The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

I. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS A BENNÜK LÉVŐ HATÓSÁG

(Kánon 368 – 430)

 

III. FEJEZET (Kánon 412 - 415)

A SZÉK AKADÁLYOZTATÁSA ÉS MEGÜRESEDÉSE

 

1. CIKKELY

A SZÉK AKADÁLYOZTATÁSA

412. kán. - A püspöki széket akkor tekintjük akadályozottnak, ha a megyéspüspököt fogság, száműzetés, kényszerű távollét vagy képtelenség teljesen visszatartja lelkipásztori feladatának az egyházmegyében való ellátásától, és még levelek útján sem tud az egyházmegyéhez tartozókkal érintkezni.

413. kán. - 1. §. A szék akadályoztatása esetén, hacsak a Szentszék másként nem rendelkezik, az egyházmegye vezetése a koadjutor püspököt illeti, ha van, ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén valamelyik segédpüspököt vagy általános helynököt, illetve püspöki helynököt vagy más papot, a személyek olyan sorrendjének megtartásával, amilyet a megyéspüspök által az egyházmegye birtokbavétele után mielőbb összeállítandó jegyzék meghatároz; ezt a metropolitával közlendő jegyzéket legalább háromévenként meg kell újítani, és az irodaigazgatónak titokban kell őriznie.

2. §. Ha hiányzik vagy akadályozva van a koadjutor püspök, és az 1. §-ban említett jegyzék nincs meg, a tanácsosok testületének feladata, hogy válasszanak egy olyan papot, aki az egyházmegyét kormányozza.

3. §. Aki az egyházmegye kormányzását az 1. vagy a 2. § szerint átvette, mielőbb értesítse a Szentszéket a szék akadályoztatásáról és a feladat átvételéről.

414. kán. - Aki a 413. kán. szerint arra hivatott, hogy az egyházmegyéről ideiglenesen lelkipásztorilag gondoskodjék, csupán addig, amíg a szék akadályozva van, annak az egyházmegye lelkipásztori gondozásában ugyanazok a kötelességei és ugyanaz a hatalma, mint ami a jog szerint az egyházmegyei kormányzót megilleti.

415. kán. - Ha a megyéspüspököt egyházi büntetés tiltja el feladata gyakorlásától, akkor a metropolita vagy ennek hiányában, illetve ha éppen róla van szó, az előléptetés szerint legidősebb szuffragáneus rögtön forduljon a Szentszékhez, hogy az rendelkezzék.


top