The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

I. SZAKASZ

AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA

(Kánon 330 – 367)

 

I. FEJEZET

A RÓMAI PÁPA ÉS A PÜSPÖKÖK TESTÜLETE

 

2. CIKKELY

A PÜSPÖKÖK TESTÜLETE

336. kán. - A püspökök testülete, amelynek feje a pápa, tagjai a püspökök a szentségi felszentelés és a testület fejéhez és tagjaihoz fűződő hierarchikus közösség alapján, és amelyben az apostolok testülete állandóan fennmarad, fejével együtt és soha nem a fő nélkül, szintén hordozója az egész egyházra szóló legfőbb és teljes hatalomnak.

337. kán. - 1. §. Az egyetemes zsinaton a püspökök testülete ünnepélyes módon gyakorolja az egész egyházra szóló hatalmat.

2. §. Ugyanezt a hatalmat gyakorolja az egész világon elszórt püspökök egységes cselekvése révén, melyet a római pápa ilyennek jelent ki vagy fogad el szabadon, és amely így valódi testületi cselekvéssé válik.

3. §. A római pápa feladata, hogy az egyház szükségletei szerint megválassza és kialakítsa azokat a módokat, ahogyan a püspökök testülete feladatát az egész egyház vonatkozásában testületileg gyakorolja.

338. kán. - 1. §. Csakis a római pápa joga, hogy egyetemes zsinatot hívjon össze, azon személyesen vagy mások által elnököljön, azt áthelyezze, felfüggessze vagy feloszlassa, és határozatait jóváhagyja.

2. §. Ugyancsak a római pápa joga a zsinaton tárgyalásra kerülő témáknak és a zsinat lefolyási rendjének meghatározása; a római pápa által javasolt kérdésekhez a zsinati atyák másokat is hozzáfűzhetnek, de azok tárgyalásához a római pápa jóváhagyása szükséges.

339. kán. - 1. §. Mindazoknak, de csak azoknak a püspököknek, akik a püspökök testületének tagjai, joguk és kötelességük, hogy az egyetemes zsinaton döntési szavazati joggal részt vegyenek.

2. §. Az egyetemes zsinatra a legfőbb egyházi hatóság meghívhat másokat is, akik nem püspökök; az ő szerepüket a zsinaton ugyanez a hatóság szabja meg.

340. kán. - Ha az Apostoli Szék a zsinat ideje alatt megürül, a zsinat magánál a jognál fogva felfüggesztődik, amíg az új pápa folytatását el nem rendeli, vagy fel nem oszlatja.

341. kán. - 1. §. Az egyetemes zsinat határozatai csak akkor rendelkeznek kötelező erővel, ha a zsinati atyákkal együtt a római pápa is jóváhagyta, ugyanő megerősítette őket, és utasítására kihirdetésre is kerültek.

2. §. Hogy kötelező erejük legyen, ugyanilyen megerősítésre és kihirdetésre szorulnak azok a határozatok is, melyeket a püspökök testülete hoz, amikor más, a római pápa által bevezetett vagy szabadon elfogadott módon hajt végre a szó szoros értelmében testületi cselekményt.


top