The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

I. FEJEZET (Kánon 608 - 616)

A SZERZETESHÁZAK, LÉTESÍTÉSÜK ÉS MEGSZÜNTETÉSÜK

608. kán. - A szerzetes közösségnek szabályosan létesített házban kell laknia a jognak megfelelően rendelt elöljáró fennhatósága alatt; az egyes házaknak legalább kápolnájuk legyen, melyben az eucharisztiát ünneplik és őrzik, hogy valóban az legyen a közösség középpontja.

609. kán. - 1. §. A szerzetes intézmény házait a szabályzat szerint illetékes hatóság létesíti a megyéspüspök előzetes írásbeli beleegyezésével.

2. §. Apácák monostorainak létesítéséhez ezenkívül az Apostoli Szentszék engedélye is szükséges.

610. kán. - 1. §. A házak alapításakor szem előtt kell tartani az egyház és az intézmény hasznát, és biztosítani kell mindazt, ami a tagok szerzeteséletének szabályos menetéhez szükséges az intézmény saját célja és szelleme szerint.

2. §. Ne létesítsenek házat, ha a tagok szükségleteinek megfelelő fedezésére nem lehet józanul számítani.

611. kán. - A megyéspüspök beleegyezése valamely intézmény szerzetházának létesítéséhez magában foglalja a jogot:

1. az intézmény sajátos jellegének és céljának megfelelő életvitelhez;

2. az intézmény saját hivatásának jog szerinti gyakorlásához, teljesítve a beleegyezésben foglalt feltételeket;

3. klerikusi intézmények esetén templom birtoklására, az 1215. kán. 3. §-ának fenntartásával, és a szent szolgálatok végzésére a jog előírása szerint.

612. kán. - Hogy egy szerzetházat a létesítés célkitűzéseitől eltérő apostoli munkára szánjanak, szükséges a megyéspüspök beleegyezése; nincs viszont erre szükség, ha az alapítás törvényeinek megtartásával, csupán a belső kormányzás és fegyelem terén eszközölnek változtatásokat.

613. kán. - 1. §. Szabályozott kanonokok és monasztikus szerzetesek saját elöljáró kormányzása és gondja alá tartozó szerzetháza önálló, hacsak a szabályzat mást nem mond.

2. §. Az önálló ház elöljárója a jog értelmében nagyobb elöljáró.

614. kán. - Apácák olyan monostorai, amelyek egy férfiintézményhez társultak, megtartják saját életformájukat és vezetésüket a szabályzat szerint. A kölcsönös jogokat és kötelezettségeket úgy kell meghatározni, hogy a társulás a lelki előhaladást szolgálja.

615. kán. - Ha az önálló monostor saját elöljáróján kívül más nagyobb elöljáróval nem rendelkezik, és más szerzetes intézménnyel nincs úgy társítva, hogy annak elöljárója a szabályzatban meghatározott valódi hatalommal rendelkeznék a monostor fölött, akkor az ilyen monostor a jognak megfelelően a megyéspüspök különös felügyeletére van bízva.

616. kán. - 1. §. A szabályosan létesített szerzetházat a legfőbb elöljáró szüntetheti meg a szabályzat szerint, a megyéspüspök megkérdezése után. A megszüntetett ház javai felől az intézmény saját jogának kell rendelkeznie, tiszteletben tartva az alapítók vagy felajánlók akaratát és a törvényesen szerzett jogokat.

2. §. Valamely intézmény egyetlen házának megszüntetése az Apostoli Szentszékre tartozik, neki van ilyenkor fenntartva a javak felől való rendelkezés is.

3. §. A 613. kán. szerinti önálló ház megszüntetése az egyetemes káptalan joga, hacsak a szabályzat mást nem rendel.

4. §. Apácák önálló monostorának megszüntetése az Apostoli Szentszékre tartozik, megtartva - ami a javakat illeti - a szabályzat előírásait.

top