The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

IV. RÉSZ

A BÜNTETŐELJÁRÁS

 

III. FEJEZET (Kánon 1729 – 1731)

A KÁROK HELYREHOZATALA IRÁNTI KERESET

1729. kán. 1. §. A sértett fél egyházi peres keresettel élhet magában a büntetőperben, a büntetendő cselekményből fakadó kárainak helyrehozatalára, az 1596. kán. szerint.

2. §. A sértett félnek az 1. §-ban említett közbelépése a továbbiakban már nem megengedett, ha nem került rá sor a büntetőper első fokán.

3. §. A károkról folyó perben a fellebbezés az 1628-1640. kán. szerint történik még akkor is, ha a büntetőperben a fellebbezés nem lehetséges; ha pedig akár más-más fél részéről mindkét fellebbezés beterjesztésre kerül, egyetlen fellebbviteli pert kell tartani, az 1730. kán. előírásának fenntartásával.

1730. kán. 1. §. A büntetőper túlzott elhúzódásának elkerülése végett a bíró a károkról való pert addig halaszthatja, amíg nem hozott perdöntő ítéletet a büntetőperben.

2. §. Az a bíró, aki így tett, a büntetőperben való ítélethozatal után köteles a károkról ítélkezni még akkor is, ha a büntetőper az ítélet megtámadása miatt még függőben van, vagy ha a vádlottat olyan ok miatt mentették fel, mely nem mentesíti a károk jóvátételének kötelezettsége alól.

1731. kán. A büntetőperben hozott ítélet, még ha jogerőre emelkedett is, semmiképpen sem szolgáltat jogot a sértett féllel szemben, hacsak ez az 1729. kán. szerint közbe nem lépett.


top