The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

III. CÍM

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA

(Kánon 897 - 958)

 

I. FEJEZET (Kánon 899 - 933)

AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPLÉSE

 

1. CIKKELY (Kánon 900 - 911)

A LEGSZENTEBB EUCHARISZTIA KISZOLGÁLTATÓJA

900. kán. - 1. §. Egyedül az érvényesen felszentelt pap az a kiszolgáltató, aki Krisztus személyében képes az eucharisztia szentségét létrehozni.

2. §. Megengedetten az a pap ünnepli az eucharisztiát, akit ebben a kánoni törvény nem akadályoz, feltéve, hogy megtartja az alábbi kánonok előírásait.

901. kán. - A papnak jogában áll a misét bárkiért, akár élőkért, akár elhunytakért felajánlani.

902. kán. - Hacsak a krisztushívők haszna mást nem kíván vagy javall, a papok koncelebrálhatják az eucharisztiát, mégis minden papnak megmarad a szabadsága arra, hogy az eucharisztiát egyénileg végezze, de nem akkor, amikor ugyanabban a templomban vagy kápolnában koncelebráció folyik.

903. kán. - A papot engedjék misézni akkor is, ha a templom igazgatója nem ismeri, feltéve, hogy vagy bemutatja ordináriusának vagy elöljárójának egy évnél nem régebben kelt ajánlólevelét, vagy józanul feltételezhető, hogy a misézéstől nincs eltiltva.

904. kán. - A papok sohase feledkezzenek meg arról, hogy az eucharisztikus áldozat misztériumában újra meg újra a megváltás műve valósul meg; gyakran misézzenek, sőt a mindennapi misézés nagyon ajánlott, hiszen a mise, még ha hívők nem lehetnek is jelen, Krisztus és az egyház cselekménye, amelynek végzésével a papok legfőbb feladatukat teljesítik.

905. kán. - 1. §. Azoknak az eseteknek a kivételével, amelyekben a jog szerint szabad az eucharisztiát ugyanazon a napon többször is végezni vagy koncelebrálni, a papnak nem szabad naponta egynél többször miséznie.

2. §. Paphiány esetén a helyi ordinárius megengedheti, hogy a papok megfelelő okból naponta kétszer, sőt ha a lelkipásztori szükség úgy kívánja, vasárnap és kötelező ünnepen háromszor is misézzenek.

906. kán. - Megfelelő és ésszerű ok nélkül a pap az eucharisztikus áldozatot ne mutassa be, ha egyetlen hívő sem vesz részt rajta.

907. kán. - Az eucharisztikus ünneplés során a diakónusoknak és a világiaknak nem szabad a könyörgéseket, különösen az eucharisztikus imádságot mondani, vagy olyan cselekményeket végezni, amelyek a miséző papra tartoznak.

908. kán. - A katolikus papoknak tilos az eucharisztiát a katolikus egyházzal teljes közösségben nem lévő egyházak vagy egyházi közösségek papjaival vagy szolgálattevőivel koncelebrálniuk.

909. kán. - A pap ne mulassza el, hogy az eucharisztikus áldozat ünneplésére imádsággal kellően felkészüljön, annak végeztével pedig Istennek hálát adjon.

910. kán. - 1. §. A szentáldozás rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a diakónus.

2. §. A szentáldozás rendkívüli kiszolgálója az akolitus, valamint a 230. kán.

3. §-a szerint kijelölt más krisztushívő.

911. kán. - 1. §. A legszentebb eucharisztiát szent útravalóként a betegeknek elvinni kötelessége és joga a plébánosnak, a káplánoknak, a lelkészeknek, valamint a klerikusi szerzetes intézményekben és az apostoli élet klerikusi társaságaiban a közösség elöljárójának mindazok számára, akik a házban tartózkodnak.

2. §. Szükség esetén vagy a plébános, a lelkész vagy az elöljáró legalább vélelmezett engedélye alapján tegye meg ezt bármely pap vagy a szentáldozás más kiszolgáltatója, de utólag értesíteni kell róla az említett plébánost, lelkészt vagy elöljárót.

top