The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

IV. FEJEZET (Kánon 662 - 672)

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS TAGJAIK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

662. kán. - A szerzetesek Krisztusnak az evangéliumban bemutatott és saját intézményük szabályzatában kifejezett követését életük legfőbb szabályának tekintsék.

663. kán. - 1. §. Minden szerzetes első és legfőbb kötelessége az isteni dolgokról való szemlélődés és az imádságban az Istennel való állandó egyesülés legyen.

2. §. A tagok, amennyire lehet, naponta vegyenek részt az eucharisztikus áldozaton, vegyék magukhoz Krisztus szentséges testét, és imádják magát a szentségben jelen levő Urat.

3. §. Szánjanak időt a Szentírás olvasására és az elmélkedésre, saját joguk előírásai szerint, méltón végezzék a zsolozsmát - fenntartva a klerikusoknak a 276. kán. 2. § 3. sz.-ában említett kötelezettségét -, és gyakorolják a jámborság egyéb formáit.

4. §. Minden megszentelt élet példaképét és oltalmazóját, az Istenszülő Szüzet különleges tisztelettel illessék, ezt a rózsafüzér végzésével is gyakorolják.

5. §. Hűségesen tartsák meg évente a szent lelkigyakorlat idejét.

664. kán. - A szerzetesek állhatatosan fáradozzanak azon, hogy leikük a megtérésben Isten felé forduljon, naponta vizsgálják meg lelkiismeretüket, és járuljanak gyakran a bűnbánat szentségéhez.

665. kán. - 1. §. A szerzetesek lakjanak saját szerzetházukban, és tartsák meg a közös életet; ne távozzanak el onnan saját elöljárójuk engedélye nélkül. Ha pedig a házból való hosszabb távollétről van szó, a nagyobb elöljáró - tanácsa beleegyezésével és megfelelő okból - megengedheti az intézmény házán kívüli tartózkodást, de csak egy évnél nem hosszabb időre, hacsak nem valamilyen betegség gyógykezelése, tanulmányok végzése vagy az intézmény nevében gyakorolt apostoli tevékenység indokolja a távollétet.

2. §. Azt a tagot, aki a szerzetházból törvénytelenül, azzal a szándékkal van távol, hogy kivonja magát az elöljárók hatalma alól, az elöljárók gondosan keressék meg és segítsék, hogy visszatérjen és hivatásában megmaradjon.

666. kán. - A tömegtájékoztatási eszközök használatában tartsák meg a szükséges óvatosságot, és kerüljék mindazt, ami sajátos hivatásuknak ártalmas, vagy ami a megszentelt személy tisztaságára veszélyes.

667. kán. - 1. §. Tartsák meg minden házban az intézmény jellegének és küldetésének megfelelő klauzúrát úgy, ahogyan a saját jog meghatározza, de mindig legyen a szerzetháznak egy olyan része, amelyet kizárólag a tagoknak tartanak fenn.

2. §. A szemlélődő életre rendelt monostorokban szigorúbb klauzúrafegyelmet kell tartani.

3. §. A teljesen szemlélődő életre rendelt apácamonostorok kötelesek a pápai, vagyis az Apostoli Szentszéktől adott szabályok szerinti klauzúra megtartására. Az egyéb apácamonostoroknak a saját jellegüknek megfelelő és szabályzatukban meghatározott klauzúrát kell megtartaniuk.

4. §. A megyéspüspöknek felhatalmazása van arra, hogy megfelelő okból belépjen az egyházmegyéje területén lévő apácamonostorok klauzúrájába, és hogy súlyos okból és a főnöknő beleegyezésével, megengedje másoknak a klauzúrába való bebocsátását vagy azt, hogy az apácák onnét kilépjenek, a valóban szükséges időre.

668. kán. - 1. §. A tagok első fogadalomtételük előtt engedjék át vagyonuk kezelését annak, akinek akarják, és - hacsak a szabályzat másként nem rendelkezik - a vagyon használatáról és haszonélvezetéről is szabadon intézkedjenek. Legalább az örök fogadalom letétele előtt pedig készítsenek végrendeletet úgy, hogy az a világi jog szerint is érvényes legyen.

2. §. Ezeknek az intézkedéseknek a megfelelő okból való megváltoztatásához és az anyagi javakkal kapcsolatos bármilyen ügylet végzéséhez a saját jog szerint illetékes elöljáró engedélye szükséges.

3. §. Amit a szerzetes saját szorgalmával vagy az intézményre való tekintettel szerez, az intézménynek szerzi. Amihez pedig nyugdíj, segély, biztosítási díj címén bármi módon jut, az intézménynek szerzi, hacsak a saját jog másként nem rendelkezik.

4. §. Aki az intézmény természete szerint javairól való teljes lemondásra köteles, ezt a lemondást, amennyire lehetséges, a világi jog szerint is érvényes formában tegye meg az örök fogadalom letétele előtt úgy, hogy az a fogadalomtétel napjától legyen érvényes. Ugyanígy járjon el az örökfogadalmas, aki a saját jog szerint a legfőbb elöljáró engedélyével kíván vagyonáról részben vagy egészen lemondani.

5. §. Az a fogadalmas, aki az intézmény jellegére való tekintettel minden vagyonáról lemondott, elveszíti szerzési és birtoklási jogát, és ezért a szegénységi fogadalmával ellenkező cselekedetei érvénytelenek. Amit pedig lemondása után kap, az az intézményé lesz a saját jog szerint.

669. kán. - 1. §. A szerzetesek megszentelt voltuk jeleként és a szegénység bizonyságául, viseljék az intézménynek a saját jog szerint készített ruháját.

2. §. A sajátos ruhával nem rendelkező intézmény klerikus szerzetesei viseljék a 284. kán. szerinti klerikusi öltözéket.

670. kán. - Az intézmény köteles tagjai számára gondoskodni mindarról, ami a szabályzat szerint szükséges hivatásuk céljának szolgálatára.

671. kán. - A szerzetes saját intézményén kívül ne vállaljon tisztségeket és hivatalokat a törvényes elöljáró engedélye nélkül.

672. kán. - A szerzeteseket kötelezik a 277., 285., 286., 287. és 289. kán. előírásai; a klerikus szerzeteseket ezenkívül kötelezik a 279. kán. 2. §-ának előírásai is; pápai jogú laikusi intézményekben a 285. kán. 4. §-ában említett engedélyt megadhatja a saját nagyobb elöljárójuk.

top