The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

III. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK BELSŐ RENDJE

(Kánon 460 – 572)

 

VII. FEJEZET (Kánon 553 - 555)

AZ ESPERESEK

553. kán. - 1. §. Az esperes, aki dékán, archipresbiter vagy más nevet is viselhet, az a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak.

2. §. Ha a részleges jog másként nem rendelkezik, az esperest a megyéspüspök nevezi ki, aki józan belátása szerint előzetesen meghallgathat olyan papokat, akik szolgálatukat a szóban forgó esperesi kerületben gyakorolják.

554. kán. - 1. §. Az esperesi hivatalra, mely egy bizonyos plébánia plébánosi hivatalához nincs hozzákötve, a megyéspüspök azt a papot válassza, akit az adott helyen és időben fennálló körülmények figyelembevételével alkalmasnak ítél.

2. §. Az esperest a részleges jogban megállapított, meghatározott időre nevezzék ki.

3. §. Az esperest a megyéspüspök megfelelő okból józan belátása szerint szabadon elmozdíthatja hivatalából.

555. kán. - 1. §. Az esperesnek azokon a felhatalmazásokon kívül, melyeket a részleges jog törvényesen megad neki, kötelessége és joga:

1. az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítani és összehangolni;

2. ügyelni, hogy kerületének klerikusai állapotukhoz illő életet éljenek, és feladataikat szorgalmasan ellássák;

3. gondoskodni arról, hogy a vallási szertartásokat a szent liturgia előírásai szerint végezzék, hogy a templomok és a szent felszerelések szépségét és fényét kiváltképpen az eucharisztia ünneplésében és az oltáriszentség őrzésében gondosan megtartsák, hogy plébániai anyakönyveket helyesen vezessék és megfelelően őrizzék, hogy az egyházi javakat gondosan kezeljék; valamint hogy a plébániaépületet kellő igyekezettel gondozzák.

2. §. A rábízott kerületben az esperes:

1. legyen rajta, hogy a klerikusok a részleges jog előírásai szerint, megszabott időközönként részt vegyenek előadásokon, teológiai összejöveteleken vagy konferenciákon a 279. kán. 2. §-a szerint;

2. gondoskodjék arról, hogy kerülete papjainak rendelkezésére álljon a lelki segítség, és a legnagyobb gondot fordítsa azokra, akik igen nehéz helyzetben vannak, vagy problémákkal küzdenek.

3. §. Az esperes gondoskodjék arról, hogy kerületének azok a plébánosai, akikről tudja, hogy súlyos betegek, ne szenvedjenek hiányt lelki és anyagi segítségben, és hogy az elhunytakat méltó módon temessék el; arra is legyen gondja, nehogy betegség vagy halál esetén a könyvek, az okmányok, a szent felszerelés és az egyházhoz tartozó egyéb dolgok tönkremenjenek vagy elvigyék őket.

4. §. Az esperes köteles kerületének plébániáit látogatni úgy, ahogyan a megyéspüspök meghatározta.

top