The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

II. FEJEZET (Kánon 617 - 640)

AZ INTÉZMÉNYEK KORMÁNYZÁSA

 

3. CIKKELY (Kánon 634 - 640)

AZ ANYAGI JAVAK ÉS KEZELÉSÜK

634. kán. - 1. §. Az intézmények, tartományok és házak magánál a jognál fogva jogi személyek, és mint ilyenek, képesek anyagi javak szerzésére, birtoklására, kezelésére és elidegenítésére, hacsak ezt a képességet a szabályzat ki nem zárja vagy nem korlátozza.

2. §. Kerüljék azonban a fényűzés, valamint a mértéktelen nyereség és a vagyonhalmozás minden fajtáját.

635. kán. - 1. §. A szerzetes intézmények anyagi javait mint egyházi javakat Az egyház anyagi javai című V. könyv szabályozza, hacsak más nincs kifejezetten kikötve.

2. §. Mégis, minden intézmény állapítson meg megfelelő szabályokat a javak használatára és kezelésére, hogy így elősegítse, védje és kifejezze a rá jellemző szegénységet.

636. kán. - 1. §. Minden intézményben és hasonlóképpen minden nagyobb elöljáró vezetése alatt álló tartományban legyen a nagyobb elöljárótól különböző, a saját jog szerint rendelt gondnok, és ő kezelje a javakat az illető elöljáró irányítása alatt. A helyi közösségekben is rendeljenek ki, amennyire lehetséges, a helyi elöljárótól különböző gondnokot.

2. §. A gondnokok és más vagyonkezelők a saját jog szerint megállapított időben és módon adjanak számot vagyonkezelésükről az illetékes hatóságnak.

637. kán. - A 615. kán.-ban említett önálló monostorok évenként egyszer kötelesek számot adni a helyi ordináriusnak vagyonkezelésükről; a helyi ordináriusnak ezenfelül legyen joga betekinteni az egyházmegyei jogú szerzetházak gazdasági ügyeibe.

638. kán. - 1. §. A saját jogra tartozik az egyetemes jog keretein belül meghatározni, hogy melyek azok az ügyletek, amelyek a rendes vagyonkezelés határát és módját túllépik, és hogy mi szükséges a rendkívüli vagyonkezelés ügyleteinek érvényességéhez.

2. §. A rendes vagyonkezeléssel járó kiadásokat és jogcselekményeket az elöljárókon kívül, tisztségük határai között, a saját jogban erre kijelölt tisztségviselők is érvényesen eszközölhetik.

3. §. Az elidegenítés és bármiféle olyan ügylet érvényességéhez, amelyben a jogi személy vagyoni helyzete rosszabbá válhat, szükséges az illetékes elöljáró írásban, tanácsának beleegyezésével adott engedélye. Ha pedig olyan ügyletről van szó, mely meghaladja a Szentszék által arra a vidékre nézve meghatározott összeget, vagy ha fogadalom alapján az egyháznak adományozott dolgokról van szó, vagy akár művészeti, akár történelmi szempontból értékes dologról, szükséges ezenkívül magának a Szentszéknek az engedélye is.

4. §. A 615. kán. szerinti önálló monostorok és az egyházmegyei jogú intézmények esetén szükséges még a helyi ordinárius írásban adott beleegyezése is.

639. kán. - 1. §. Ha egy jogi személy adósságokat vagy kötelezettségeket vont magára, akár az elöljárók engedélyével is, magának kell értük felelnie.

2. §. Ha egy tag elöljárói engedéllyel a maga javait illetően vállalt ilyesmit, maga tartozik felelősséggel, ha viszont az elöljáró megbízásából az intézmény ügyében járt el, az intézménynek kell felelnie.

3. §. Ha egy szerzetes elöljárói engedély nélkül vállalt ilyesmit, neki magának kell felelnie, nem a jogi személynek.

4. §. Maradjon azonban érvényes, hogy azzal szemben, akinek a megkötött szerződésből vagyoni előnye származott, mindig keresettel lehet élni.

5. §. A szerzetes elöljárók tartózkodjanak attól, hogy engedélyt adjanak adósságok vállalására, hacsak biztosan meg nem állapítható, hogy a szokásos bevételekből a kamatokat is ki lehet egyenlíteni, és nem túlságosan hosszú időn belül törvényes törlesztéssel az alaptőkét is vissza lehet téríteni.

640. kán. - Az intézmények a helyi viszonyok figyelembevételével törekedjenek mintegy közösségi tanúságot tenni a szeretetről és a szegénységről, és erejükhöz képest adjanak valamit javaikból az egyház szükségleteire és a rászorulók fenntartására.

top