The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

VI. KÖNYV

BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ EGYHÁZBAN

 

II. RÉSZ

BÜNTETÉSEK AZ EGYES BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEKRE

 

III. CÍM

AZ EGYHÁZI TISZTSÉGEK BITORLÁSA ÉS A TISZTSÉGEK GYAKORLÁSA SORÁN ELKÖVETETT BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNYEK

(Kánon 1378 – 1389)

1378. kán. - 1. §. Az a pap, aki a 977. kán. előírása ellen cselekszik, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik.

2. §. Önmagától beálló egyházi tilalom vagy, ha klerikus, önmagától beálló felfüggesztés büntetésébe esik:

1. aki, noha nincs pappá szentelve, az eucharisztikus áldozat liturgikus cselekményét kísérli meg;

2. aki, az 1. §-ban említett eseten kívül, noha nem tud érvényes szentségi feloldozást adni, megkísérli annak megadását, vagy szentségi gyónást hallgat meg.

3. §. A 2. §-ban említett esetekben a büntetendő cselekmény súlyossága szerint más büntetéseket is hozzá lehet ehhez adni, beleértve a kiközösítést is.

1379. kán. - Aki az 1378. kán.-ban említett eseteken kívül színleli, hogy szentséget szolgáltat ki, megfelelő büntetéssel büntetendő.

1380. kán. - Aki simóniával szentséget végez vagy vesz fel, egyházi tilalommal vagy felfüggesztéssel büntetendő.

1381. kán. - 1. §. Aki egyházi hivatalt bitorol, megfelelő büntetéssel büntetendő.

2. §. A bitorlással azonos megítélés alá esik a tisztség törvénytelen megtartása a tőle való megfosztás vagy megválás után.

1382. kán. - Az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik.

1383. kán. - Annak a püspöknek, aki az 1015. kán. előírása ellenére más alárendeltjét törvényes elbocsátó levél nélkül szentelte fel, egy évig tilos az egyházi rendet feladnia; aki pedig a szentelést kapta, magánál a ténynél fogva fel van függesztve a felvett rendtől.

1384. kán. - Aki az 1378-1383. kán.-ban említett eseteken kívül papi tisztséget vagy más szent szolgálatot törvénytelenül gyakorol, megfelelő büntetéssel büntethető.

1385. kán. - Aki a miseadományból törvénytelenül hasznot húz, cenzúrával vagy más megfelelő büntetéssel büntetendő.

1386. kán. - Aki bármit ad vagy ígér azért, hogy valaki az egyházban tisztséget gyakorolva valamit törvénytelenül tegyen vagy elmulasszon, megfelelő büntetéssel büntetendő; ugyanígy az is, aki ezeket az ajándékokat vagy ígéreteket elfogadja.

1387. kán. - Az a pap, aki a gyónás folyamán vagy annak alkalmából vagy annak ürügye alatt a gyónót a hatodik parancsolat elleni bűnre csábítja, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint felfüggesztéssel, eltiltásokkal, megfosztásokkal büntetendő, és súlyosabb esetekben a klerikusi állapotból elbocsátandó.

1388. kán. - 1. §. Az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik; aki pedig csak közvetve teszi ezt, a büntetendő cselekmény súlyossága szerint büntetendő.

2. §. A tolmács és azok a 983. kán. 2. §-ában említett egyéb személyek, akik a titkot megsértik, megfelelő büntetéssel büntetendők, nem kizárva a kiközösítést sem.

1389. kán. - 1. §. Aki az egyházi hatalommal vagy tisztséggel visszaél, a cselekmény vagy a mulasztás súlyossága szerint büntetendő, nem kizárva a hivataltól való megfosztást sem, hacsak nincs már erre a visszaélésre törvényben vagy parancsban büntetés rendelve.

2. §. Aki pedig vétkes gondatlanságból az egyházi hatalom, szolgálat vagy feladat valamely cselekményét törvénytelenül úgy végzi vagy mulasztja el, hogy abból másnak kára származik, megfelelő büntetéssel büntetendő.

 

top