The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

III. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK BELSŐ RENDJE

(Kánon 460 – 572)

 

II. FEJEZET

AZ EGYHÁZMEGYEI HIVATAL

 

3. CIKKELY (Kánon 492 - 494)

A GAZDASÁGI TANÁCS ÉS A VAGYONKEZELŐ

492. kán. - 1. §. Minden egyházmegyében legyen gazdasági tanács; ennek elnöke maga a megyéspüspök vagy megbízottja, s legalább három, a gazdasági ügyekben és a világi jogban valóban jártas, feddhetetlen krisztushívőből áll, akiket a püspök nevez ki.

2. §. A gazdasági tanács tagjai öt évre kapnak kinevezést, de ennek elteltével megbízásuk további ötéves időszakokra is meghosszabbítható.

3. §. A gazdasági tanácsnak nem lehetnek tagjai olyanok, akik a püspökkel negyedfokú vagy annál közelebbi rokonsági vagy sógorsági viszonyban vannak.

493. kán. - Az egyház anyagi javai című V. kötetben kijelölt feladatokon kívül, a gazdasági tanács feladata, hogy a megyéspüspök útmutatása szerint évente készítsen kalkulációt az egész egyházmegye kormányzásában a következő évben előreláthatólag jelentkező bevételekről és kiadásokról, valamint év végén hagyja jóvá a bevételekről és kiadásokról szóló számadást.

494. kán. - 1. §. A püspök a tanácsosok testülete és a gazdasági tanács meghallgatásával minden egyházmegyében nevezzen ki vagyonkezelőt, akinek a gazdasági ügyekben valóban jártas, kiválóan becsületes embernek kell lennie.

2. §. A vagyonkezelőt öt évre kell kinevezni, de ennek elteltével megbízatása újabb ötéves időszakokra meghosszabbítható; tisztségének ideje alatt csakis a püspök által megítélendő súlyos okból, a tanácsosok testülete és a gazdasági tanács meghallgatásával mozdítsák el.

3. §. A vagyonkezelő feladata, hogy a gazdasági tanács által megszabott rend szerint az egyházmegye javait a püspök felügyelete alatt igazgassa, és az egyházmegye meghatározott bevételéből olyan kiadásokat eszközöljön, melyeket a püspök vagy más, általa megbízott személyek törvényesen elrendeltek.

4. §. Év végén a vagyonkezelő köteles számot adni a gazdasági tanácsnak a bevételekről és a kiadásokról.

top