The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

III. FEJEZET (Kánon 641 - 661)

A JELENTKEZŐK FELVÉTELE ÉS A TAGOK KÉPZÉSE

 

2. CIKKELY (Kánon 646 - 653)

A NOVICIÁTUS ÉS A NOVÍCIUSOK KÉPZÉSE

646. kán. - A noviciátusnak, amellyel az intézményben való élet elkezdődik, az a rendeltetése, hogy a novíciusok az illető intézmény sajátos isteni hivatását teljesebben megismerjék, az intézmény életmódját megtapasztalják, szívüket és lelküket annak szelleme szerint alakítsák, és hogy szándékuk és alkalmasságuk bebizonyosodjék.

647. kán. - 1. §. A noviciátus házának létesítése, áthelyezése és eltörlése az intézmény legfőbb elöljárójának, tanácsa beleegyezésével, írásban adott határozatával történik.

2. §. A noviciátust, hogy érvényes legyen, az erre a célra szabályosan kijelölt házban kell letölteni. Különleges esetekben, kivételképpen, a legfőbb elöljáró - tanácsa beleegyezésével adott - engedélye alapján, a jelentkező a noviciátust az intézmény más házában is letöltheti valamely kipróbált szerzetes vezetése mellett, aki a novíciusmestert helyettesíti.

3. §. A nagyobb elöljáró megengedheti, hogy a novíciusok közössége egy bizonyos időt az intézmény másik, általa kijelölt házában töltsön.

648. kán. - 1. §. A noviciátusnak, hogy érvényes legyen, magában a noviciátusi közösségben eltöltendő tizenkét hónapig kell tartania, fenntartva a 647. kán. 3. §-ának előírását.

2. §. A novíciusok képzésének teljessé tételéhez a szabályzat az 1. §-ban megjelölt időn túl megállapíthat egy vagy több a noviciátusi közösségen kívül, apostoli gyakorlatban eltöltendő időszakot is.

3. §. A noviciátus két évnél hosszabb ne legyen.

649. kán. - 1. §. Fenntartva a 647. kán. 3. §-ának és a 648. kán. 2. §-ának előírását, az akár egybefüggő, akár megszakításokkal számított három hónapot meghaladó távollét a noviciátusi házból érvénytelenné teszi a noviciátust. A tizenöt napot meghaladó távollétet pótolni kell.

2. §. Az illetékes nagyobb elöljáró engedélyével az első fogadalomtételt idő előtt el lehet végezni, de nem több, mint tizenöt nappal.

650. kán. - 1. §. A noviciátus célja megkívánja, hogy a novíciusok a mester irányítása mellett nevelődjenek a saját jogban meghatározandó képzési terv szerint.

2. §. A novíciusok irányítása a nagyobb elöljárók fennhatósága alatt egyedül a novíciusmesternek van fenntartva.

651. kán. - 1. §. A novíciusmester legyen az intézménynek örök fogadalmas tagja, és kapjon törvényes kijelölést.

2. §. A mester mellé, ha szükséges, munkatársak adhatók; ezek legyenek neki alárendelve a noviciátus irányítása és a képzési terv tekintetében.

3. §. A novíciusok képzését olyan gondosan felkészült tagok vezessék, akik más feladatokkal nincsenek megterhelve, és így tisztségüket gyümölcsözően és tartósan tudják betölteni.

652. kán. - 1. §. A mester és munkatársai feladata a novíciusok hivatását megvizsgálni és kipróbálni, továbbá fokozatosan ránevelni őket az intézmény sajátos jellegének megfelelő tökéletes életmód szabályszerű folytatására.

2. §. A novíciusokat vezessék az emberi és keresztény erények gyakorlására, vezessék őket az imádság és önmegtagadás révén a tökéletesség teljesebb útjára, tanítsák meg őket az üdvösség titkáról való szemlélődésre és a Szentírás olvasására meg a róla való elmélkedésre, készítsék fel őket az istentiszteletnek a szent liturgiában való gyakorlására, tanítsák meg őket arra, hogy hogyan éljenek Krisztusban az evangéliumi tanácsok révén Istennek és az embereknek szentelt életet, kapjanak oktatást az intézmény jellegéről és szelleméről, céljáról és fegyelméről, történetéről és életéről, valamint itassák át őket az egyház és annak szent pásztorai iránti szeretettel.

3. §. A novíciusok saját felelősségük tudatában úgy működjenek együtt cselekvő módon mesterükkel, hogy az isteni hivatás kegyelmének híven megfeleljenek.

4. §. Az intézmény tagjai a maguk részéről életpéldájukkal és imádságukkal igyekezzenek együttműködni a novíciusok nevelésének munkájában.

5. §. A 648. kán. 1. §-ában említett noviciátusi időt a sajátos értelemben vett képzésre fordítsák, tehát a novíciusok ne foglalkozzanak olyan tanulmányokkal és feladatokkal, amelyek nem közvetlenül ezt a képzést szolgálják.

653. kán. - 1. §. A novícius az intézményt szabadon elhagyhatja, az intézmény illetékes hatósága pedig elküldheti őt.

2. §. A noviciátus elteltével, ha a novíciust alkalmasnak ítélik, bocsássák ideiglenes fogadalomra, különben küldjék el; ha alkalmassága kétséges marad, a nagyobb elöljárónak joga van a próbaidőt meghosszabbítani a saját jog szerint, de legfeljebb hat hónappal.

top