The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

I. RÉSZ

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN

 

IV. CÍM

A BÜNTETÉSEK ÉS MÁS BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK

(Kánon 1331 – 1340)

 

II. FEJEZET (Kánon 1336 - 1338)

A JÓVÁTEVŐ BÜNTETÉSEK

1336. kán. – 1. §. A jóvátevő büntetések, melyek a tettest örökre vagy meghatározott, illetve meghatározatlan időre sújthatják, azokon az egyebeken kívül, amelyeket esetleg a törvény elrendelt, a 2-5. §-ban felsoroltak:

2. §. Kötelezés:

1. egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodásra;

2. pénzbüntetés vagy egy pénzösszeg fizetésére az egyház céljaira a püspöki konferenciától meghatározott szabályok szerint.

3. §. Eltiltás:

1. egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodástól;

2. az összes vagy egyes hivatalok, tisztségek, szolgálatok vagy funkciók vagy a hivatalokhoz vagy tisztségekhez tartozó egyes cselekmények gyakorlásától mindenütt vagy egy bizonyos helyen vagy területen vagy azokon kívül;

3. a rendi hatalom összes vagy egyes cselekményeinek végzésétől;

4. a kormányzati hatalom összes vagy egyes cselekményeinek végzésétől;

5. valamely jog vagy kiváltság gyakorlásától vagy kitüntetések vagy címek használatától;

6. kánoni választásokon az aktív vagy passzív szavazati jog gyakorlásától vagy az egyházi tanácsokban vagy testületekben szavazati joggal történő részvételtől;

7. egyházi vagy szerzetesi öltözék viselésétől.

4. §. Megfosztás:

1. az összes vagy egyes hivataloktól, tisztségektől, szolgálatoktól vagy funkcióktól, vagy csupán a hivatalokhoz, illetve tisztségekhez tartozó egyes cselekményektől;

2. a gyóntatási vagy prédikálási felhatalmazástól;

3. a megbízotti kormányzati hatalomtól;

4. valamely jogtól, kiváltságtól, kitüntetéstől vagy címtől;

5. az egyházi díjazás egészétől vagy egy részétől a püspöki konferenciától meghatározott szabályok szerint, és fenntartva az 1350. kán. 1. §-ának előírását.

5. §. Elbocsátás a klerikusi állapotból.

1337. kán. - 1. §. Egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás tilalma kiszabható akár klerikusokra, akár szerzetesekre; az ott tartózkodás előírása pedig világi klerikusokra és – a szabályzat keretei között – szerzetesekre.

2. §. Egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás előírásának kiszabásához szükséges, hogy meglegyen az illető hely ordináriusának beleegyezése, hacsak nem olyan házról van szó, amelyet az egyházmegyén kívüli vezeklő vagy javításra szoruló klerikusok számára is rendeltek.

1338. kán. - 1. §. Az 1336. kán.-ban felsorolt jóvátevő büntetések sohasem érintik azokat a hatalmakat, hivatalokat, tisztségeket, jogokat, kiváltságokat, felhatalmazásokat, kegyeket, címeket, jelvényeket, amelyek nincsenek alávetve a büntetést rendelő elöljáró hatalmának.

2. §. A rendi hatalomtól senkit sem lehet megfosztani, hanem csak eltiltani annak vagy a hozzá tartozó egyes cselekményeknek a gyakorlásától; ugyancsak nem lehet senkit megfosztani az akadémiai fokozatoktól.

3. §. Az 1336. kán. 3. §-ában említett tilalmakkal kapcsolatban azt a szabályt kell megtartani, amelyet az 1335. kán. 2. § mond ki a cenzúrákról.

4. §. Csak azok a jóvátevő büntetések lehetnek önmaguktól beállók, amelyek tilalomként szerepelnek az 1336. kán. 3. §-ában vagy azok az egyéb büntetések, amelyeket a törvény vagy a parancs esetleg elrendel.

5. §. Az 1336. kán. 3. §-ában szereplő tilalmak sohasem érvénytelenítő hatásúak.

top