The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

I. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS A BENNÜK LÉVO HATÓSÁG

(Kánon 368 – 430)

 

III. FEJEZET (Kánon 412 - 415)

A SZÉK AKADÁLYOZTATÁSA ÉS MEGÜRESEDÉSE

 

2. CIKKELY

A SZÉK MEGÜRESEDÉSE

416. kán. - A püspöki szék megüresedik a megyéspüspök halálával, a római pápától elfogadott lemondásával, valamint az áthelyezésnek vagy a megfosztásnak a püspökkel való közlésével.

417. kán. - Érvényes mindaz, amit az általános helynök vagy a püspöki helynök a megyéspüspök haláláról való biztos értesülés előtt végez, továbbá amit a megyéspüspök, az általános vagy a püspöki helynök végez, amikor még nem értesült biztosan az említett pápai intézkedésekről.

418. kán. - 1. §. Az áthelyezésről való biztos értesülés után a püspöknek két hónapon belül át kell mennie abba az egyházmegyébe, ahová helyezték, és azt kánonilag birtokba kell vennie; az új egyházmegye kánoni birtokbavételének napján megürül az az egyházmegye, ahonnan elhelyezték.

2. §. Az áthelyezésről való biztos értesüléstől az új egyházmegye kánoni birtokbavételéig az áthelyezett püspök abban az egyházmegyében, ahonnan elhelyezték:

1. az egyházmegyei kormányzó hatáskörével és kötelességeivel rendelkezik, és megszűnik minden általános és püspöki helynök hatalma, a 409. kán.

2. §-ának fenntartásával;

2. részesül a hivatalhoz tartozó teljes díjazásban.

419. kán. - A szék megüresedésekor az egyházmegye kormányzata az egyházmegyei kormányzó kinevezéséig a segédpüspökre, ha pedig többen vannak, a legrégebben kinevezett segédpüspökre száll; segédpüspök hiányában a kormányzat a tanácsosok testületére száll, hacsak a Szentszék másként nem rendelkezett. Aki így átveszi az egyházmegye kormányzását, haladéktalanul hívja össze az egyházmegyei kormányzó kinevezésére illetékes testületet.

420. kán. - Apostoli vikariátusban vagy prefektúrában a szék megüresedésekor a kormányzást - hacsak a Szentszék másként nem rendelkezett - a helyettes vikárius vagy a helyettes prefektus veszi át, akit csakis erre a célra a vikárius vagy a prefektus nevezett ki közvetlenül hivatalának birtokbavétele után.

421. kán. - 1. §. A püspöki szék megüresedéséről való értesüléstől számított nyolc napon belül a tanácsosok testületének, tiszteletben tartva az 502. kán. 3. §-ának előírását, meg kell választania az egyházmegyei kormányzót, aki az egyházmegyét ideiglenesen vezeti.

2. §. Ha az előírt időn belül bármi okból nem választották meg törvényesen az egyházmegyei kormányzót, ennek kijelölése a metropolitára száll, vagy ha maga a metropolitai egyházmegye üresedett meg, illetve szuffragáneus egyházmegyével együtt a metropolitai egyházmegye is üresedésben van, akkor arra a szuffragáneus püspökre, akit legrégebben neveztek ki püspökké.

422. kán. - A segédpüspök vagy ennek hiányában a tanácsosi testület a püspök haláláról, akit pedig egyházmegyei kormányzónak választottak, megválasztásáról mielőbb értesítse az Apostoli Szentszéket.

423. kán. - 1. §. Egyetlen egyházmegyei kormányzót jelöljenek ki; minden ellenkező szokás el van vetve; ha ezt a szabályt nem tartják meg, a választás érvénytelen.

2. §. Az egyházmegyei kormányzó ne legyen egyszersmind vagyonkezelő is; ezért, ha az egyházmegye vagyonkezelőjét választják meg kormányzóvá, akkor a gazdasági tanács válasszon ideiglenesen más vagyonkezelőt.

424. kán. - Az egyházmegyei kormányzót a 165-178. kán. szerint kell megválasztani.

425. kán. - 1. §. Az egyházmegyei kormányzó tisztségére érvényesen csak azt a papot lehet kijelölni, aki harmincötödik életévét betöltötte, és ugyanarra az üresedésben lévő székre még nem választották meg, nem nevezték vagy mutatták be.

2. §. Egyházmegyei kormányzóvá olyan papot válasszanak, aki a tan és okosság tekintetében kiváló.

3. §. Ha az 1. §-ban említett feltételeket figyelmen kívül hagyták, a metropolita, vagy ha maga a metropolitai egyház van üresedésben, a legrégebben püspökké kinevezett szuffragáneus, a dolog kivizsgálása után maga jelöljön ki erre az alkalomra kormányzót; annak intézkedései pedig, akit az 1. § előírásai ellenére választottak meg, magánál a jognál fogva semmisek.

426. kán. - Aki széküresedés idején az egyházmegyei kormányzó kinevezése előtt az egyházmegyét kormányozza, azzal a hatalommal rendelkezik, ami a jog szerint az általános helynököt illeti.

427. kán. - 1. §. Az egyházmegyei kormányzó a megyéspüspök kötelességeivel és hatalmával rendelkezik, kivéve azokban a dolgokban, amelyek természetüknél vagy magánál a jognál fogva ki vannak véve hatásköréből.

2. §. Az egyházmegyei kormányzó azáltal, hogy megválasztását elfogadta, elnyeri a hatalmat, és nincs szüksége senkitől megerősítésre, de tiszteletben kell tartania a 833. kán. 4. sz.-ában említett kötelezettséget.

428. kán. - 1. §. Széküresedés idején semmi újítás ne történjék.

2. §. Azoknak, akik az egyházmegye vezetését ideiglenesen látják el, tilos olyat tenniük, ami az egyházmegyének hátrányt okozhat, vagy a püspöki jogokat csorbíthatja; különösképpen tilos nekik, és következésképp mindenki másnak is, akár személyesen, akár más által az egyházmegyei hivatal bármilyen okiratát elvinni vagy megsemmisíteni, illetve benne valamit változtatni.

429. kán. - Az egyházmegyei kormányzó köteles az egyházmegyében való helybenlakásra és a mise felajánlására a népért, a 388. kán. szerint.

430. kán. - 1. §. Az egyházmegyei kormányzó feladata azáltal ér véget, hogy az új püspök birtokba veszi az egyházmegyét.

2. §. Az egyházmegyei kormányzó elmozdítása a Szentszéknek van fenntartva; ha esetleg maga a kormányzó mond le, a lemondást hiteles formában be kell mutatnia a választásra illetékes testületnek, de elfogadásra nem szorul; az egyházmegyei kormányzó elmozdítása, lemondása vagy halála esetén másik egyházmegyei kormányzót kell választani a 421. kán. szerint.

top