The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK
ÉS AZ ÉRTÜK RENDELT BÜNTETÉSEK

 

II. CÍM

BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK AZ EGYHÁZI HATÓSÁG ELLEN
ÉS A TISZTSÉGEK GYAKORLÁSA ELLEN

(Kánon 1370 – 1378)

 

1370. kán. – 1. §. Aki a római pápa ellen fizikai erőszakot alkalmaz, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; ehhez, ha az illető klerikus, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint más büntetést is hozzá lehet adni, beleértve a klerikusi állapotból való elbocsátást is.

2. §. Aki ugyanezt felszentelt püspökkel szemben teszi meg, önmagától beálló egyházi tilalomba, és ha klerikus, önmagától beálló felfüggesztésbe is esik.

3. §. Aki klerikus vagy szerzetes vagy más krisztushívő ellen alkalmaz fizikai erőszakot, a hit, az egyház, az egyházi hatalom vagy a szolgálat iránti megvetésből, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1371. kán. – 1. §. Aki az Apostoli Szentszék, az ordinárius vagy az elöljáró törvényes parancsának vagy tilalmának nem engedelmeskedik, és figyelmeztetés után is kitart az engedetlenségben, az eset súlyosságának megfelelően cenzúrával vagy a hivataltól való megfosztással vagy az 1336. kán. 2-4. §-ában említett más büntetésekkel büntetendő.

2. §. Aki a büntetésből rá kirótt kötelezettségeket megsérti, az 1336. kán. 2-4. §-ában említett büntetésekkel büntetendő.

3. §. Ha valaki az egyházi hatóság előtt valamit állítva vagy ígérve hamisan esküszik, megfelelő büntetéssel büntetendő.

4. §. Aki a pápai titok megtartásának kötelezettségét megsérti, az 1336. kán. 2-4. §-ában említett büntetésekkel büntetendő.

5. §. Aki nem tartja meg a végrehajtandó ítélet vagy a végrehajtandó büntető határozat végrehajtásának kötelezettségét, megfelelő büntetéssel büntetendő, nem zárva ki a cenzúrát sem.

6. §. Aki elmulasztja a büntetendő cselekményről való értesülés közlését, amikor erre a kánoni törvény kötelezi, az 1336. kán. 2-4. §-a szerint büntetendő, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint egyéb büntetések hozzáadásával.

1372. kán. – Az 1336. kán. 2-4. §-a szerint büntetendők:

1. akik gátolják az egyházi szolgálat szabadságát, vagy az egyházi hatalom gyakorlását, vagy a szent dolgok vagy az egyházi javak törvényes használatát, vagy megfélemlítik azt, aki egyházi hatalmat vagy szolgálatot gyakorolt;

2. akik gátolják a választás szabadságát vagy megfélemlítik a választót vagy a megválasztott személyt.

1373. kán. – Aki nyilvánosan ellenségeskedést vagy gyűlöletet szít az Apostoli Szentszék vagy az ordinárius ellen valamilyen egyházi hatalmuk vagy szolgálatuk alapján hozott intézkedés miatt, vagy irántuk engedetlenségre izgat, egyházi tilalommal vagy más megfelelő büntetésekkel büntetendő.

1374. kán. – Aki belép olyan társulásba, mely az egyház ellen mesterkedik, megfelelő büntetéssel büntetendő; aki pedig ilyen társulást előmozdít vagy vezet, egyházi tilalommal büntetendő.

1375. kán. – 1. §. Aki egyházi hivatalt bitorol, megfelelő büntetéssel büntetendő.

2. §. A bitorlással azonos megítélés alá esik a tisztség törvénytelen megtartása a tőle való megfosztás vagy megválás után.

1376. kán. – 1. §. Az 1336. kán. 2-4. §-a szerinti büntetésekkel büntetendő, a kár megtérítésének kötelezettsége mellett:

1. aki egyházi javakat elvesz vagy megakadályozza, hogy a belőlük származó jövedelmet megkapják;

2. aki az előírt vélemény, beleegyezés, engedély vagy a jogban az érvényességhez vagy a megengedettséghez megkívánt más követelmény nélkül egyházi javakat elidegenít, vagy velük kapcsolatban vagyonkezelői intézkedéseket végez.

2. §. A kár megtérítésének kötelezettsége mellett megfelelő büntetéssel büntetendő, nem kizárva a hivataltól való megfosztást sem:

1. aki az 1. § 2. sz.-ában említett büntetendő cselekményt a saját súlyos gondatlansága miatt követi el;

2. aki az egyházi javak kezelésében másként bizonyul súlyosan gondatlannak.

1377. kán. – 1. §. Aki bármit ad vagy ígér azért, hogy valaki az egyházban tisztséget gyakorolva valamit törvénytelenül tegyen vagy elmulasszon, az 1336. kán. 2-4. § szerinti megfelelő büntetéssel büntetendő; ugyanígy az is, aki ezeket az ajándékokat vagy ígéreteket elfogadja, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint büntetendő, nem kivéve a hivataltól való megfosztást, és fenntartva a kártérítési kötelezettséget.

2. §. Aki egy hivatal vagy egy feladat gyakorlása során az előírtnál magasabb díjat kér, vagy kiegészítő összegeket, vagy bármit a saját hasznára, megfelelő pénzbüntetéssel büntetendő, vagy más büntetésekkel, nem kizárva a hivataltól való megfosztást, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.

1378. kán. – 1. §. Aki a jogban már megjelölt eseteken kívül az egyházi hatalommal, hivatallal vagy feladattal visszaél, a cselekedet vagy a mulasztás súlyossága szerint büntetendő, nem kizárva a hivataltól vagy a feladattól való megfosztást, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.

2. §. Aki pedig vétkes hanyagságból az egyházi hatalom, hivatal vagy feladat valamely cselekményét törvénytelenül más kárára vagy botrányt okozva végzi vagy mulasztja el, megfelelő büntetéssel büntetendő az 1336. kán. 2-4. §-a szerint, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.


top