The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

 I. KÖNYV

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

(Kánon 1 – 6 )

1. kán. - Ennek a törvénykönyvnek a kánonjai csak a latin egyházra vonatkoznak.

2. kán. - A törvénykönyv általában nem határozza meg a liturgikus cselekmények végzésének kötelező rítusait, ezért az eddig érvényes liturgikus szabályok hatályban maradnak, kivéve, ha közülük valamelyik ellentétes a törvénykönyv kánonjaival.

3. kán. - A törvénykönyv kánonjai nem érvénytelenítik és nem is módosítják azokat a megállapodásokat, amelyeket az Apostoli Szentszék egyes országokkal vagy más politikai társulatokkal kötött; ezek tehát, mint eddig, továbbra is érvényben maradnak, a jelen törvénykönyv ellentétes előírásai ellenére is.

4. kán. - A szerzett jogok és azok a természetes vagy jogi személyeknek az Apostoli Szentszéktől eddig adományozott kiváltságok, amelyekkel élnek, és amelyeket nem vontak vissza, érintetlenül maradnak, hacsak ennek a törvénykönyvnek a kánonjai kifejezetten vissza nem vonják őket.

5. kán. - 1. §. A jelen kánonok előírásaival ellenkező,jelenleg érvényes egyetemes vagy részleges jogszokások teljesen megszűnnek, ha ennek a törvénykönyvnek a kánonjai elvetik azokat, és nem engedhető meg az sem, hogy a jövőben feléledjenek. A többi ellentétesjogszokás szintén eltöröltnek tekintendő, kivéve, ha a törvénykönyv kifejezetten utal ennek ellenkezőjére, vagy ha a szokás évszázados vagy emberemlékezetet meghaladó; ha ez utóbbiak a helyi és személyi adottságok miatt az ordinárius megítélése szerint nem szüntethetők meg, el lehet tűrni őket.

2. §. Az eddig érvényben lévő törvénypótló jogszokások fennmaradnak, akár egyetemesek, akár részlegesek.

6. kán. - 1. §. A jelen törvénykönyv hatálybalépésével érvényét veszti:

1. az 1917-ben kihirdetett Egyházi Törvénykönyv;

2. minden más egyetemes vagy részleges törvény is, mely a jelen törvénykönyv előírásaival ellentétes, kivéve, ha egyes részleges szabályokra ettől eltérő kifejezett rendelkezés vonatkozik;

3. minden az Apostoli Szentszék által hozott egyetemes vagy részleges büntető törvény, hacsak a jelen törvénykönyvbe is felvételt nem nyert;

4. végül a többi olyan egyetemes egyházfegyelmi törvények is, melyek olyan tárgyra vonatkoznak, amit a jelen törvénykönyv a maga egészében szabályoz.

2. §. A jelen törvénykönyv kánonjait, amennyiben a régi jogot hozzák, a kánoni hagyományt is figyelembe véve kell értelmezni. 

top