The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

V. RÉSZ

ELJÁRÁSI MÓD KÖZIGAZGATÁSI FELFOLYAMODÁSOK
ÉS PLÉBÁNOSOK ELMOZDÍTÁSA
VAGY ÁTHELYEZÉSE ESETÉN

I. SZAKASZ

 FELFOLYAMODÁS KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK ELLEN

(Kánon 1732 – 1739)

 

1732. kán. A jelen szakasz kánonjainak a határozatokról szóló rendelkezéseit alkalmazni kell minden egyedi közigazgatási intézkedésre, amelyet peren kívül külső fórumon hoznak, kivéve azokra, melyeket maga a római pápa vagy maga az egyetemes zsinat ad ki.

1733. kán. 1. §. Igen kívánatos, hogy ha valaki úgy érzi, hogy egy határozat sérelmes a számára, ne támadjon vita közte és a határozat szerzője között, hanem maguk közt közösen igyekezzenek méltányos megoldást keresni, esetleg tekintélyes emberek közvetítésének és fáradozásának igénybevételével, hogy így a vitát alkalmas módon elkerüljék vagy megszüntessék.

2. §. A püspöki konferencia elrendelheti, hogy minden egyházmegyében hozzanak létre olyan állandó hivatalt vagy tanácsot, melynek feladata, a magától a püspöki konferenciától megállapítandó szabályok szerint, méltányos megoldásokat keresni és javasolni; még ha a konferencia nem rendeli is el, a püspök létesíthet ilyen tanácsot vagy hivatalt.

3. §. A 2. §-ban említett hivatal vagy tanács különösen akkor végezze tevékenységét, ha a határozat visszavonását kérték az 1734. kán. szerint, és a felfolyamodási határidő még nem telt le; ha pedig a határozat ellen felfolyamodást terjesztenek be, maga az elöljáró, aki a felfolyamodásról dönt, szólítsa fel a felfolyamodót és a határozat szerzőjét, valahányszor reményt lát a sikerre, hogy keressenek ilyen megoldást.

1734. kán. 1. §. Mielőtt valaki felfolyamodást terjeszt be, írásban kell kérnie magától a kibocsátótól a határozat visszavonását vagy módosítását; ennek a kérésnek a beterjesztése egyben a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemnek is számít.

2. §. Ezt a kérést a határozat szabályszerű közlésétől számított hasznos tíz nap záros határidőn belül kell benyújtani.

3. §. Az 1. és 2. § szabályai nem érvényesek:

1. a püspöknek alárendelt hatóságok által hozott határozatok ellen a püspökhöz való felfolyamodásra;

2. az olyan határozat elleni felfolyamodás beterjesztésére, mellyel hierarchikus felfolyamodást döntenek el, hacsak a döntést nem a püspök hozta;

3. az 57. és 1735. kán. szerinti felfolyamodások beterjesztésére.

1735. kán. Ha a határozat szerzője az 1734. kán.-ban említett kérvény megkapása után harminc napon belül új határozatot közöl, mellyel vagy módosítja korábbi határozatát, vagy úgy dönt, hogy a kérést elutasítja, a felfolyamodási határidők az új határozat közlésétől számítanak. Ha pedig harminc napon belül nem dönt semmit, akkor a határidők a harmincadik naptól számítanak.

1736. kán. 1. §. Olyan ügyekben, amelyekben a hierarchikus felfolyamodás felfüggeszti a határozat végrehajtását, ugyanilyen hatása van az 1734. kán.-ban említett kérésnek is.

2. §. A többi esetekben, hacsak a határozat szerzője nem rendelte el az 1734. kán.-ban említett kérvény kézhezvételétől számított tíz napon belül a végrehajtás felfüggesztését, a felfüggesztés időközben kérhető annak hierarchikus elöljárójától, de ez utóbbi csak súlyos okból rendelheti el, mindig ügyelve arra, nehogy a lelkek üdvössége kárt szenvedjen.

3. §. Ha a határozat végrehajtását a 2. §. szerint felfüggesztették, és ezután felfolyamodást terjesztenek be, az, akinek a felfolyamodásról döntenie kell, az

1737. kán. 3. §-a szerint határozzon arról, hogy a felfüggesztést megerősíti-e vagy visszavonja.

4. §. Ha a megszabott határidőn belül nem terjesztenek be semmilyen felfolyamodást a határozat ellen, a végrehajtásnak az 1. vagy 2. § szerinti időközben foganatosított felfüggesztése magától véget ér.

1737. kán. 1. §. Aki úgy találja, hogy egy határozat sérelmes a számára, a határozat kiadójának hierarchikus elöljárójánál bármilyen megfelelő okból felfolyamodással élhet; a felfolyamodást magának a határozatnak a szerzője előtt lehet beterjeszteni, aki köteles azt rögtön továbbítani az illetékes hierarchikus elöljárónak.

2. §. A felfolyamodást hasznos tizenöt nap záros határidőn belül kell beterjeszteni. A határidő az 1734. kán. 3. §-ában említett esetekben a határozat közlésének napjától számít, a többi esetekben pedig az 1735. kán. szerint számítandó.

3. §. Azokban az esetekben is, amikor a felfolyamodás magától nem függeszti fel a határozat végrehajtását, és nem rendelték el a felfüggesztést az 1736. kán.

2. §-a szerint sem, az elöljáró súlyos okból mégis elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését, ügyelve, nehogy a lelkek üdve kárt szenvedjen.

1738. kán. A felfolyamodónak mindig joga van ügyvédet vagy képviselőt alkalmazni a felesleges időhúzás elkerülésével; sőt hivatalból rendeljenek ki ügyvédet, ha a felfolyamodónak nincsen ügyvédje, és az elöljáró szükségesnek ítéli; ám az elöljáró mindig elrendelheti, hogy a felfolyamodó maga jelenjen meg és válaszoljon a kérdésekre.

1739. kán. Az az elöljáró, aki a felfolyamodásról dönt, az ügynek megfelelően nemcsak megerősítheti vagy érvénytelennek nyilváníthatja a határozatot, hanem meg is semmisítheti, vissza is vonhatja, vagy ha alkalmasabbnak látja, módosíthatja, mással helyettesítheti vagy ellenkező intézkedéssel hatályon kívül helyezheti.

 

top