The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

I. RÉSZ

A PEREK ÁLTALÁBAN

(Kánon 1400 – 1500)

 

II. CÍM

A BÍRÓSÁGOK KÜLÖNBÖZŐ FOKOZATAI ÉS FAJTÁI

(Kánon 1417 – 1445)

 

III. FEJEZET (Kánon 1442 – 1445)

AZ APOSTOLI SZENTSZÉK BÍRÓSÁGAI

1442. kán. – A római pápa az egész katolikus világ számára a legfelsőbb bíró, aki vagy személyesen vagy az Apostoli Szentszék rendes bíróságai útján vagy az általa megbízott bírók révén mond ítéletet.

1443. kán. – A római pápa által a fellebbezések elfogadására létesített rendes bíróság a Rota Romana.

1444. kán. – 1. §. A Rota Romana ítélkezik:

1. másodfokon azokban az ügyekben, amelyekben az elsőfokú rendes bíróságok hoztak ítéletet, és törvényes fellebbezéssel a Szentszékhez terjesztették fel őket;

2. harmad- vagy további fokon azokban az ügyekben, amelyekben már maga a Rota Romana vagy bármely más bíróság ítélkezett, kivéve, ha ítélt dologról van szó.

2. §. Ez a bíróság ítélkezik első fokon az 1405. kán. 3. §-ában említett ügyekben és azokban az egyéb ügyekben, amelyeket a római pápa akár saját kezdeményezésére, akár a felek kérésére a saját ítélőszéke elé rendelt, és a Rota Romaná-ra bízott; ezekben az ügyekben második és további fokozatokon is maga a Rota ítélkezik, kivéve, ha a megbízó leirat másként rendelkezik.

1445. kán. – 1. §. Az Apostoli Signatura Legfelsőbb Bírósága ítélkezik:

1. a rotai ítéletek elleni semmisségi panaszokról, az előbbi állapotba való visszahelyezés iránti kérelmekről és más felfolyamodásokról;

2. a személyek állapotáról szóló olyan perekben benyújtott felfolyamodásokról, amelyeknek újrafelvételét a Rota Romana megtagadta;

3. a Rota Romana bírái ellen érdekeltségi kifogásokról és feladatuk gyakorlása során végrehajtott tetteik miatti egyéb ügyekről;

4. az 1416. kán.-ban említett illetékességi vitákról.

2. §. Ez a bíróság ítélkezik azokban a hozzá törvényesen fölterjesztett vitákban is, amelyek az egyházi közigazgatási hatalom intézkedéséből támadtak, valamint azokban az egyéb közigazgatási vitákban is, melyeket a római pápa vagy a Római Kúria központi hatóságai rábíztak, továbbá az említett központi hatóságok közti illetékességi vitákban.

3. §. Ennek a Legfelsőbb Bíróságnak a feladata továbbá:

1. felügyelni az igazságszolgáltatás helyességére, és ha szükséges, megfenyíteni az ügyvédeket és képviselőket;

2. kiterjeszteni a bíróságok illetékességét;

3. elősegíteni és jóváhagyni az 1423. és 1439. kán.-ban említett bíróságok létesítését.

 

top