The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

I. RÉSZ

A BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK ÉS A BÜNTETÉSEK ÁLTALÁBAN

 

IV. CÍM

A BÜNTETÉSEK ÉS MÁS BÜNTETŐ INTÉZKEDÉSEK

(Kánon 1331 – 1340)

 

II. FEJEZET (Kánon 1336 - 1338)

A JÓVÁTEVŐ BÜNTETÉSEK

1336. kán. - 1. §. A jóvátevő büntetések, melyek a tettest örökre vagy meghatározott, illetve meghatározatlan időre sújthatják, azokon az egyebeken kívül, amelyeket esetleg a törvény elrendelt, a következők:

1. egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás tilalma vagy előírása;

2. megfosztás a hatalomtól, hivataltól, tisztségtől, jogtól, kiváltságtól, felhatalmazástól, kegytől, címtől, jelvénytől, még akkor is, ha az csupán tiszteletbeli;

3. eltiltás a 2. sz.-ban felsoroltak gyakorlásától, illetve egy bizonyos helyen vagy egy bizonyos helyen kívül való gyakorlásától; ezek a tilalmak sohasem teszik a cselekményt érvénytelenné;

4. büntető áthelyezés más hivatalba;

5. elbocsátás a klerikusi állapotból.

2. §. Önmaguktól beállók csak azok a jóvátevő büntetések lehetnek, amelyek az 1. § 3. sz.-ában vannak felsorolva.

1337. kán. - 1. §. Egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás tilalma kiszabható akár klerikusokra, akár szerzetesekre; az ott-tartózkodás előírása pedig világi klerikusokra és - a szabályzat keretei között - szerzetesekre.

2. §. Egy bizonyos helyen vagy területen való tartózkodás előírásának kiszabásához szükséges, hogy meglegyen az illető hely ordináriusának beleegyezése, hacsak nem olyan házról van szó, amelyet az egyházmegyén kívüli vezeklő vagy javításra szoruló klerikusok számára is rendeltek.

1338. kán. - 1. §. Az 1336. kán. 1. § 2. és 3. sz.-ában felsorolt megfosztások és tilalmak sohasem érintik azokat a hatalmakat, hivatalokat, tisztségeket, jogokat, kiváltságokat, felhatalmazásokat, kegyeket, címeket, jelvényeket, amelyek nincsenek alávetve a büntetést rendelő elöljáró hatalmának.

2. §. A rendi hatalomtól senkit sem lehet megfosztani, hanem csak eltiltani annak vagy a hozzá tartozó egyes cselekményeknek a gyakorlásától; ugyancsak nem lehet senkit megfosztani az akadémiai fokozatoktól.

3. §. Az 1336. kán. 1. §. 3. sz.-ában említett tilalmakkal kapcsolatban azt a szabályt kell megtartani, amelyet az 1335. kán. mond ki a cenzúrákról.

 

top