The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

I. CÍM

A KERESZTSÉG

(Kánon 849 - 878)

 

I. FEJEZET (Kánon 850 - 860)

A KERESZTSÉG KISZOLGÁLTATÁSA

850. kán. - A keresztséget a jóváhagyott liturgikus könyvekben előírt rend szerint szolgáltatják ki, sürgős szükség esetét kivéve; ilyenkor csak azt kell megtartani, ami a szentség érvényességéhez szükséges.

851. kán. - A keresztség kiszolgáltatását kellőképpen elő kell készíteni; tehát:

1. azt a felnőttet, aki fel szándékozik venni a keresztséget, katekumenátusra kell bocsátani, és - amennyire lehetséges - különböző fokozatokon át kell a szentségi beavatásra felkészíteni, a beavatásnak a püspöki konferencia által a helyi viszonyokra alkalmazott rendje és az általa kiadott külön szabályok szerint;

2. a megkeresztelendő gyermek szüleit és azokat, akik a keresztszülői feladatot fogják magukra vállalni, megfelelően meg kell tanítani ennek a szentségnek a jelentésére és a vele járó kötelezettségekre; a plébános személyesen vagy más útján gondoskodjék arról, hogy a szülőket - több családot is összegyűjtve, és ahol lehet, meg is látogatva őket - lelkipásztori buzdításokkal, sőt közös imádsággal is kellően felkészítsék.

852. kán. - 1. §. A felnőttkeresztségről szóló kánonok előírásait kell alkalmazni mindazokra, akik a gyermekkorból kinőttek, és eszük használatára eljutottak.

2. §. A keresztség vonatkozásában is a gyermekhez hasonló elbírálás alá esik az, aki nem beszámítható.

853. kán. - A keresztség kiszolgáltatásához alkalmazandó víz - szükség esetét kivéve - a liturgikus könyvek előírása szerint megáldott víz legyen.

854. kán. - A keresztséget vagy alámerítéssel vagy leöntéssel kell kiszolgáltatni, a püspöki konferencia előírásainak megtartásával.

855. kán. - A szülők, a keresztszülők és a plébános ügyeljenek arra, nehogy a keresztény érzülettől idegen nevet adjanak.

856. kán. - Noha a keresztséget bármely napon ki lehet szolgáltatni, mégis ajánlatos, hogy általában vasárnap, vagy ha lehetséges, húsvét vigíliáján szolgáltassák ki.

857. kán. - 1. §. Szükség esetét kivéve a keresztség sajátos helye a templom vagy a kápolna.

2. §. Szabálynak kell tekinteni, hogy a felnőttet saját plébániatemplomában kereszteljék, a gyermeket pedig szüleinek saját plébániatemplomában, hacsak megfelelő ok mást nem tesz indokolttá.

858. kán. - 1. §. Minden plébániatemplomnak legyen keresztkútja, tiszteletben tartva más templomok már megszerzett kumulatív jogát.

2. §. A helyi ordinárius a helyi plébános meghallgatása után a hívek kényelmére megengedheti vagy előírhatja, hogy a plébánia területén belül más templomban vagy kápolnában is legyen keresztkút.

859. kán. - Ha a keresztelendő a plébániatemplomba vagy a 858. kán. 2. §-ában említett más templomba vagy kápolnába a távolság vagy más körülmények miatt súlyos nehézség nélkül nem tud elmenni vagy nem vihető el, a keresztséget ki lehet és kell szolgáltatni más közelebbi templomban vagy kápolnában, vagy akár más illő helyen is.

860. kán. - 1. §. Szükség esetét kivéve a keresztséget ne szolgáltassák ki magánháznál, hacsak a helyi ordinárius súlyos okból meg nem engedte.

2. §. Hacsak a megyéspüspök másként nem rendelkezik, a kórházakban a keresztséget csakis szükség esetén vagy más kényszerítő lelkipásztori okból szolgáltassák ki.

top