The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VII. KÖNYV 

AZ ELJÁRÁSOK

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I_SZAKASZ

A RENDES EGYHÁZI PERES ELJÁRÁS

 

I. CÍM

A PERALAPÍTÁS

(Cann. 1501 – 1512)

 

I. FEJEZET (Kánon 1501 – 1506)

A KERESETLEVÉL

1501. kán. – A bíró az egyes ügyekben csakis az érdekelt személy vagy az ügyész által a kánonok szerint előterjesztett kérelem alapján járhat el.

1502. kán. – Aki valaki ellen pert akar kezdeményezni, keresetlevelet kell hogy benyújtson az illetékes bírónak. Ebben elő kell adnia a vita tárgyát, és kérnie kell a bíró hivatalos közreműködését.

1503. kán. – 1. §. A bíró elfogadhatja a szóbeli kérést, ha a felperes akadályozva van a keresetlevél beterjesztésében, vagy ha az ügy könnyen kivizsgálható és csekély jelentőségű.

2. §. Mindkét esetben azonban utasítsa a bíró a jegyzőt, hogy készítsen erről iratot, melyet a felperesnek fel kell olvasni és vele jóvá kell hagyatni. Ez az irat minden jogi hatás tekintetében helyettesíti a felperes által írt keresetlevelet.

1504. kán. – A peralapító keresetlevélnek:

1. tartalmaznia kell, hogy mely bíró előtt kezdeményezik az ügyet, hogy mi a kérés, és kivel szemben kérik ezt;

2. jeleznie kell a felperes jogcímét és legalább általánosságban az állításai alátámasztására szolgáló tényeket és bizonyítékokat;

3. rendelkeznie kell a felperes vagy képviselője aláírásával, az év, a hónap és a nap megjelölésével, továbbá tartalmaznia kell azt a helyet, ahol a felperes vagy képviselője lakik, vagy ahová az iratokat kéri;

4. tartalmaznia kell az alperes lakóhelyét vagy pótlakóhelyét.

1505. kán. – 1. §. Miután az egyetlen bíró vagy a társas bíróság elnöke meggyőződött a saját illetékességéről és arról, hogy a felperesnek megvan a perlési képessége, mielőbb határozatilag el kell hogy fogadja, vagy vissza kell hogy utasítsa a keresetlevelet.

2. §. A keresetlevelet csak akkor lehet visszautasítani, ha:

1. a bíró vagy a bíróság illetéktelen;

2. kétségtelenül világos, hogy a felperesnek nincs perlési képessége;

3. nem tartották meg az 1504. kán. 1-3. sz.-ában foglalt előírásokat;

4. magából a keresetlevélből egyértelműen kitűnik, hogy a kérésnek nincs semmi alapja, és ilyen még az eljárás során sem merülhet fel.

3. §. Ha a keresetlevelet pótolható hiányosságok miatt utasították el, a felperes ismét beterjeszthet ugyanahhoz a bíróhoz egy újabb, szabályosan megszerkesztett keresetlevelet.

4. §. A keresetlevél visszautasítása ellen a félnek mindig joga van tíz nap hasznos határidőn belül indoklással ellátott felfolyamodással fordulni a fellebbviteli bírósághoz vagy a testülethez, ha a keresetlevelet az elnök utasította el; a visszautasításból támadt kérdést azonban a lehető leggyorsabban el kell dönteni.

1506. kán. – Ha a bíró a keresetlevél benyújtásától számított egy hónapon belül nem adja ki a keresetlevelet elfogadó vagy elutasító határozatot az 1505. kán. szerint, akkor az érdekelt fél kérheti, hogy a bíró teljesítse feladatát; ha a bíró továbbra is hallgat, a kérelem benyújtásától számított tíz nap eredménytelen eltelte után a keresetlevél elfogadottnak számít.

 

top