The Holy See
back up
Search
riga
AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV


I. FÜGGELÉK

A Pápai Törvénymagyarázó Tanács (1989. III. 1-jéig Pápai Kódexmagyarázó Bizottság) válaszai

Fordította: Füzes Ádám
31-33. kán.

Lásd: 455. kán.
87. kán.

Kérdés: Vajon sürgető halálveszély esetén kívül felmenthet-e a megyéspüspök, a 87. kán. 1. § szerint, két katolikus házasságkötésének kánoni formája alól?

Válasz: Nem.


A Bizottság válasza Pápai jóváhagyás Kihirdetés

AAS 77 (1985) 771.


1985. 05. 14.

1985. 07. 05.

1985. 08. 01.

119. kán. 1. sz.Kérdés: Vajon a választásokon, amelyeket a 199. k. 1. sz. szerint kell végezni, a harmadik szavazáskor továbbra is szükséges-e a jelenlévők abszolút többségének szavazata, vagy, szavazategyenlőség esetét kivéve, elegendő a relatív többség?

Válasz: Nem az első részre, igen a másodikra.

A Bizottság válasza 1990. 05. 28.

Pápai jóváhagyás 1990. 06. 28.
Kihirdetés 1990. 06. 28.

AAS 82 (1990) 845.
127. kán.

Kérdés: Vajon, amikor a jog úgy rendelkezik, hogy az elöljárónak a cselekmény végrehajtásához egy testületnek vagy személyek egy csoportjának a beleegyezésére van szüksége, a 127. kán. 1. §-a szerint, joga van-e magának az elöljárónak szavaznia a többiekkel, legalább az egyenlő szavazatok eldöntésére?

Válasz: Nem.

A Bizottság válasza 1985. 05. 14.

Pápai jóváhagyás 1985. 07. 05.
Kihirdetés 1985. 08. 01.

AAS 77 (1985) 771.

230. kán. 2. §

Kérdés:


Vajon azok között a lilturgikus feladatok között, amelyeket a 230. k. 2. §-a szerint rá lehet bízni világiakra, akár férfiakra, akár nőkre, szerepel-e az oltár szolgálata is?

Válasz:


Igen, és az Apostoli Szentszéktől majd kiadandó utasítások szerint.

A Tanács válasza 1992. 06. 30.

Pápai jóváhagyás 1992. 07. 11.

Kihirdetés 1992. 07. 11.

AAS 86 (1994) 541-542.

A Szentszék említett utasítása C CultSacr, Litt. circ. Credo doveroso, 1994. 03. 15: AAS 86 (1994) 542.
230. kán. 3. §

Lásd: 910. kán.

299. kán.

Kérdés:


Vajon krisztushívők csoportja, amely híján van a jogi személyiségnek, sőt a felülvizsgálatnak is, amelyről a 299. kán. 3. §-a szól, bír-e aktív legitimációval hierarchikus felfolyamodás beterjesztéséhez a saját megyéspüspök határozatával szemben?

Válasz:


Nem, mint társaság, igen, mint egyes krisztushívők akár egyenként, akár együttesen, amennyiben valóban sérelmet szenvednek el. A sérelem becslésében pedig a bírónak kell megfelelő megítélési joggal rendelkeznie.

A Bizottság válasza 1987. 04. 29.

Pápai jóváhagyás 1987. 06. 20.

Kihirdetés 1988. 12. 12.

AAS 80 (1988) 1818.

346. kán. 1. §

Kérdés:


Vajon a 402. kán. 1. §-ában említett kiérdemesült püspököket megválaszthatja-e a püspöki konferencia a Püspöki Szinódus tagjává a 346. kán. 1. §-ának előírása szerint?

Válasz:


Igen.

A Tanács válasza 1991. 07. 02.

Pápai jóváhagyás 1991. 10. 10.

Kihirdetés 1991. 10. 10.

AAS 83 (1991) 1093.
434. kán.

Kérdés: Vajon segédpüspök elnöki (vagy elnökhelyettesi) tisztet betölthet-e a püspöki konferenciákon?

Vajon betöltheti-e azt a 434. kánonban említett egyházi régiók püspökeinek gyűlésein?

Válasz: Mindkét kérdésre nem.

A Bizottság válasza 1988. 01. 19.

Pápai jóváhagyás 1988. 05. 23.
Kihirdetés 1989. 03. 15.

AAS 81 (1989) 388.
452. kán.

Lásd: 434. kán.

455. kán.

Kérdés:

Válasz:


Vajon az „általános határozatok” kifejezés, amiről a 455. kán. 1. §-ában szó van, jelöli-e az általános végrehajtási határozatokat, melyekről a 31-33. kánonok beszélnek?

Igen.

A Bizottság válasza Pápai jóváhagyás

Kihirdetés

AAS 77 (1985) 771.


1985. 05. 14.

1985. 07. 05.

1985. 08. 01.

502. kán.Kérdés:


Vajon az 502. kán. 1. §-a szerint a tanácsosok testületének az a tagja, aki megszűnik a papi szenátusnak tagja lenni, megmarad-e tanácsosifeladatában?


Válasz:


Igen.


Kérdés: Vajon az öt év folyamán, ha a tanácsos megválik a feladatától, a megyéspüspök köteles-e a helyére mást kinevezni?

Válasz: Nem és értelem szerint. Az értelem pedig az, hogy más tanácsos kinevezésének kötelezettsége csak akkor áll elő, ha hiányzik az 502. kán. 1. §-ában előírt minimális szám.

A Bizottság válasza 1984. 06. 26.

Pápai jóváhagyás 1984. 07. 11.
Kihirdetés 1984. 08. 07.

AAS 76 (1984) 747.
509. kán.

Kérdés: Vajon előírja-e az elnök választását a kanonokok káptalanjaiban az 509. kán. 1. §-a?

Válasz: Nem.

A Bizottság válasza 1989. 01. 24.

Pápai jóváhagyás 1989. 05. 20.
Kihirdetés 1989. 08. 10.

AAS 81 (1989) 991.
684. kán.

Kérdés: Vajon a „szerzetes” szó, amiről a 684. kán. 3. §-ában szó van, csak örökfogadalmas szerzetest, vagy ideiglenes fogadalmast is jelent-e? Válasz: Nem az elsőre, igen a másodikra.

A Bizottság válasza 1987. 04. 29.

Pápai jóváhagyás 1987. 06. 20.

Kihirdetés 1987. 09. 03.

AAS 79 (1987) 1249.
700. kán.

I. kérdés: Vajon a 700. kán. szerint a legfőbb elöljáró által hozott elbocsátó határozatot közölni kell-e az elbocsátottal a Szentszék megerősítése előtt, vagy csak ugyanennek a megerősítése után?

Válasz: Nem az első részre, igen a másodikra.

II. kérdés: Vajon a szerzetes elbocsátása elleni felfüggesztő hatályú felfolyamo

dás elfogadására illetékes hatóság a Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációja-e, amely megerősítette a határozatot, vagy az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bírósága?

Válasz: Igen az első részre, nem a másodikra.

A Bizottság válasza Pápai jóváhagyás Kihirdetés

1986. 03. 21.

1986.05.17.

1986. 12. 05.

AAS 78 (1986) 1323.
705. kán.

I. kérdés: Vajon a szerzetes-püspök rendelkezik-e saját intézményében aktív és passzív szavazati joggal?

Válasz: Nem.

A Bizottság válasza 1986. 04. 29.

Pápai jóváhagyás 1986. 05. 17.

Kihirdetés 1986. 12. 04.

AAS 78 (1986) 1324.

II. kérdés: Vajon a szerzetesek, akiket a Rota Romana auditor prelátusainak neveztek ki, ki vannak-e véve a szerzetes-ordinárius fennhatósága és azon kötelezettségek alól, amelyek a szerzetesi fogadalomból származnak, hasonlóan a püspökségre emelt szerzetesekhez?

Válasz: Mindkettőre nem, kivéve, ha ezek hivataluk gyakorlásához tartoznak.

A Bizottság válasza Pápai jóváhagyás

1988. 01. 19.

1988. 05. 23.

Kihirdetés 1988. 12. 12.

AAS 80 (1988) 1819.
767. kán.

Kérdés: Vajon a megyéspüspök felmentést adhat-e a 767. kán. 1. §-a alól, mely a homíliát a papnak vagy a diakónusnak tartja fenn?

Válasz: Nem.

A Bizottság válasza 1987. 05. 26.

Pápai jóváhagyás 1987. 06. 20.
Kihirdetés 1987. 09. 03.

AAS 79 (1987) 1249.
830. kán.

Kérdés: Vajon azt az engedélyt, amelyről a 830. kán. 3. §-a szól, bele kell-e nyomtatni a könyv nyomtatott kiadásába, az engedélyező nevének, az engedély napjának és helyének megjelölésével?

Válasz: Igen.

A Bizottság válasza 1987. 04. 29.

Pápai jóváhagyás 1987. 06. 20.
Kihirdetés 1987. 09. 03.

AAS 79 (1987) 1249.
910. kán.

Kérdés: Vajon a szentáldozásnak a 910. kán. 2. §-a és 230. kán. 3. §-a szerint kijelölt rendkívüli kiszolgáltatói a saját kisegítő feladatukat gyakorolhatják-e akkor is, amikor a templomban jelen vannak a semmilyen módon nem akadályoztatott rendes kiszolgáltatók, jóllehet a szentmisén nem vesznek részt?

Válasz: Nem.

A Bizottság válasza 1987. 02. 21.

Pápai jóváhagyás 1988. 06. 01.
Kihirdetés 1988. 09. 23.

AAS 80 (1988) 1373.
917. kán.

Kérdés: Vajon a 917. kán. szerint a hívő, aki már magához vette a legszentebb Oltáriszentséget, ugyanazon a napon csak egy másik alkalommal áldozhat-e, vagy annyiszor, ahányszor szentmisén részt vesz?

Válasz: Igen az elsőre, nem a másodikra.

A Bizottság válasza 1984. 06. 26.

Pápai jóváhagyás 1984. 07. 11.
Kihirdetés 1984. 08. 07.

AAS 76 (1984) 746.

951. kán.

Kérdés:

Válasz:

Vajon azon az ordináriuson, akiről a 951. kán. 1. §-ában szó van, annak a helynek az ordináriusát kell-e érteni, ahol a szentmisét bemutatták, vagy a celebráns saját ordináriusát?

Nem az első részre; igen a másodikra, hacsak nem plébánosokról és káplánokról van szó, akik esetében ordináriuson a helyi ordinárius értendő.

A Bizottság válasza 1987. 02. 20.

Pápai jóváhagyás 1987. 04. 23.

Kihirdetés 1987. 08. 06.

AAS 79 (1987) 1132.

964. kán.

Kérdés: Vajon a szentség kiszolgáltatója, tekintettel a 964. kán. 2. §-ának előírására, megfelelő okból és szükség esetén kívül, törvényesen dönthet-e úgy, hogy a szentségi gyónást rögzített ráccsal ellátott gyóntatószékben fogadja akkor is, ha a gyónó esetleg mást kíván?

Válasz: Igen.A Tanács válasza


1998. 06. 16.Pápai jóváhagyás


1998. 07. 07.Kihirdetés


1998. 07. 07.AAS 90 (1998) 711.


1066-1067. kán.

Kérdés: Vajon azok szabad állapotának igazolására, akik jóllehet kötelezettek a kánoni formára világi tisztségviselő vagy nem katolikus kiszolgáltató előtt kíséreltek meg házasságot kötni, szükséges követelmény-e az okirati eljárás, amiről az 1686. kán.-ban van szó, vagy elegendő a házasság előtti vizsgálat az 1066-1067. kán. szerint?

Válasz: Nem az elsőre, igen a másodikra.

A Bizottság válasza Pápai jóváhagyás

1984. 06. 26.

1984. 07. 11.

1984. 08. 07.

Kihirdetés

AAS 76 (1984) 747.

1103. kán.

Kérdés: Vajon a beleegyezésnek az a hiányossága, amiről az 1103. kán.-ban van szó, nem katolikusok házasságára is alkalmazható-e?

Válasz: Igen.

A Bizottság válasza 1986. 11.

Pápai jóváhagyás 1987. 04.

Kihirdetés 1987. 08.

AAS 79 (1987) 1132.
1108. kán.

Lásd: 87. kán.
1263. kán.

Kérdés: Vajon az 1263. kán.-ban „az irányítása alá tartozó hivatalos jogi személyekre” kifejezés jelenti-e a pápai jogú szerzetes intézmények külső iskoláit is?

Válasz: Nem.

A Bizottság válasza 1988. 01. 24.

Pápai jóváhagyás 1988. 05. 20.
Kihirdetés 1989. 08. 10.

AAS 81 (1989) 991.
1367. kán.

Kérdés: Vajon a CIC 1367. és a CCEO 1442. kánonjában az „eldobni” (abicere) szón csak az eldobás cselekményét kell-e érteni vagy sem?

Válasz: Nem és értelem szerint.

Az értelem pedig ez: bármilyen cselekedetet, mely a Szent Színek szándékos és súlyos megvetését fejezi ki, úgy kell tekinteni, mint amit az „eldobni” szó magában foglal.

A Tanács válasza 1999. 06. 04.

Pápai jóváhagyás 1999. 07. 03.
Kihirdetés 1999. 07. 03.

AAS 91 (1999) 918.
1398. kán.

Kérdés: Vajon magzatelhajtáson, amelyről az 1398. kán.-ban szó van, csak az éretlen magzat kivetése értendő-e, vagy ugyanazon magzat megölése is, bármilyen módon és bármely helyen is végzik a fogantatás pillanatától kezdve?

Válasz: Nem az első részre, igen a másodikra.

A Bizottság válasza 1988. 01. 19.

Pápai jóváhagyás 1988. 05. 23.
Kihirdetés 1988. 12. 12.

AAS 80 (1988) 1818.
1443. kán.

Lásd: 705. kán.
1520-1525. kán.

Kérdés: Vajon a megszűnéssel vagy elállással befejeződött per folyamatát, ha valaki újra akarja indítani vagy folytatni, azt köteles-e annál a fórumnál folytatni, amelyik először tárgyalta, vagy elindíthatja más, a folytatás idejében jogilag illetékes bíróságnál?

Válasz: Nem az első részre, igen a másodikra.

A Bizottság válasza 1986. 04. 29.

Pápai jóváhagyás 1986. 05. 17.
Kihirdetés 1986. 12. 04.

AAS 78 (1986) 1324.
1673. kán.

Kérdés: Vajon a bírósági helynök, akinek a beleegyezése szükséges az 1673. kán. 3. pontja szerint, annak az egyházmegyének a bírósági helynöke-e, ahol az alperes lakóhellyel rendelkezik, vagy az egyházmegyeközi bíróságé?

Válasz: Igen az elsőre és értelem szerint. Az értelem pedig az, hogy abban a részleges esetben, ha nincs egyházmegyei bírósági helynök, a püspök beleegyezésére van szükség.

A Bizottság válasza 1986. 02. 28.

Pápai jóváhagyás 1986. 05. 17.
Kihirdetés 1986. 12. 04.

AAS 78 (1986) 1323.
1686. kán.

Lásd: 1066-1067. kán.
1737. kán.

Lásd: 299. kán. 3. §.

top