The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

V. FEJEZET (Kánon 673 - 683)

AZ INTÉZMÉNYEK APOSTOLI TEVÉKENYSÉGE

673. kán. - Az összes szerzetesek apostoli tevékenysége elsősorban megszentelt életük tanúságtételében áll; ezt kötelesek imádsággal és bűnbánattartással elősegíteni.

674. kán. - Az egészen a szemlélődésre rendelt intézmények Krisztus titokzatos testében mindig kiemelkedő helyet foglalnak el. Ők ugyanis a dicséret kiváló áldozatát ajánlják fel Istennek, Isten népét a szentség bőséges gyümölcseivel gazdagítják, példájukkal ösztönzik és titokzatos apostoli termékenységgel terjesztik. Ezért bármennyire is sürgetően szükséges a tevékeny apostoli munka, ezeknek az intézményeknek a tagjait nem lehet kisegítő munkára igénybe venni a különböző lelkipásztori szolgálatokban.

675. kán. - 1. §. Az apostoli munkára rendelt intézményekben az apostoli tevékenység magának az intézménynek a természetéhez tartozik. Ezért a tagok egész életét hassa át az apostoli szellem, egész apostoli tevékenységüket pedig formálja a szerzetesi lelkiség.

2. §. Az apostoli tevékenység mindig az Istennel való bensőséges egységből induljon ki, de erősítse és táplálja is azt.

3. §. Az apostoli tevékenységet az egyház nevében és megbízásából kell gyakorolni, és az egyházzal való közösségben kell végezni.

676. kán. - Mind a férfiak, mind a nők laikusi intézményei kiveszik részüket az irgalmasság lelki és testi cselekedetei által az egyház lelkipásztori feladatából, az embereknek pedig különböző szolgálatokat tesznek; ezért maradjanak hűségesek hivatásuk kegyelméhez.

677. kán. - 1. §. Az elöljárók és a tagok hűségesen tartsák meg az intézmény sajátos küldetését és feladatait, de okosan alkalmazzák azokat a különböző korok és helyek szükségleteihez, még megfelelő új eszközök igénybevételével is.

2. §. Azok az intézmények pedig, amelyekhez a krisztushívők társulatai kapcsolódnak, különös gonddal segítsék ezeket, hogy családjuk eredeti szelleme hassa át őket.

678. kán. - 1. §. A szerzetesek alá vannak vetve a püspökök hatalmának, készséges engedelmességgel és tisztelettel tartoznak irántuk mindabban, ami a lelkek gondozását, az istentisztelet nyilvános gyakorlását és a többi apostoli munkát illeti.

2. §. A külső apostoli tevékenység gyakorlásában a szerzetesek saját elöljáróiknak is alá vannak rendelve, és kötelesek hűségesek maradni az intézmény fegyelméhez. Ennek a kötelességnek a teljesítését, ha szükséges, ne mulasszák el maguk a püspökök sürgetni.

3. §. Szükséges, hogy a szerzetesek apostoli munkájának szervezésében a megyéspüspök és a szerzetes elöljárók közös tanácskozás alapján járjanak el.

679. kán. - A megyéspüspök igen súlyos és sürgős okból kitilthatja valamely szerzetes intézmény tagját egyházmegyéje területéről, ha annak nagyobb elöljárója, figyelmeztetés után elmulasztotta, hogy intézkedjék az ügyben, az esetet azonban rögtön jelenteni kell a Szentszéknek.

680. kán. - A különböző intézmények között, valamint az intézmények és az egyházmegyés klérus között támogatni kell a rendezett együttműködést, továbbá össze kell hangolni a megyéspüspök irányítása alatt minden apostoli munkát és tevékenységet az egyes intézmények jellegének, céljának és az alapítási törvényeknek tiszteletben tartásával.

681. kán. - 1. §. Azok a művek, melyeket a megyéspüspök szerzetesekre bíz, az illető püspök fennhatósága és irányítása alatt álnak, fenntartva a szerzetes elöljáróknak a 678. kán. 2. és 3. §-ában említett jogait.

2. §. Ezekben az esetekben a megyéspüspök és az intézmény illetékes elöljárója kössön írásbeli megállapodást, ebben többek között kifejezetten és pontosan határozzák meg mindazt, ami az elvégzendő munkára, a benne részt vevő tagokra és az anyagi kérdésekre vonatkozik.

682. kán. - 1. §. Ha az egyházmegyében valamely egyházi hivatalt szerzetesre akarnak bízni, a szerzetest az illetékes elöljáró által végzett bemutatás alapján vagy legalább hozzájárulásával a megyéspüspök nevezi ki.

2. §. A szerzetest a rábízott hivatalból tetszése szerint elmozdíthatja akár az őt megbízó hatóság a szerzetes elöljáró értesítésével, akár az elöljáró a megbízó értesítésével; az elmozdításhoz a másik fél beleegyezésére egyiküknek sincs szüksége.

683. kán. - 1. §. Azokat a templomokat vagy kápolnákat, amelyeket a krisztushívők rendszeresen látogatnak, valamint a szerzetesekre bízott iskolákat és a vallásosság vagy az akár lelki, akár anyagi segítő szeretet más rájuk bízott műveit a megyéspüspök látogathatja akár személyesen, akár más által, a lelkipásztori látogatás alkalmával és szükség esetén egyébként is, de nem teheti ezt meg azokkal az iskolákkal, amelyek kizárólag az intézmény saját növendékei számára állnak nyitva.

2. §. Ha esetleg valamilyen visszaélést fedezne fel, és a szerzetes elöljárót hiába figyelmeztette, saját hatalma alapján a megyéspüspök maga intézkedhet az ügyben.

top