The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

III. CÍM

A VILÁGI INTÉZMÉNYEK

(Kánon 710 - 730)

 

710. kán. - A világi intézmény a megszentelt élet olyan intézménye, amelyben a világban élő krisztushívők a szeretet tökéletességére törekszenek, és a világ megszentelését főként belülről igyekeznek szolgálni.

711. kán. - A világi intézmény tagja megszentelődése által nem változtathatja meg a maga akár laikusi, akár klerikusi kánoni helyzetét Isten népe körében, fenntartva a jognak a megszentelt élet intézményeire vonatkozó előírásait.

712. kán. - Az 598-601. kán. előírásainak fenntartásával a szabályzat állapítsa meg azokat a szent kötelékeket, amelyekkel az intézményben az evangéliumi tanácsokat vállalják, és határozza meg azokat a kötelességeket, amelyeket ezek a kötelékek létrehoznak, mindig megőrizve mégis az életmódban az intézmény sajátos világi jellegét.

713. kán. - 1. §. Ezeknek az intézményeknek a tagjai saját megszentelődésüket apostoli tevékenységben fejezik ki és gyakorolják, és kovász módjára törekszenek átitatni mindent az evangélium szellemével Krisztus testének erősödésére és növekedésére.

2. §. A világi tagok mint olyanok, akik a világban élnek és a világból jönnek, az egyház evangéliumhirdető munkájában keresztény életük és elkötelezettségükhöz való hűségük tanúságtétele révén és az által a segítség által vesznek részt, amellyel az anyagi dolgoknak Isten szerinti rendezésén és a világnak az evangélium erejével való átformálásán munkálkodnak; de világi életmódjuknak megfelelően felajánlják együttműködésüket az egyházi közösség szolgálatára is.

3. §. A klerikus tagok megszentelt életük tanúságtétele révén, elsősorban a papságon belül, különleges apostoli szeretettel nyújtanak segítséget testvéreiknek, Isten népének körében pedig szent szolgálatukkal a világ megszentelésén dolgoznak.

714. kán. - A tagok rendes világi viszonyok között éljenek, egyedül vagy családjuk körében vagy testvéri csoportban a szabályzat szerint.

715. kán. - 1. §. Az egyházmegyébe inkardinált klerikus tagok a megyéspüspöktől függnek, kivéve abban, ami a saját intézményükben folyó megszentelt életre vonatkozik.

2. §. Akiket pedig a 266. kán. 3. §-a szerint az intézménybe inkardinálnak, ha az intézmény saját feladataira vagy az intézmény vezetésére rendelik őket, úgy függenek a püspöktől, mint a szerzetesek.

716. kán. - 1. §. Minden tag tevékenyen vegyen részt az intézmény életében, saját joguknak megfelelően.

2. §. Akik ugyanannak az intézménynek a tagjai, tartsák fenn egymással a közösséget, gondosan ügyeljenek a szellem egységére és az igaz testvériségre.

717. kán. - 1. §. A szabályzatnak kell előírnia a saját kormányzás módját, a vezetők hivatali idejét és kijelölési módját.

2. §. Ne jelöljenek ki legfőbb elöljárónak senki olyat, aki nem tagja végleges jelleggel az intézménynek.

3. §. Akik az intézmény vezetésében részt vesznek, törekedjenek az intézmény egységes szellemének megőrzésére és a tagok tevékeny részvételének előmozdítására.

718. kán. - Az intézmény vagyonkezelését, melynek ki kell fejeznie és elő kell segítenie az evangéliumi szegénységet, Az egyház anyagi javai című V. könyv, valamint az intézmény saját joga szabályozza. Ugyancsak a saját jognak kell meghatároznia az intézmény - különösen gazdasági vonatkozású - kötelezettségeit azokkal a tagokkal szemben, akik tevékenységüket neki szentelik.

719. kán. - 1. §. Hogy a tagok hivatásuknak hűségesen megfeleljenek, és apostoli tevékenységük magából a Krisztussal való egységből eredjen, buzgón imádkozzanak, megfelelő módon olvassák a Szentírást, tartsák meg az évi lelkigyakorlatos időt, és végezzék a lelki élet többi gyakorlatait a saját jog szerint.

2. §. Az eucharisztia lehetőleg mindennapos ünneplése legyen egész megszentelt életük forrása és ereje.

3. §. A bűnbánat szentségéhez szabadon járuljanak, és gyakran részesüljenek benne.

4. §. A szükséges lelkiismereti irányítást szabadon nyerjék el, és ilyen jellegű tanácsokat, ha akarják, saját vezetőiktől is igényeljenek.

720. kán. - Az intézménybe való felvétel joga, mind a próbaidőre, mind az ideiglenes vagy örök, illetve végleges szent kötelékek vállalására bocsátás tekintetében tanácsukkal együtt a nagyobb vezetőket illeti, a szabályzatnak megfelelően.

721. kán. - 1. §. A kezdeti próbára érvénytelenül nyer felvételt:

1. aki még nem nagykorú;

2. akit a megszentelt élet valamely intézményéhez ténylegesen szent kötelékek kötnek, vagy tagként felvételt nyert az apostoli élet valamely társaságába;

3. a házastárs, amíg a házasság fennáll.

2. §. A szabályzatok más felvételi akadályokat is meghatározhatnak, akár a felvétel érvénytelenségének terhe alatt is, vagy egyéb feltételeket is szabhatnak.

3. §. A felvételhez ezenkívül az is szükséges, hogy az illető az intézmény sajátos életmódjának helyes folytatásához szükséges érettséggel rendelkezzék.

722. kán. - 1. §. A kezdeti próbának arra kell irányulnia, hogy a jelentkezők az illető intézményre jellemző isteni hivatásukat jobban megismerjék, és gyakorlatot szerezzenek az intézmény szellemében és életmódjában.

2. §. Tanítsák meg kellőképpen a jelentkezőket az evangéliumi tanácsok szerinti életre és arra, hogy életüket teljességgel az apostoli tevékenységnek szenteljék, alkalmazva az evangelizációnak azokat a formáit, amelyek az intézmény céljának, szellemének és jellegének leginkább megfelelnek.

3. §. Ennek a próbának, mely a szent kötelékeknek az intézményben való első vállalását megelőzi, és két évnél nem rövidebb, a módját és idejét a szabályzatban kell meghatározni.

723. kán. - 1. §. Ha a kezdeti próba idejének elteltével a jelentkezőt alkalmasnak találják, a szent kötelékekkel megerősítve vállalja a három evangéliumi tanácsot, vagy hagyja el az intézményt.

2. §. Az első, öt évnél nem rövidebb időre szóló tagként való felvétel a szabályzatok előírása szerint ideiglenes legyen.

3. §. Ennek a tagsági időnek az elteltével az alkalmasnak talált tagot vegyék fel örök vagy végleges, vagyis az időre szóló kötöttségek újból és újból való megújításával járó tagságra.

4. §. A végleges tagság a szabályzatban meghatározandó bizonyos jogkövetkezmények tekintetében az örökös tagsággal egyenlő megítélés alá esik.

724. kán. - 1. §. A szent kötelékek első vállalása után a képzést állandóan folytatni kell a szabályzat szerint.

2. §. A tagoknak az isteni és az emberi dolgok terén egyaránt képzést kell kapniuk; állandó lelki képzésükre pedig az intézmény vezetőinek komoly gondot kell fordítaniuk.

725. kán. - Az intézmény a szabályzatban meghatározott valamilyen kötelékkel magához társíthat olyan más krisztushívőket, akik az intézmény szellemében törekszenek az evangéliumi tökéletességre, és részt vesznek az intézmény küldetésében.

726. kán. - 1. §. Az ideiglenes tagság idejének lejártával a tag szabadon elhagyhatja az intézményt, vagy megfelelő okból a nagyobb vezető - tanácsának meghallgatásával - a szent kötelékek megújításából kizárhatja.

2. §. Az ideiglenesen felvett tag önkéntes kérésére súlyos okból, a legfőbb elöljárótól - tanácsának beleegyezésével - engedélyt kaphat a távozásra.

727. kán. - 1. §. Az az örökre felvett tag, aki az intézményt el akarja hagyni, a dolognak az Úr előtt való komoly mérlegelése után, a távozásra az engedélyt a legfőbb elöljáró útján az Apostoli Szentszéktől kérje, ha az intézmény pápai jogú; egyébként a megyéspüspöktől, amint a szabályzat meghatározza.

2. §. Ha az intézménybe inkardinált klerikusról van szó, a 693. kán. előírását kell megtartani.

728. kán. - A távozási engedély törvényes megadásával megszűnik minden kötelék, valamint a tagságból eredő jogok és kötelességek is.

729n. kán. - A tagnak az intézményből való elbocsátása a 694. kán. 1. § 1. és 2. sz.-a és a 695. kán. szerint történik. A szabályzat határozzon meg más elbocsátási okokat is, de azok legyenek arányosan súlyosak, külsők, beszámíthatók és jogilag bizonyítottak. Meg kell tartani továbbá a 697-700. kán.-ban meghatározott eljárási módot. Az elbocsátott személyre a 701. kán. előírását kell alkalmazni.

730. kán. - Ha a világi intézmény tagja egy másik világi intézménybe kíván átlépni, meg kell tartani a 684. kán. 1., 2., 4. § és a 685. kán. előírásait; ahhoz pedig, hogy szerzetes intézménybe vagy az apostoli élet társaságába, illetve ezekből világi intézménybe lehessen átlépni, az Apostoli Szentszék engedélye szükséges, és az ő rendelkezéseit kell követni.

top