The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

II. SZAKASZ

AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI

(Kánon 731 - 746)

 

731. kán. - 1. §. Az apostoli élet társaságai a megszentelt élet intézményeihez hasonlóak. Tagjaik szerzetesi fogadalmak nélkül követik a társaság sajátos apostoli célját, testvéri közösségben élnek saját életmódjuk szerint, és a szabályzat megtartása révén a szeretet tökéletességére törekszenek.

2. §. Ezek között a társaságok között vannak olyanok is, melyeknek tagjai a szabályzatban meghatározott valamilyen kötelékkel vállalják az evangéliumi tanácsokat.

732. kán. - Az 578-597. és 606. kán. rendelkezései alkalmazandók az apostoli élet társaságaira, figyelembe véve mégis az egyes társaságok természetét; a 731. kán. 2. §-ában említett társaságokra pedig az 598-602. kán. is alkalmazandó.

733. kán. - 1. §. Ház létesítését és helyi közösség alapítását a megyéspüspök előzetes írásban adott beleegyezése birtokában a társaság illetékes hatósága végzi; a megyéspüspök véleményét ezek megszüntetéséhez is ki kell kérni.

2. §. A ház létesítéséhez adott beleegyezés magában foglalja a jogot, hogy legalább kápolnájuk legyen a legszentebb eucharisztia ünneplésére és őrzésére.

734. kán. - A társaság vezetését a szabályzat határozza meg, megtartva - az egyes társaságok természetének megfelelően - a 617-633. kán.-t.

735. kán. - 1. §. A tagok befogadását, próbáját, tagként való felvételét, képzését minden egyes társaság saját joga határozza meg.

2. §. A társaságba való felvételt illetően a 642-645. kán.-ban rögzített feltételeket kell megtartani.

3. §. A saját jognak kell meghatároznia próbatételnek és képzésnek a társaság céljához és jellegéhez alkalmazott tervét, főleg a tanítást, a lelkiséget és az apostoli felkészülést illetően úgy, hogy a tagok isteni hivatásukat felismerve a társaság küldetésére és életére alkalmas módon előkészüljenek.

736. kán. - 1. §. A klerikusi társaságokban a klerikusok magába a társaságba nyernek inkardinációt, hacsak a szabályzat másként nem intézkedik.

2. §. A tanulmányi rendre és a szent rendek felvételére vonatkozóan a világi klerikusok számára előírtak az irányadók, de az 1. § fenntartásával.

737. kán. - A tagként való felvétel a tagok részéről magával hozza a szabályzatban meghatározott kötelezettségeket és jogokat, a társaság részéről pedig gondoskodást arról, hogy a tagok a szabályzat szerint elérjék saját hivatásuk célját.

738. kán. - 1. §. A tagok mindnyájan saját vezetőiknek vannak alárendelve a szabályzatnak megfelelően mindabban, ami a társaság belső életére és fegyelmére vonatkozik.

2. §. A megyéspüspöknek is alá vannak rendelve a nyilvános istentisztelet, a lelkipásztorkodás és a többi apostoli tevékenység tekintetében a 679-683. kán. figyelembevételével.

3. §. Az egyházmegyébe inkardinált tag viszonyát saját püspökéhez a szabályzat vagy külön megállapodás határozza meg.

739. kán. - Azokon a kötelezettségeken kívül, melyek a tagokat, mint tagokat kötik a szabályzat értelmében, a klerikusokra vonatkozó általános kötelezettségeket is meg kell tartaniuk, hacsak a dolog természetéből vagy a szövegösszefüggésből más nem tűnik ki.

740. kán. - A tagoknak a törvényesen létesített házban vagy közösségben kell lakniuk, és meg kell tartaniuk a közös életet a saját jog előírásai szerint; ez a saját jog az irányadó a házból vagy a közösségből való távolmaradás tekintetében is.

741. kán. - 1. §. A társaságok és, ha a szabályzat másként nem rendeli, részeik és házaik jogi személyek, és mint ilyenek, képesek anyagi javak szerzésére, birtoklására, kezelésére és elidegenítésére Az egyház anyagi javai című V. könyv, a 636., 638. és 639. kán., valamint saját joguk előírásai szerint.

2. §. A saját jog előírásainak megfelelően a tagok is jogosultak anyagi javak szerzésére, birtoklására, kezelésére és a róluk való rendelkezésre, de amihez a társaságra való tekintettel jutnak hozzá, azt a társaságnak szerzik.

742. kán. - A nem véglegesen felvett tag kilépését vagy elbocsátását illetően az egyes társaságok szabályzata az irányadó.

743. kán. - A társaságból való kilépésre szóló és a tagként való felvételből folyó jogok és kötelezettségek megszűnését magával hozó engedélyt - a 693. kán. előírásának fenntartásával - a véglegesen felvett tag a legfőbb elöljárótól nyerheti el, tanácsának beleegyezésével, hacsak ez a szabályzat szerint a Szentszéknek nincs fenntartva.

744. kán. - 1. §. Ugyancsak a legfőbb elöljárónak van fenntartva az is - tanácsa beleegyezésével -, hogy a véglegesen felvett tagnak az apostoli élet más társaságába való átlépést engedélyezze, saját társasága jogainak és kötelezettségeinek átmeneti felfüggesztésével és annak a jogának a fenntartásával, hogy visszatérjen, amíg csak az új társaságban végleges tagként való felvételt nem nyer.

2. §. Ahhoz, hogy a megszentelt élet intézményébe, vagy ebből az apostoli élet társaságába át lehessen lépni, a Szentszék engedélye szükséges, és az ő előírásait kell megtartani.

745. kán. - A legfőbb elöljáró - tanácsa beleegyezésével - megengedheti a véglegesen felvett tagnak, hogy a társaságon kívül éljen, de legfeljebb csak három évre, azoknak a jogainak és kötelezettségeinek felfüggesztésével, amelyek új helyzetével nem egyeztethetők össze; megmarad azonban a vezetők felügyelete alatt. Ha klerikusról van szó, beleegyezés szükséges ezenkívül annak a helynek az ordináriusától is, ahol az illetőnek tartózkodnia kell. Ennek az ordináriusnak a felügyelete alatt áll, és tőle van függő viszonyban.

746. kán. - A véglegesen felvett tag elbocsátására nézve, megfelelő alkalmazással a 694-704. kán. az irányadó.

top