The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

I. SZAKASZ

AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA

(Kánon 330 – 367)

 

V. FEJEZET (Kánon 362 - 367)

A RÓMAI PÁPA KÖVETEI

362. kán. - A római pápának született és szuverén joga, hogy követeket nevezzen ki és küldjön akár a különféle országokban vagy vidékeken működő részegyházakhoz, akár egyben az államokhoz és a hatóságokhoz is, továbbá hogy ezeket áthelyezze és visszahívja, mégpedig - az államokhoz küldött követek kiküldetését és visszahívását illetően - a nemzetközi jog szabályainak megtartásával.

363. kán. - 1. §. A római pápa követei azt a feladatot kapják, hogy magának a római pápának a személyét tartós jelleggel képviseljék azoknál a részegyházaknál vagy államoknál és hatóságoknál is, melyekhez küldetésük szól.

2. §. Az Apostoli Szentszéket képviselik azok is, akik pápai küldöttségben teljes jogú kiküldötti vagy megfigyelői minőségben nemzetközi tanácsokhoz, értekezletekre vagy összejövetelekre kapnak kiküldetést.

364. kán. - A pápai követ legfőbb feladata, hogy egyre erősebbé és hatékonyabbá tegye az egység kötelékét, mely az Apostoli Szentszéket és a részegyházakat összefűzi egymással. A pápai követre tartozik tehát illetékességi területén:

1. hogy értesítse az Apostoli Szentszéket azokról a körülményekről, amelyek közt a részegyházak élnek, továbbá mindarról, ami magát az egyház életét és a lelkek javát érinti;

2. hogy tevékenységével és tanácsával támogassa a püspököket, érintetlenül hagyva azok törvényes hatalmának gyakorlását;

3. hogy szoros kapcsolatot ápoljon a püspöki konferenciával és adjon meg neki minden segítséget;

4. hogy a püspökök kinevezésével kapcsolatban a jelöltek nevét az Apostoli Szentszéknek továbbítsa vagy javasolja, valamint hogy az információs eljárást a kinevezendő személyekről lefolytassa az Apostoli Szentszéktől adott szabályok szerint;

5. hogy igyekezzék előmozdítani azokat az ügyeket, amelyek a békét, a fejlődést és a népek együttműködését szolgálják;

6. hogy a püspökökkel együtt fáradozzék a katolikus egyház és a többi egyházak vagy egyházi közösségek, sőt nem keresztény vallások megfelelő kapcsolatának előmozdításán;

7. hogy azt, ami az egyház és az Apostoli Szentszék küldetésével kapcsolatos, a püspökökkel együttműködve az állam vezetőinél pártfogolja;

8. ezenkívül, hogy éljen azokkal a felhatalmazásokkal, és teljesítse azokat az egyéb megbízásokat, amelyeket az Apostoli Szentszéktől kap.

365. kán. - 1. §. Azoknak a pápai követeknek, akik egyszersmind a nemzetközi jog szabályai szerint az államok mellett követként működnek, sajátos feladatuk még:

1. hogy előmozdítsák és erősítsék az Apostoli Szentszék és az állam hatóságai közti kapcsolatokat;

2. hogy tárgyaljanak az egyház és az állam közti viszonnyal kapcsolatos kérdésekről, különösen pedig a konkordátumok és más hasonló megállapodások létrehozásáról és végrehajtásáról.

2. §. Az 1. §-ban említett ügyek intézése során, amennyire a körülmények indokolják, a pápai követ ne mulassza el az illető egyházi terület püspökei véleményét és tanácsát kikérni, és őket az ügyek menetéről értesíteni.

366. kán. - A követ különös feladatára tekintettel:

1. a pápai követség székháza ki van véve a helyi ordinárius kormányzati hatalma alól, hacsak nem házasságkötésről van szó;

2. a pápai követnek jogában áll, lehetőség szerint a helyi ordinárius előzetes értesítésével, küldetési területe minden templomában liturgikus szertartásokat végezni, főpapi jelvényekkel is.

367. kán. - A pápai követ feladata nem szűnik meg az Apostoli Szék megü-rülésével, hacsak a pápai megbízólevél másként nem rendelkezik; megszűnik azonban megbízatásának lejártával vagy vele közölt visszavonásával, továbbá a követnek a római pápa által elfogadott lemondásával.


top