The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA

 

I. CÍM

AZ ISTENI IGE SZOLGÁLATA

(Kánon 756 - 780)

 

II. FEJEZET (Kánon 773 - 780)

A HITOKTATÁS

773. kán. - Különösen a lelkipásztoroknak sajátos és súlyos feladata a keresztény nép hitoktatásáról való gondoskodás, hogy a hívők hite a tanítás oktatása és a keresztény élet gyakorlata által elevenné, világossá és tevékennyé váljék.

774. kán. - 1. §. A hitoktatás gondja a törvényes egyházi hatóság irányítása alatt az egyház minden tagjára tartozik, kire-kire a maga területén.

2. §. Leginkább a szülők kötelessége, hogy szóval és példával neveljék gyermekeiket a hitre és a keresztény élet gyakorlatára. Hasonló a kötelességük azoknak, akik a szülőket helyettesítik, valamint a keresztszülőknek.

775. kán. - 1. §. A megyéspüspökök feladata, hogy az Apostoli Szentszék által kiadott előírások tiszteletben tartásával szabályokat adjanak ki a hitoktatásról, és gondoskodjanak a hitoktatás megfelelő eszközeinek biztosításáról, ha hasznosnak látszik hittankönyv készítésével is, továbbá támogassák és hangolják össze a hitoktatási kezdeményezéseket.

2. §. A püspöki konferencia feladata, hogy ha hasznosnak látszik, gondoskodjék területe számára hittankönyvek kiadásáról az Apostoli Szentszék előzetes megerősítésével.

3. §. A püspöki konferencia mellett hitoktatási hivatal létesíthető, melynek legfőbb feladata, hogy az egyes egyházmegyéknek segítséget nyújtson a hitoktatás terén.

776. kán. - A plébános hivatalánál fogva köteles gondoskodni a felnőttek, a fiatalok és a gyermekek hitbeli képzéséről. Ebből a célból vegye igénybe a plébániára beosztott klerikusoknak, a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai tagjainak közreműködését, tekintetbe véve az egyes intézmények jellegét, továbbá a világi krisztushívők, főként a hitoktatók munkáját. Mindezek a személyek, hacsak törvényes akadály nem gátolja őket, ne tagadják meg a készséges közreműködést. A családi hitoktatásban pedig, melyről a 774. kán.

2. §-ában van szó, a plébános mozdítsa elő és támogassa a szülők munkáját.

777. kán. - A plébános a megyéspüspöktől megállapított szabályok figyelembevételével különösen gondoskodjék a következőkről:

1. hogy megfelelő hitoktatás készítse elő a szentségek kiszolgáltatását;

2. hogy a gyermekeket kellő időn át tartó hitoktatással megfelelően felkészítsék az elsőgyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra;

3. hogy a gyermekek az első áldozás után bőségesebb és mélyebb hittani képzést kapjanak;

4. hogy amennyire állapotuk lehetővé teszi, a testi és szellemi fogyatékosok is hitoktatásban részesüljenek;

5. hogy a fiatalok és a felnőttek hitét különféle formában és különféle kezdeményezések révén erősítsék, világosabbá tegyék és fejlesszék.

778. kán. - A szerzetes elöljárók és az apostoli élet társaságainak elöljárói gondoskodjanak arról, hogy templomaikban, iskoláikban és a többi bármi módon rájuk bízott intézményben buzgón végezzék a hitoktatást.

779. kán. - A hitoktatás mindazoknak az eszközöknek, didaktikai segédeszközöknek és tömegtájékoztatási eszközöknek a felhasználásával történjék, amelyek hatásosnak tűnnek annak elérésére, hogy a hívek természetüknek, képességeiknek, életkoruknak és életkörülményeiknek megfelelően teljesen meg tudják tanulni, és jobban átültessék a gyakorlatba a katolikus tanítást.

780. kán. - A helyi ordináriusok gondoskodjanak arról, hogy a hitoktatók kellő felkészítést kapjanak feladatuk megfelelő betöltésére, vagyis hogy folyamatos képzésben részesüljenek, az egyház tanítását kellőképpen megismerjék, és a pedagógiai tudományok sajátos szabályait elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák.

top