The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

IX. CÍM

A JOGERŐ ÉS AZ ELŐBBI ÁLLAPOTBA VALÓ VISSZAHELYEZÉS

(Kánon 1641 – 1648)

 

II. FEJEZET (Kánon 1645 – 1648)

AZ ELŐBBI ÁLLAPOTBA VALÓ VISSZAHELYEZÉS

1645. kán. 1. §. A jogerőre emelkedett ítélet ellen, feltéve, hogy igazságtalansága nyilvánvaló, az előbbi állapotba való visszahelyezésnek van helye.

2. §. Ilyen nyilvánvaló igazságtalanságnak csak az számít, ha:

1. az ítélet úgy támaszkodik a később hamisnak bizonyult bizonyítékokra, hogy ezek nélkül a bizonyítékok nélkül az ítélet rendelkező része nem tartható;

2. utólag olyan okmányokat fedeznek fel, melyek kétségtelenül bizonyítanak olyan új tényeket, melyek ellenkező döntést követelnek;

3. az ítéletet az egyik fél csalárdsága folytán mondták ki a másik fél kárára;

4. nyilvánvalóan áthágták egy nem pusztán eljárási törvény előírását;

5. az ítélet ellenkezik egy jogerőre emelkedett korábbi döntéssel.

1646. kán. 1. §. Az 1645. kán. 2. § 1-3. sz.-ában említett indokok alapján az előbbi állapotba való visszahelyezést attól a bírótól kell kérni, aki az ítéletet hozta, az indokok megismerésének napjától számított három hónapon belül.

2. §. Az 1645. kán. 2. § 4. és 5. sz.-ában említett indokok alapján az előbbi állapotba való visszahelyezést a fellebbviteli bíróságtól kell kérni az ítélet kihirdetéséről való értesüléstől számított három hónapon belül; ha pedig az 1645. kán. 2. § 5. sz.-ában említett esetben a korábbi döntésről az illető később értesül, a határidő ettől az értesüléstől számítandó.

3. §. Az itt említett határidők nem telnek, amíg a sértett személy kiskorú.

1647. kán. 1. §. Az előbbi állapotba való visszahelyezés iránti kérelem az ítélet még el nem kezdett végrehajtását felfüggeszti.

2. §. De ha a valószínű jelek alapján fennáll a gyanú, hogy a kérelmet a végrehajtás késleltetése végett nyújtották be, a bíró elrendelheti az ítélet végrehajtását, kellő biztosítékot nyújtva a visszahelyezést kérelmezőnek, hogy kártalanítják, ha az előbbi állapotba való visszahelyezés megtörténik.

1648. kán. Az előbbi állapotba való visszahelyezés megadása után a bírónak ítéletet kell mondania az ügy érdemi részéről.

 

top