The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

II. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK CSOPORTJAI

(Kánon 431 – 459)

 

IV. FEJEZET (Kánon 447 - 459)

A PÜSPÖKI KONFERENCIÁK

447. kán. - A püspöki konferencia állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeinek egyesülése. Benne ezek a püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük krisztushívői érdekében, annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképpen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírása szerint.

448. kán. - 1. §. Az általános szabály az, hogy a püspöki konferencia az illető ország összes részegyházainak főpásztorait magában foglalja a 450. kán. előírása szerint.

2. §. Ha azonban az Apostoli Szentszék az érdekelt megyéspüspökök meghallgatása után úgy ítéli, hogy a személyi vagy a tárgyi körülmények ezt indokolják, létesíthető a püspöki konferencia ennél nagyobb vagy kisebb terület számára is oly módon, hogy csak egy bizonyos területen lévő egyes részegyházak püspökeit foglalja magában, vagy különböző országokban lévő részegyházak főpásztorait egyesítse; ezek számára külön szabályokat kiadni az Apostoli Szentszék joga.

449. kán. - 1. §. Egyedül a legfőbb egyházi hatóság joga, hogy az érdekelt püspökök meghallgatása után, püspöki konferenciákat létesítsen, megszüntessen vagy megváltoztasson.

2. §. A törvényesen létesített püspöki konferencia magánál a jognál fogva jogi személyiséggel rendelkezik.

450. kán. - 1. §. Magánál a jognál fogva a püspöki konferenciához tartoznak az illető terület összes megyéspüspökei és azok, akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, továbbá a koadjutor püspökök, a segédpüspökök és azok a többi címzetes püspökök, akik az adott területen az Apostoli Szentszéktől vagy a püspöki konferenciától rájuk bízott különleges feladatot töltenek be; meghívhatók a más rítusú ordináriusok is, nekik azonban csak tanácsadói szavazati joguk van, hacsak a püspöki konferencia szabályzata másként nem rendelkezik.

2. §. A többi címzetes püspök és a római pápa követe a jog szerint nem tagja a püspöki konferenciának.

451. kán. - Minden püspöki konferencia állítsa össze szabályzatát, amit az Apostoli Szentszékkel kell felülvizsgáltatni, és amelyben egyebek mellett szabályozzák a konferencia teljes üléseinek megtartását, gondoskodjanak a konferencia állandó püspöki tanácsáról és általános titkárságáról, valamint más olyan hivatalokról és bizottságokról, melyek a konferencia megítélése szerint céljának megvalósítását hatékonyan elősegítik.

452. kán. - 1. §. Minden püspöki konferencia válasszon magának elnököt, határozza meg, hogy az elnök törvényes akadályoztatása esetén ki tölti be a helyettes elnök tisztségét, és jelölje ki az általános titkárt, a szabályzat szerint.

2. §. A konferencia elnöke, valamint az ő törvényes akadályoztatása esetén a helyettes elnök, nem csupán a püspöki konferencia általános üléseinek élén áll, hanem az állandó tanács élén is.

453. kán. - A püspöki konferencia legalább évente egyszer tartson teljes ülést, továbbá mindannyiszor, valahányszor a sajátos körülmények megkívánják, a szabályzat előírása szerint.

454. kán. - 1. §. A püspöki konferencia teljes ülésein magánál a jognál fogva döntési szavazati joguk van a megyéspüspököknek és azoknak, akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, továbbá a koadjutor püspököknek.

2. §. A püspöki konferenciához tartozó segédpüspököket és más címzetes püspököket vagy döntési vagy tanácsadói szavazati jog illeti, a konferencia szabályzatának előírása szerint; ám amikor a szabályzat előkészítéséről vagy megváltoztatásáról van szó, csak azoknak legyen döntési szavazati joga, akiket az 1. § felsorol.

455. kán. - 1. §. A püspöki konferencia csak olyan esetekben hozhat általános határozatokat, amelyekben az egyetemes jog előírja, vagy az Apostoli Szentszék külön megbízása akár saját kezdeményezésre, akár magának a konferenciának a kérésére ezt elrendeli.

2. §. Az 1. §-ban említett határozatoknak a teljes ülésen való érvényes meghozatalához az szükséges, hogy a konferenciához tartozó, döntési szavazati joggal rendelkező főpásztoroknak legalább a kétharmad része megszavazza, kötelező erőt pedig csak akkor nyernek, ha az Apostoli Szentszék megvizsgálta, és törvényesen kihirdették őket.

3. §. A kihirdetés módját és a határozatok hatálybalépésének idejét maga a püspöki konferencia határozza meg.

4. §. Olyan esetekben, amikor sem az egyetemes jog, sem az Apostoli Szentszék külön megbízása nem adta meg a püspöki konferenciának az 1. §-ban említett hatalmat, az egyes megyéspüspökök illetékessége érintetlen marad, és sem a konferencia, sem annak elnöke nem jár el érvényesen az összes püspökök nevében, ha nem adta meg hozzá minden egyes püspök a beleegyezését.

456. kán. - A püspöki konferencia teljes ülésének feloszlása után a konferencián végzett dolgokról szóló jelentést és a konferencia határozatait az elnök terjessze fel az Apostoli Szentszékhez, hogy a végzett dolgokról a Szentszék tudomást szerezzen, a határozatokat pedig, ha születtek, megvizsgálhassa.

457. kán. - A püspökök állandó tanácsának feladata gondoskodni arról, hogy a konferencia teljes ülésén tárgyalandó ügyeket előkészítse, és a teljes ülésen hozott döntéseket kellőképpen végre is hajtsák; ennek feladata azoknak az egyéb ügyeknek az intézése is, melyek a szabályzat szerint rá tartoznak.

458. kán. - Az általános titkárság feladata:

1. jelentést összeállítani a konferencia teljes ülésén végzett dolgokról és az ott hozott határozatokról, valamint a püspökök állandó tanácsának ténykedéséről, és ezt a jelentést közölni a konferencia minden tagjával; továbbá egyéb iratokat készíteni, melyek összeállítását a konferencia elnöke vagy az állandó tanács rábízza;

2. közölni a szomszédos püspöki konferenciákkal azokat az iratokat és okmányokat, melyek továbbítását a konferencia teljes ülése vagy a püspökök állandó tanácsa elrendeli.

459. kán. - 1. §. A nagyobb jó előmozdítása és védelme érdekében erősíteni kell a kapcsolatokat különösen a szomszédos püspöki konferenciák között.

2. §. Valahányszor azonban a konferenciák nemzetközi jellegű tevékenységbe vagy ügyekbe kezdenek, meg kell kérdezni az Apostoli Szentszéket.

top