szabályzata intézkedik.

top