The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

III. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK BELSO RENDJE

(Kánon 460 – 572)

 

II. FEJEZET (Kánon 469 - 474)

AZ EGYHÁZMEGYEI HIVATAL

469. kán. - Az egyházmegyei hivatal azokból az intézményekből és személyekből áll, amelyek, illetve akik a püspököt az egész egyházmegye kormányzásában segítik, különösen a lelkipásztori tevékenység irányításában, az egyházmegyei közigazgatás ellátásában, valamint a bírói hatalom gyakorlásában.

470. kán. - Azoknak a kinevezése, akik állandó szolgálatukat az egyházmegyei hivatalban gyakorolják, a megyéspüspökre tartozik.

471. kán. - Mindazok, akiket ebben a hivatalban állandó szolgálatra felvesznek, kötelesek:

1. ígéretet tenni feladatuk hűséges ellátására a jog vagy a püspök által meghatározott mód szerint;

2. a titoktartásra azok között a határok között és azon a módon, ahogyan a jog vagy a püspök meghatározta.

472. kán. - Azokra az ügyekre és személyekre vonatkozólag, amelyek, illetve akik ebben a hivatalban a bírói hatalom gyakorlásával vannak kapcsolatban, Az eljárások című VII. könyv előírásait kell megtartani; azokkal kapcsolatban pedig, akik az egyházmegye közigazgatásához tartoznak, a következő kánonok előírásait kell követni.

473. kán. - 1. §. A megyéspüspöknek gondoskodnia kell arról, hogy az egész egyházmegye igazgatásával kapcsolatos összes ügyeket kellőképpen összehangolják, és Isten népe rábízott része javának megfelelő szolgálatára irányítsák.

2. §. Magának a megyéspüspöknek a feladata az általános és a püspöki helynökök lelkipásztori tevékenységének összehangolása; ahol hasznos, hivatalvezetőt nevezhet ki, akinek papnak kell lennie, és akinek feladata, hogy a püspök fennhatósága alatt összehangolja mindazt, ami a közigazgatási ügyek intézésével kapcsolatos, és gondoskodjék arról, hogy a hivatal többi munkatársai megfelelően teljesítsék a rájuk bízott szolgálatot.

3. §. Hacsak a helyi viszonyok a püspök megítélése szerint mást nem indokolnak, hivatalvezetőnek az általános helynököt, vagy ha több általános helynök van, egyiküket nevezzék ki.

4. §. Ahol a püspök hasznosnak ítéli, a lelkipásztori tevékenység előmozdítására püspöki tanácsot hozhat létre; ez a tanács az általános helynökökből és a püspöki helynökökből áll.

474. kán. - A hivatalnak azokat az iratait, amelyek jogi hatás elérésére hivatottak, alá kell írnia annak az ordináriusnak, aki kibocsátja őket, mégpedig érvénytelenség terhe alatt, továbbá az irodaigazgatónak vagy a jegyzőnek is; az irodaigazgató pedig köteles a hivatalvezetőt az iratokról tájékoztatni.

top