The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

II. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK CSOPORTJAI

(Kánon 431 – 459)

 

III. FEJEZET (Kánon 439 - 446)

A RÉSZLEGES ZSINATOK

439. kán. - 1. §. Plenáris zsinatot, vagyis olyan zsinatot, amely egy püspöki konferencia összes részegyházaira szól, akkor tartsanak, ha a püspöki konferencia az Apostoli Szentszék jóváhagyásával szükségesnek vagy hasznosnak látja.

2. §. Az 1. §-ban kimondott szabály érvényes az olyan egyháztartományban tartandó tartományi zsinatra is, melynek határai egybeesnek az országhatárokkal.

440. kán. - 1. §. Az egy egyháztartományhoz tartozó különböző részegyházak számára akkor tartsanak tartományi zsinatot, ha a tartomány megyéspüspökei többségének megítélése szerint ez alkalmasnak látszik, a 439. kán. 2. §-ának fenntartásával.

2. §. A metropolitai szék megüresedése idején ne hívjanak össze tartományi zsinatot.

441. kán. - A püspöki konferencia feladata:

1. a plenáris zsinatot összehívni;

2. a püspöki konferencia területén belül a zsinat megtartásának helyét megválasztani;

3. a plenáris zsinaton részt vevő megyéspüspökök közül az Apostoli Szentszék által megerősítendő elnököt megválasztani;

4. meghatározni a napirendet és a tárgyalásra kerülő kérdéseket, kijelölni a plenáris zsinat kezdetét és tartamát, a zsinatot áthelyezni, elnapolni és feloszlatni.

442. kán. - 1. §. A metropolita feladata a szuffragáneus püspökök többségének beleegyezésével:

1. a tartományi zsinatot összehívni;

2. a tartomány területén belül a tartományi zsinat lefolytatásának helyét megválasztani;

3. meghatározni a napirendet és a tárgyalásra kerülő kérdéseket, kijelölni a tartományi zsinat kezdetét és tartamát, a zsinatot áthelyezni, elnapolni és feloszlatni.

2. §. A tartományi zsinaton való elnöklés a metropolitát, vagy ennek törvényes akadályoztatása esetén, a többi szuffragáneus püspökök által választott szuffragáneus püspököt illeti.

443. kán. - 1. §. A részleges zsinatokra meghívandók és ott döntési szavazati joggal rendelkeznek:

1. a megyéspüspökök;

2. a koadjutor- és a segédpüspökök;

3. a többi olyan címzetes püspökök, akik az Apostoli Szentszéktől vagy a püspöki konferenciától rájuk bízott sajátos feladatot töltenek be az illető területen.

2. §. A részleges zsinatokra meghívhatók más, az illető területen tartózkodó címzetes és kiérdemesült püspökök is; ezeknek döntési szavazati joguk van.

3. §. A részleges zsinatokra meghívandók, de csupán tanácsadói szavazati joggal:

1. az illető területen lévő összes részegyházak általános helynökei és püspöki helynökei;

2. a szerzetes intézmények és az apostoli élet társaságai nagyobb elöljárói közül annyian, amennyit a férfiak és a nők számára a püspöki konferencia vagy a tartomány püspökei meghatároznak, illetve akiket az illető területen székházzal rendelkező intézmények és társaságok összes nagyobb elöljárói megválasztanak;

3. az illető területen székhellyel rendelkező egyházi és katolikus egyetemek rektorai, valamint a teológiai és kánonjogi karok dékánjai;

4. a nagyszemináriumok rektorai közül egyesek, a 2. sz. szerint megállapított számban; őket a területen lévő szemináriumok rektorai választják.

4. §. A részleges zsinatokra meghívhatók, de csupán tanácsadói szavazati joggal, papok és más krisztushívők is úgy, hogy számuk ne haladja meg az 1-3. §-ban említettek felét.

5. §. A tartományi zsinatokra hívják meg továbbá minden részegyház székeskáptalanját, papi szenátusát és pasztorális tanácsát, mégpedig úgy, hogy ezek mindegyike két testületileg kiválasztott tagját küldje el, ezeknek azonban csak tanácsadói szavazati joguk van.

6. §. A részleges zsinatokra, ha plenáris zsinat esetén a püspöki konferencia, tartományi zsinat esetén a metropolita és a szuffragáneus püspökök hasznosnak ítélik, vendégként másokat is meg lehet hívni.

444. kán. - 1. §. Mindazok, akiket a részleges zsinatra összehívnak. köteles jelen lenni rajta, hacsak megfelelő akadály nem gátolja őket; erről értesíteniük kell a zsinat elnökét.

2. §. Akiket a részleges zsinatra összehívnak, és ott döntési szavazati joguk van, ha megfelelő akadály tartja vissza őket, képviselőt küldhetnek; ennek a képviselőnek csak tanácsadói szavazati joga van.

445. kán. - A részleges zsinat területe számára arról gondoskodik, hogy Isten népének lelkipásztori szükségleteit kielégítsék; kormányzati, elsősorban törvényhozói hatalma van, úgyhogy az egyház egyetemes jogát mindig tiszteletben tartva elrendelheti mindazt, amit a hit erősödése, a közös lelkipásztori tevékenység szabályozása, az erkölcsök irányítása és a közös egyházi fegyelem megőrzése, kialakítása és védelme érdekében alkalmasnak lát.

446. kán. - A részleges zsinat feloszlása után az elnök gondoskodjék arról, hogy a zsinat összes iratait felterjesszék az Apostoli Szentszékhez; a zsinat határozatait csak akkor hirdessék ki, ha az Apostoli Szentszék megvizsgálta őket; a határozatok kihirdetésének módját és a kihirdetett határozatok kötelező hatálybalépésének idejét magának a zsinatnak a joga meghatározni.


top