The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

I. KÖNYV 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

IV. CÍM

AZ EGYEDI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

(Kánon 35 – 93)

II. FEJEZET (Kánon 48 - 58)

AZ EGYEDI HATÁROZATOK ÉS PARANCSOK

48. kán. - Az egyedi határozat az illetékes végrehajtó hatóságtól kiadott olyan közigazgatási intézkedés, mellyel a jog előírása szerint egyedi esetre hoznak olyan döntést vagy intézkedést, amely természeténél fogva nem feltételezi, hogy valaki előzetesen kérje.

49. kán. - Az egyedi parancs olyan határozat, amellyel egy vagy több meghatározott személyre közvetlenül és törvényesen kiróják valaminek a megtételét vagy elhagyását, főként azért, hogy a törvény megtartását sürgessék.

50. kán. - A hatóság, mielőtt az egyedi határozatot meghozná, szerezze meg a szükséges értesüléseket és bizonyítékokat, és amennyire lehetséges, hallgassa meg azokat, akiknek jogai sérelmet szenvedhetnek.

51. kán. - A határozatot írásban kell hozni, és ha döntésről van szó, legalább röviden meg kell jelölni benne az indokokat is.

52. kán. - Az egyedi határozat csak azokra a dolgokra érvényes, amelyekről rendelkezik, és csak azokra a személyekre, akik számára hozták; ezeket viszont mindenütt kötelezi, hacsak az ellenkezője nem nyilvánvaló.

53. kán. - Ha a határozatok ellenkeznek egymással, akkor a különös abban, amit különös jelleggel kimond, erősebb az egyetemesnél; ha pedig egyformán különösek vagy egyetemesek, a későbbi módosítja a korábbit, amennyiben ellentétes vele.

54. kán. - 1. §. Az egyedi határozat, ha foganatosítását végrehajtóra bízzák, a végrehajtás pillanatában lép hatályba, egyébként pedig akkor, amikor az illető személlyel magának a kibocsátónak a tekintélyével közlik.

2. §. Az egyedi határozatot, hogy végrehajtását sürgetni lehessen, törvényes okirattal, jogszerűen kell közölni.

55. kán. - A 37. és 51. kán. előírásának fenntartásával, mikor nagyon súlyos indok szól az ellen, hogy a határozat írott szövegét kiadják, a határozat akkor számít közöltnek, ha a jegyző vagy két tanú előtt felolvassák annak, akinek szól, és erről iratot készítenek, melyet minden jelenlévőnek alá kell írnia.

56. kán. - A határozat közöltnek számít, ha az, akinek szól, noha szabályszerűen meghívták a határozat átvételére vagy meghallgatására, megfelelő ok nélkül nem jelenik meg, vagy megtagadja az aláírást.

57. kán. - 1. §. Valahányszor a törvény határozat meghozását írja elő, vagy az, akinek érdekében áll, törvényesen kérvényt vagy felfolyamodást terjeszt be határozat elnyerése végett, az illetékes hatóságnak a kérvény vagy a felfolyamodás megkapásától számított három hónapon belül meg kell hoznia intézkedését, hacsak a törvény más határidőt nem ír elő.

2. §. Ha ennek a határidőnek az elteltével még nem adták ki a határozatot, akkor ez a további felfolyamodás beterjesztése szempontjából elutasító válasznak minősül.

3. §. A vélelmezett elutasító válasz nem mentesíti az illetékes hatóságot a határozat meghozatalának kötelezettsége alól, sőt az esetleg okozott kárnak a 128. kán. szerinti megtérítése alól sem.

58. kán. - 1. §. Az egyedi határozat hatályát veszti, ha az illetékes hatóság törvényesen visszavonja, vagy ha hatályát veszti az a törvény, amelynek végrehajtására hozták.

2. §. A nem törvényes okirattal kiadott egyedi parancs a parancsoló jogának megszűntével érvényét veszti.

top