The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

I. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS A BENNÜK LÉVŐ HATÓSÁG

(Kánon 368 – 430)

 

II. FEJEZET (Cann. 375 - 380)

 A PÜSPÖKÖK

 

3. CIKKELY

A KOADJUTOROK ÉS A SEGÉDPÜSPÖKÖK

403. kán. - 1. §. Ha az egyházmegye lelkipásztori szükségletei indokolják, a megyéspüspök kérésére egy vagy több segédpüspököt neveznek ki; a segédpüspök nem rendelkezik utódlási joggal.

2. §. Igen súlyos, akár személyes jellegű körülmények esetén a megyéspüspöknek különleges jogokkal felruházott segédpüspök adható.

3. §. Ha a Szentszék alkalmasabbnak látja, hivatalból koadjutor püspököt nevezhet ki, aki szintén különleges jogokkal van felruházva; a koadjutor püspök utódlási joggal rendelkezik.

404. kán. - 1. §. A koadjutor püspök akkor veszi birtokba hivatalát, amikor a kinevezését tartalmazó apostoli levelet személyesen vagy képviselő útján a megyéspüspöknek és a tanácsosok testületének bemutatja az egyházmegyei irodaigazgató jelenlétében, aki az ügyről iratot készít.

2. §. A segédpüspök akkor veszi birtokba hivatalát, mikor a kinevezését tartalmazó apostoli levelet a megyéspüspöknek bemutatja az egyházmegyei irodaigazgató jelenlétében, aki az ügyről iratot készít.

3. §. Ha a megyéspüspök teljesen akadályozva van, elég, hogy akár a koadjutor püspök, akár a segédpüspök a kinevezést tartalmazó apostoli levelet az egyházmegyei irodaigazgató jelenlétében a tanácsosok testületének bemutassa.

405. kán. - 1. §. A koadjutor püspöknek és a segédpüspöknek azok a kötelezettségei és a jogai, melyeket az alábbi kánonok meghatároznak, továbbá amelyeket kinevező levelük megjelöl.

2. §. A koadjutor püspök és a 403. kán. 2. §-ában említett segédpüspök a megyéspüspököt az egyházmegye egész kormányzásában segíti, és távolléte vagy akár akadályoztatása esetén helyettesíti.

406. kán. - 1. §. A koadjutor püspököt, továbbá a 403. kán. 2. §-ában említett segédpüspököt a megyéspüspök nevezze ki általános helynökké; ezenkívül a többiekkel szemben előnyben részesítve, őrá bízza a megyéspüspök azt, ami a jog alapján különleges megbízást kíván.

2. §. Hacsak az apostoli levél másként nem rendelkezik, és az 1. § tiszteletben tartásával, a megyéspüspök nevezze ki a segédpüspököt vagy a segédpüspököket általános helynökké vagy legalább püspöki helynökké, akik csak tőle vagy a koadjutor püspöktől, illetve a 403. kán. 2. §-ában említett segédpüspöktől függenek.

407. kán. - 1. §. Hogy az egyházmegye jelen és jövendő javát a legjobban szolgálják, a megyéspüspök, a koadjutor és a 403. kán. 2. §-ában említett segédpüspök a jelentősebb ügyekben kérjék ki egymás véleményét.

2. §. A megyéspüspök jelentősebb, különösen lelkipásztori jellegű ügyek mérlegelésekor szíveskedjék segédpüspökei véleményét a többieknél előbb kikérni.

3. §. A koadjutor püspök és a segédpüspök, mint akik a megyéspüspök gondjának megosztására hivatottak, feladataikat úgy gyakorolják, hogy vele egyező tevékenységgel és lélekkel járjanak el.

408. kán. - 1. §. A koadjutor püspök és a segédpüspök, ha megfelelő akadály nem gátolja őket, kötelesek arra, hogy valahányszor a megyéspüspök kívánja, olyan főpapi és más funkciókat végezzenek, amelyekre a megyéspüspök köteles.

2. §. Azokat a püspöki jogokat és funkciókat, amelyeket a koadjutor püspök vagy a segédpüspök gyakorolhat, a megyéspüspök ne bízza általában másra.

409. kán. - 1. §. A püspöki szék megüresedésekor a koadjutor püspök rögtön püspökévé válik annak az egyházmegyének, amely számára kinevezték, mihelyt azt törvényesen birtokba vette.

2. §. A püspöki szék megüresedésekor, ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezett, a segédpüspök, amíg az új püspök székét birtokba nem vette, megtartja mindazt, de csak azt a hatalmát és jogkörét, amivel a széküresedés előtt mint általános helynök vagy püspöki helynök rendelkezett; ha nem jelölik ki az egyházmegyei kormányzói tisztségre, ezt a jog által megadott hatalmát az egyházmegye kormányzását vezető egyházmegyei kormányzó hatósága alatt gyakorolja.

410. kán. - A koadjutor püspök és a segédpüspök, akárcsak maga a megyéspüspök, köteles az egyházmegyében való helybenlakásra; onnan csak rövid időre távozzék, kivéve, ha valamilyen hivatalos elfoglaltsága van az egyházmegyén kívül, vagy ha szabadságra megy; ez utóbbi távollét azonban ne tartson tovább egy hónapnál.

411. kán. - A koadjutor és a segédpüspök hivataláról való lemondását illetően a 401. kán. és a 402. kán. 2. §-a előírásait kell alkalmazni.

top