The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA

 

II. CÍM

AZ EGYHÁZ MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGE

(Kánon 781 - 792)

 

781. kán. - Mivel az egész egyház természeténél fogva missziós jellegű, és az evangelizáció munkája Isten népének alapvető feladata, az összes krisztushívők vegyék ki részüket, felelősségük tudatában, a missziós tevékenységből.

782. kán. - 1. §. A missziós munkával és a benne való együttműködéssel kapcsolatos kezdeményezések és tevékenységek legfelső vezetése és összehangolása a római pápának és a püspökök testületének a feladata.

2. §. Az egyes püspököknek mint az egyetemes egyház és minden egyes egyház felelőseinek különösen is gondjuk kell hogy legyen a missziós tevékenységre, főleg oly módon, hogy saját részegyházukban serkentik, ápolják és támogatják a missziós kezdeményezéseket.

783. kán. - A megszentelt élet intézményeinek tagjai, mivel magukat magával a megszentelődéssel az egyház szolgálatára ajánlják fel, kötelesek arra, hogy az intézményüknek megfelelő módon sajátos jelleggel kapcsolódjanak a missziós munkába.

784. kán. - A misszionáriusok, vagyis azok, akik az illetékes egyházi hatóságtól missziós munka végzésére kapnak küldetést, lehetnek helybeliek vagy máshonnan valók, világi klerikusok, a megszentelt élet intézményeinek vagy az apostoli élet társaságainak tagjai és más világi krisztushívők is.

785. kán. - 1. §. A missziós tevékenységbe vonjanak be hitoktatókat, vagyis megfelelően képzett és a keresztény életben kiváló világi krisztushívőket, hogy a misszionárius vezetése alatt szenteljék magukat az evangéliumi tanítás kifejtésének, a liturgikus cselekmények és a karitatív munka megszervezésének.

2. §. A hitoktatókat erre a célra szolgáló iskolákban, vagy ezek hiányában a misszionáriusok vezetésével képezzék.

786. kán. - A sajátos értelemben vett missziós tevékenységet, melynek során az egyházat olyan népek vagy csoportok körében is meghonosítják, ahol eddig még nem vert gyökeret, az egyház különösen úgy végzi, hogy hithirdetőket küld mindaddig, amíg az új egyházak teljesen fel nem épülnek, vagyis nem rendelkeznek saját erővel és olyan elégséges eszközökkel, melyekkel az evangelizáció munkáját már maguk is képesek elvégezni.

787. kán. - 1. §. A misszionáriusok életük és szavuk tanúságtételével kezdeményezzenek őszinte párbeszédet azokkal, akik nem hisznek Krisztusban, hogy sajátságaiknak és kultúrájuknak megfelelően megnyíljék számukra az az út, amelyen az evangéliumi üzenet megismerésére eljuthatnak.

2. §. Gondoskodjanak arról, hogy azokat, akiket az evangéliumi üzenet befogadására késznek vélnek, megtanítsák a hit igazságaira, hogy akik szabadon kérik, azokat a keresztség felvételére bocsáthassák.

788. kán. - 1. §. Akik tanújelét adják annak, hogy szándékukban áll elfogadni a Krisztusban való hitet, azokat az előkatekumenátus idejének elteltével liturgikus szertartással bocsássák a katekumenátusra, és nevüket jegyezzék be az erre a célra szolgáló könyvbe.

2. §. A katekumeneket a keresztény élet tanulása és gyakorlása útján vezessék be kellőképpen az üdvösség misztériumába és Isten népének hitbeli, liturgikus és karitatív életébe, valamint az apostoli tevékenységbe.

3. §. A püspöki konferenciákra tartozik, hogy szabályzatot adjanak ki a katekumenátus kérdésének rendezésére és annak meghatározására, hogy mit kell a katekumeneknek teljesíteniük, és milyen előjogok illetik meg őket.

789. kán. - Az új keresztényeket képezzék ki kellő oktatással az evangélium igazságának alaposabb ismeretére, a keresztségben vállalt feladataik betöltésére, és itassák át őket a Krisztus és egyháza iránti őszinte szeretettel.

790. kán. - 1. §. A missziós területeken a megyéspüspök feladata:

1. előmozdítani, irányítani és összehangolni a missziós tevékenységgel kapcsolatos kezdeményezéseket és munkákat;

2. gondoskodni arról, hogy a missziós munkát végző intézmények vezetőivel megfelelő megállapodásokat kössenek, és hogy hozzájuk fűződő kapcsolatuk a misszió javára váljék.

2. §. A megyéspüspöknek az 1. §. 1. sz.-ában említett rendelkezései az összes területén élő misszionáriusokat kötelezik, még a szerzeteseket és azok segítőit is.

791. kán. - Az egyes egyházmegyékben a missziós együttműködés előmozdítására:

1. ösztönözzék a missziós hivatásokat;

2. bízzanak meg egy papot a missziós kezdeményezések, különösen a Pápai Missziós Művek hatékony támogatásával;

3. minden évben tartsák meg a missziós napot;

4. évente juttassanak el megfelelő adományt a Szentszéknek a missziók számára.

792. kán. - A püspöki konferenciák létesítsenek és támogassanak olyan intézményeket, melyek a missziós területekről munka vagy tanulás céljából területükre érkezőket testvéri módon fogadják és megfelelő lelkipásztori gondoskodásban részesítik.

top