The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

VI. CÍM

AZ EGYHÁZI REND

(Kánon 1008 - 1054)

 

II. FEJEZET (Kánon 1024 - 1052)

A SZENTELENDŐK

 

2. CIKKELY (Kánon 1033 - 1039)

ELŐZETES KÖVETELMÉNYEK A SZENTELÉSHEZ

1033. kán. - A rendeket megengedetten csak annak lehet feladni, aki már részesült a bérmálás szentségében.

1034. kán. - 1. §. A diakonátusra vagy áldozópapsága készülőt ne szenteljék fel addig, amíg az 1016. és 1019. kán.-ban említett hatóság a jelölés liturgikus szertartása révén az illetőt saját kezűleg írt és aláírt, s ugyanattól a hatóságtól írásban elfogadott előzetes kérelme alapján, a jelöltek közé fel nem vette.

2. §. Nem kell felvételt nyernie a jelöltek közé annak, aki a fogadalmak révén klerikusi intézményhez tartozik.

1035. kán. - 1. §. Mielőtt valakinek, akár állandó, akár átmeneti jelleggel a diakonátust feladják, szükséges, hogy a lektor és az akolitus szolgálatát megkapja és megfelelő ideig gyakorolja.

2. §. Az akolitátus és a diakonátus feladása között legalább hat hónap időköznek kell lennie.

1036. kán. - Ahhoz, hogy a jelölt a diakonátus vagy az áldozópapság rendjét felvehesse, saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozatot kell átadnia saját püspökének vagy az illetékes nagyobb elöljárónak, melyben kijelenti, hogy önként és szabadon kívánja felvenni a szent rendet, véglegesen az egyházi szolgálatra kívánja szentelni magát, és egyben kéri, hogy bocsássák az illető rend felvételére.

1037. kán. - Az állandó diakonátusra készülő nőtlen embert és az áldozópapságra készülőt csak akkor vegyék fel a diakonátus rendjébe, ha az előírt rítus szerint Isten és az egyház színe előtt nyilvánosan vállalta a nőtlenség kötelezettségét, vagy szerzetes intézményben örök fogadalmat tett.

1038. kán. - Azt a diakónust, aki elutasítja az áldozópapság felvételét, már felvett rendjének gyakorlásától csak akkor lehet eltiltani, ha kánoni akadály köti, vagy más, a megyéspüspök vagy az illetékes nagyobb elöljáró megítélése szerint súlyos ok merül fel.

1039. kán. - Mindazok, akik valamely rend felvételére készülnek, vegyenek részt az ordinárius által meghatározott helyen és módon tartandó, legalább ötnapos lelkigyakorlaton; mielőtt a püspök a szentelést elvégezné, meg kell győződnie arról, hogy a jelöltek ezen a lelkigyakorlaton szabályosan részt vettek.

top