The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VII. CÍM

A HÁZASSÁG

(Kánon 1055 – 1165)

 

IV. FEJEZET (Kánon 1095 - 1107)

A HÁZASSÁGI BELEEGYEZÉS

1095. kán. - A házasság megkötésére képtelenek:

1. akik értelmük elégséges használatának híjával vannak;

2. akik súlyos ítélőképesség-hiányban szenvednek azokat a lényeges házassági jogokat és kötelességeket illetően, melyeket kölcsönösen át kell adniuk és el kell fogadniuk;

3. akik pszichikai természetű okok miatt a házasság lényegi kötelezettségeit nem tudják vállalni.

1096. kán. - 1. §. A házassági beleegyezéshez szükséges, hogy a házasságkötő felek előtt legalább az ne legyen ismeretlen, hogy a házasság a férfi és a nő között tartós közösség, amely arra irányul, hogy valamilyen szexuális együttműködéssel gyermeket nemzzenek.

2. §. Ezt a tudatlanságot a serdülőkor után nem vélelmezzük.

1097. kán. - 1. §. A személyben való tévedés a házasságot érvénytelenné teszi.

2. §. A személy tulajdonságában való tévedés, még ha okot ad is a szerződésre, a házasságot nem érvényteleníti, hacsak a szándék nem egyenesen és főként erre a tulajdonságra irányul.

1098. kán. - Érvénytelenül házasodik, aki a házasságot olyan megtévesztéssel rászedve köti meg, amelyet a beleegyezés megszerzése végett követtek el, és amely a másik félnek egy olyan tulajdonságára vonatkozik, mely természeténél fogva súlyosan megzavarhatja a házastársi életközösséget.

1099. kán. - A házasság egységére, felbonthatatlanságára vagy szentségi méltóságára vonatkozó tévedés, amennyiben az akaratot nem határozza meg, nem rontja le a házassági beleegyezést.

  1100. kán. - A házasság érvénytelenségének tudása vagy vélése a házassági beleegyezést nem zárja ki szükségképpen.

1101. kán. - 1. §. Jogvélelem szól amellett, hogy a lélek belső beleegyezése megegyezik azokkal a szavakkal vagy jelekkel, amelyeket a házasságkötéskor alkalmazunk.

2. §. Azonban ha egyik vagy mindkét fél pozitív akarati cselekedettel kizárja magát a házasságot vagy a házasságnak valamilyen lényeges elemét vagy a házasság valamelyik lényegi tulajdonságát, akkor érvénytelenül köt házasságot.

1102. kán. - 1. §. Jövőre vonatkozó feltétellel érvényes házasságot kötni nem lehet.

2. §. A múltra vagy jelenre vonatkozó feltétellel kötött házasság attól függően érvényes vagy sem, hogy az, ami a feltétel tárgya, létezik-e vagy sem.

3. §. Olyan feltételt azonban, amelyről a 2. §-ban van szó, csakis a helyi ordinárius írott engedélyével szabad kötni.

1103. kán. - Érvénytelen az a házasság, amelyet kényszer vagy súlyos, kívülről - akár nem is szándékosan - előidézett olyan félelem hatására kötöttek meg, amelytől, hogy az illető szabaduljon, kénytelen a házasságot választani.

1104. kán. - 1. §. A házasság érvényes megkötéséhez szükséges, hogy a felek akár személyesen, akár képviselő útján, egyidejűleg jelen legyenek.

2. §. A jegyesek a házassági beleegyezést szóban fejezzék ki, ha pedig beszélni nem tudnak, egyenértékű jelekkel.

1105. kán. - 1. §. A képviselő útján történő házasságkötés érvényességéhez szükséges:

1. hogy meglegyen a különleges megbízatás egy meghatározott személlyel való házasságkötéshez;

2. hogy a képviselőt maga a megbízó jelölje ki, és személyesen tegyen eleget megbízatásának.

2. §. Hogy a megbízás érvényes legyen, alá kell írnia a megbízónak, azonkívül annak a helynek a plébánosának vagy ordináriusának, ahol a megbízást adták, vagy a kettő közül az egyik által megbízott papnak vagy legalább két tanúnak, vagy történjék a megbízás a polgári jog szerint hiteles okirattal.

3. §. Ha a megbízó nem tud írni, ezt magában a megbízásban fel kell jegyezni, és még egy tanút kell felkérni, aki az iratot maga is aláírja; különben a megbízás érvénytelen.

4. §. Ha azelőtt, hogy a képviselő a megbízó nevében megkötötte a házasságot, a megbízó a megbízást visszavonja, vagy elmebetegségbe esik, a házasság érvénytelen lesz még akkor is, ha erről a képviselő vagy a másik fél nem tudott.

1106. kán. - Házasságot lehet tolmács útján kötni; ám ilyenben a plébános csak akkor működjék közre, ha a tolmács hitelre méltóságáról meggyőződött.

1107. kán. - Noha a házasságot valamely akadály vagy formahiány miatt érvénytelenül kötötték, a megadott beleegyezés fennállását mindaddig vélelmezzük, amíg annak visszavonása be nem bizonyosult.

top