The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

II. KÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

I. RÉSZ

A KRISZTUSHÍVŐK

 

V. CÍM

A KRISZTUSHÍVŐK TÁRSULÁSAI

(Kánon 298 – 329)

 

II. FEJEZET (Kánon 312 - 320)

A KRISZTUSHÍVŐK HIVATALOS TÁRSULÁSAI

312. kán. - 1. §. Hivatalos társulás létesítésére illetékes hatóság:

1. egyetemes és nemzetközi társulások számára a Szentszék;

2. országos társulások számára, melyek alapításuknál fogva országos tevékenységre vannak rendelve, a püspöki konferencia a maga területén;

3. egyházmegyei társulások számára a megyéspüspök a maga területén, de nem az egyházmegyei kormányzó, kivéve az olyan társulások esetében, melyek létesítésének joga pápai kiváltság folytán másoknak van fenntartva.

2. §. Az egyházmegyében egy társulásnak vagy valamely társulás egy részlegének érvényes megalapításához - még ha ez pápai kiváltság alapján történik is - szükséges a megyéspüspök írásbeli hozzájárulása; az a beleegyezés viszont, melyet a megyéspüspök valamely szerzetes intézmény házának létesítéséhez adott, érvényes az abban a házban vagy a hozzá tartozó templomban működő olyan társulás létesítésére is, mely az illető intézmény sajátja.

313. kán. - A hivatalos társulás vagy a hivatalos társulások szövetsége magával azzal a határozattal, amellyel a 312. kán. szerint illetékes egyházi hatóság megalapítja, egyben jogi személlyé is válik, és - ha erre is szükség van - küldetést is kap azoknak a céloknak a megvalósítására, melyeknek az egyház nevében való szolgálatát maga elé tűzte.

314. kán. - Minden hivatalos társulás szabályzata, illetve annak átdolgozása vagy megváltoztatása annak az egyházi hatóságnak a jóváhagyására szorul, amely a 312. kán. 1. §-a szerint a társulás létesítésére illetékes.

315. kán. - A hivatalos társulások saját kezdeményezéssel jellegüknek megfelelő vállalkozásokba foghatnak; ezek számára a szabályzat előírásai az irányadók, de a felsőbb irányítás a 312. kán. 1. §-ában említett egyházi hatóságra tartozik.

316. kán. - 1. §. Aki a katolikus hitet nyilvánosan elvetette, vagy az egyházi közösséget elhagyta, vagy akit kiszabott vagy hivatalosan kinyilvánított kiközösítés sújt, azt hivatalos társulásba érvényesen felvenni nem lehet.

2. §. Azokat, kiket törvényesen vettek fel, de később az 1. §-ban említett eset történt velük, előzetes figyelmeztetés után el kell bocsátani a társulásból, a szabályzat megtartásával és a 312. kán. 1. §-ában említett hatósághoz való felfolyamodás jogának fenntartásával.

317. kán. - 1. §. Hacsak a szabályzat másként nem rendelkezik, a 312. kán. 1. §-ában említett egyházi hatóság joga, hogy a hivatalos társulás vezetőjét, akit maga a hivatalos társulás választott, megerősítse, vagy ha bemutatták, beiktassa, vagy saját jogán kinevezze; a lelkészt pedig, vagyis az egyházi asszisztenst, ugyanez az egyházi hatóság nevezi ki, miután - ahol ez hasznos - meghallgatta a társulás nagyobb tisztségviselőit.

2. §. Az 1. §-ban kimondott szabály érvényes azokra a társulásokra is, amelyeket szerzetes intézmények tagjai pápai kiváltság alapján saját templomaikon vagy házaikon kívül alapítottak; a szerzetes intézmények tagjai által saját templomukban vagy házukban alapított társulásokban pedig a szabályzat előírása szerint az intézmény elöljárójára tartozik a vezető és a lelkész kinevezése vagy megerősítése.

3. §. A nem klerikusi társulásokban a világiak betölthetik a vezető tisztségét; a lelkészt vagy az egyházi asszisztenst ne vegyék fel erre a tisztségre, hacsak a szabályzat másként nem rendelkezik.

4. §. A krisztushívők olyan hivatalos társulásaiban, melyek közvetlen célja az apostolság gyakorlása, ne azok legyenek a vezetők, akik politikai pártokban vezető hivatalt töltenek be.

318. kán. - 1. §. Különleges körülmények között, ahol ezt súlyos okok követelik meg, a 312. kán. 1. §-ában említett egyházi hatóság megbízottat jelölhet ki, aki az illető hatóság nevében a társulást ideiglenesen kormányozza.

2. §. A hivatalos társulás vezetőjét megfelelő okból az mozdíthatja el, aki kinevezte vagy megerősítette, de előbb meg kell hallgatnia magát a vezetőt, valamint a társulás nagyobb tisztségviselőit a szabályzat szerint; a lelkészt pedig a 192-195. kán. szerint az mozdíthatja el, aki kinevezte.

319. kán. - 1. §. A törvényesen létesített hivatalos társulás, hacsak ellenkező rendelkezés nincs, az általa birtokolt javakat a szabályzat szerint annak az egyházi hatóságnak a felsőbb irányítása alatt kezeli, melyről a 312. kán. 1. §-ában van szó. Ennek a hatóságnak tartozik a vagyonkezelésről évente számot adni.

2. §. Az általa összegyűjtött ajándékok és adományok felhasználásáról ugyanennek a hatóságnak tartozik híven számot adni.

320. kán. - 1. §. A Szentszék által létesített társulásokat csak a Szentszék szüntetheti meg.

2. §. Súlyos okból a püspöki konferencia megszüntetheti az általa létesített társulásokat, a megyéspüspök azokat, amelyeket ő létesített, sőt azokat is, amelyeket pápai engedély alapján szerzetes intézmények tagjai a megyéspüspök hozzájárulásával alapítottak.

3. §. Az illetékes hatóság a hivatalos társulást csak vezetőjének és nagyobb tisztségviselőinek meghallgatása után szüntesse meg.


top