The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

I. RÉSZ

A PEREK ÁLTALÁBAN

(Kánon 1400 – 1500)

 

III. CÍM

A BÍRÓSÁGOK FEGYELME

(Cann. 1446 – 1475)

 

II. FEJEZET (Kánon 1458 – 1464)

A TÁRGYALÁS SORRENDJE

1458. kán. – Az ügyek abban a sorrendben tárgyalandók, amelyben beérkeztek és nyilvántartásba kerültek, kivéve, ha egyes ügyek a többieknél gyorsabb elintézést követelnek; ezt azonban indoklással ellátott külön határozatban kell kimondani.

1459. kán. – 1. §. Azokat a hibákat, amelyek az ítéletet érvénytelenné tehetik, a per bármely szakaszában és bármely fokán kifogásolni lehet, és a bíró is megállapíthatja őket hivatalból.

2. §. Az 1. §-ban említett esetektől eltekintve, a perhalasztó kifogásokat, főként azokat, amelyek a személyeket és a bíráskodás módját illetik, a perfelvétel előtt kell előterjeszteni, kivéve, ha csak a perfelvétel után merültek fel. Elbírálásuknak mielőbb meg kell történnie.

1460. kán. – 1. §. Ha a bíró illetékessége ellen terjesztenek elő kifogást, ezt magának a bírónak kell elbírálnia.

2. §. Viszonylagos illetéktelenség kifogása esetén, ha a bíró illetékesnek nyilvánítja magát, döntése ellen nem lehet fellebbezni, de nem tilos a semmisségi panasz és az előbbi állapotba való visszahelyezés.

3. §. Ha a bíró illetéktelennek nyilvánítja magát, az a fél, aki ezt a maga számára sérelmesnek érzi, tizenöt nap hasznos határidőn belül a fellebbviteli bírósághoz folyamodhat.

1461. kán. – Ha a bíró a per bármely szakaszában felismeri, hogy abszolút illetéktelen, magát illetéktelennek kell nyilvánítania.

1462. kán. – 1. §. A befejezett per címén emelt kifogásokat, amilyenek a jogerős ítélet, a peregyezség és más pergátló kifogások, a perfelvétel előtt kell előterjeszteni és elbírálni. Azt sem kell elutasítani, aki később jelenti be őket, de marasztalni kell a költségekben, hacsak be nem bizonyítja, hogy nem rosszindulatúan késlekedett a bejelentéssel.

2. §. A többi pergátló kifogást a perfelvétel során kell előterjeszteni, és a maguk idején a mellékes kérdésekre érvényes szabályok szerint kell tárgyalni őket.

1463. kán. – 1. §. Viszontkeresetet érvényesen csak a perfelvételtől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni.

2. §. Ezek a főkeresettel együtt tárgyalandók, azaz vele egyidejűleg, kivéve, ha külön tárgyalás szükséges, vagy ha a bíró ezt alkalmasabbnak véli.

1464. kán. – A perköltségre szolgáló óvadék fizetésével vagy a rögtön a per kezdetén bejelentett ingyenes jogvédelem iránti kérelemmel és más hasonlókkal kapcsolatos kérdéseket rendszerint a perfelvétel előtt kell eldönteni.

 

top